Afdrukken

Zakenvervoer

Koninklijke besluiten

 • 27 FEBRUARI 2013
  Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen.
 • 2 JUNI 2010
  Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.
 • 10 AUGUSTUS 2009
  Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers die gevestigd zijn op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte worden toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in België.
 • 7 MEI 2002
  Koninklijk besluit betreffende het vervoer van zaken over de weg.

Ministeriële besluiten

 • 16 DECEMBER 2010
  Ministerieel besluit betreffende de procedure, de vorm en de inhoud van de vergunning voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.
 • 15 JUNI 2010
  Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.
 • 8 MEI 2002
  Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg.

Wetten

 • 3 MEI 1999
  Wet betreffende het vervoer van zaken over de weg.

Decreten en besluiten

 • 21 MAART 2003
  Besluit van de Vlaamse regering tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding.
 • 19 DECEMBER 1998
  Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999.