Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Beperkingen inzake cabotagevervoer

op .

Cabotage

Cabotagevervoer is het vervoer van goederen waarbij zowel de laad- als de losplaats zich in hetzelfde land bevindt, doch uitgevoerd door een bedrijf uit een ander land.

De Europese wetgeving, met name de Verordening EEG nr. 3118/93, bepaalt in artikel 1 het volgende :

1. Alle ondernemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg die houder zijn van de communautaire vergunning als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 881/92, worden onder de in deze verordening vastgestelde voorwaarden toegelaten tot het tijdelijk verrichten van binnenlands beroepsgoederenvervoer over de weg in een andere Lid-Staat, hierna te noemen "cabotagevervoer", respectievelijk "Lid-Staat van ontvangst", zonder aldaar een zetel of andere vestiging te hebben.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R3118:NL:HTML

Er bestond heel wat onduidelijkheid over dit 'tijdelijk' karakter. Daarom voert ons land enkele beperkingen in inzake cabotagevervoer waardoor betere controles mogelijk worden.

BEPERKINGEN

Cabotagevervoer is vanaf 20 augustus 2009 onderworpen aan de volgende beperkingen :

  • enkel toegestaan indien dit gebeurt in aansluiting op grensoverschrijdend vervoer naar België vanuit een andere lidstaat of vanuit een derde land;
  • er zijn maximum drie cabotagetransporten toegelaten nadat de goederen vervoerd tijdens het hierbovenvermelde grensoverschrijdend vervoer gelost werden;
  • dienen te gebeuren binnen een periode van 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de laatste lossing op Belgisch grondgebied aan het einde van het grensoverschrijdende vervoer.

Nederland en Luxemburg worden vrijgesteld van deze beperkingen.

Sinds 1 mei 2008 is cabotage ook mogelijk geworden voor vervoerondernemingen die gevestigd zijn in Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië en Slowakije. Sinds 1 mei 2009 is dit ook mogelijk voor vervoerondernemingen die gevestigd zijn in Polen en Hongarije. Voor vervoerondernemingen uit Bulgarije en Roemenië zal cabotage mogelijk worden vanaf 1 januari 2012.

CONTROLES

De controles gebeuren aan de hand van de vrachtbrieven die voor elke zending moeten worden opgemaakt. Zowel deze voor het grensoverschrijdend transport als deze voor elk cabotagetransport dienen in het voertuig aanwezig te zijn.
Ze moeten voorgelegd worden op verzoek van een controleambtenaar of op een andere wijze toegankelijk gemaakt worden (bvb. via elektronische weg).

SANCTIES

Per illegaal uitgevoerd cabotagetransport kan een onmiddellijke inning voorgesteld worden van 1.800 euro.

Ook de opdrachtgever, de verlader, de vervoercommissionair of de commissionair-expediteur kan gestraft worden indien deze instructies heeft gegeven of daden heeft gesteld die hebben geleid tot de niet-naleving van de beperkingen inzake cabotage over de weg.
Hiertoe werd art. 37, §2 van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg aangepast.

§2. De opdrachtgever, de verlader, de vervoercommissionair of de commissionair-expediteur worden, overeenkomstig de in artikel 35, §§ 1 en 2, bedoelde strafbepalingen, gestraft indien zij instructies hebben gegeven of daden hebben gesteld die hebben geleid tot :

.../...
5° de niet-naleving van de beperkingen inzake cabotage over de weg.

1. K.B. 10-08-2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers die gevestigd zijn op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte worden toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in België
2. Uittreksel uit Staatsblad (pdf)
3. Persmededeling federale overheid (pdf)

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.