Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Bevoegdheid brandweer bij verkeersregeling

op .

Op 3 april 2008 verscheen in het Belgisch Staatsblad het ministerieel rondschrijven van 4 maart 2008 teneinde meer duidelijkheid te verschaffen over de bevoegdheden van de brandweerdiensten bij verkeersregeling.

Vaak komt de brandweer als eerste toe op een ongeval. Voor hun eigen veiligheid en uiteraard ook die van de betrokken partijen was het aangewezen dat brandweerlieden bevoegdheid kregen om het verkeer te regelen tot de politie ter plaatse is.

Het koninklijk besluit van 27 april 2007 (B.S. 9 mei 2007) zorgde voor deze bevoegdheid door de interveniërende  leden van de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming op te nemen in de lijst van bevoegde personen (artikel 3.13°, Wegcode).

Draagwijdte van de bevoegdheid :

  • Alle leden van de brandweer die op de plaats van een interventie aanwezig zijn hebben de bevoegheid om het wegverkeer te regelen. Daarbij horen ook de brandweerlieden-ambulanciers. Verplegers en ambulanciers die niet tot de brandweer behoren en werken voor een private ambulancedienst hebben deze bevoegdheid niet.
  • De bevoegdheid geldt ENKEL bij afwezigheid van de politie of indien de politie, bij onvoldoende eigen manschappen, de brandweerlieden vordert.
  • De brandweerlieden kunnen bindende bevelen geven aan de weggebruikers maar mogen geen processen-verbaal opstellen en geen verkeerstekens plaatsen. Indien een weggebruiker weigert de bevelen op te volgen dient verslag opgesteld te worden aan de politie die op haar beurt een proces-verbaal zal opstellen.
  • De brandweer is bevoegd om stilstaande en geparkeerde voertuigen te laten verplaatsen indien deze de toegang tot de plaats van interventie zou verhinderen. Bij weigering of afwezigheid van de bestuurder kan deze verplaatsing ook ambtshalve toegepast worden.

Het laten weghalen van voertuigen die in het ongeval betrokken waren is niet toegelaten. Dit dient door de politie te gebeuren na de vaststellingen.

Herkenbaarheid + signalisatie :

De brandweerlieden die het verkeer regelen dienen duidelijk herkenbare interventiekledij te dragen waaruit duidelijk blijkt dat het om een lid van de brandweer gaat.

De leider van de operatie staat in voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid van zijn manschappen.

Aansprakelijkheid :

De brandweerman die de verkeersregeling op zich neemt, kan enkel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat ten gevolge van een opzettelijke fout, een zware fout of een terugkerende lichte fout.

Opleiding :

Alle brandweerlieden krijgen een opleiding waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de te volgen werkwijze inzake verkeersregeling.

Deze opleiding, die één dag in beslag neemt, gebeurt in samenwerking met de federale politie en omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.