Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Aanpassingen reglementering rijbewijs

op .

Ingevolge het koninklijk besluit van 24 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (BS 31/08/2007) wijzigt op 1 september 2007 de reglementering inzake het rijbewijs op een aantal vlakken.

1. Nieuw model rijbewijs

Het model van het rijbewijs wordt aangepast naar aanleiding van de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie.  Het nieuwe model ziet er als volgt uit : klik hier

2.  Personen die een Belgisch rijbewijs kunnen bekomen

Er wordt een nieuwe categorie van personen die een Belgisch rijbewijs kunnen bekomen toegevoegd aan de huidige lijst, namelijk de personen van Belgische nationaliteit die het bewijs leveren van hun inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste zes maanden en die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post en houder zijn van een geldige consulaire identiteitskaart.

Het rijbewijs zal aan voornoemde personen afgegeven worden door de gemeente waar de Belgische onderwijsinstelling, waar de aanvrager is ingeschreven, zich bevindt.

Zij kunnen eveneens een duplicaat van het rijbewijs of een internationaal rijbewijs bekomen.

3.  Opleidingen in de politiescholen

De leden van de lokale politie die in een politieschool een scholing volgen met het oog op het behalen van het rijbewijs geldig voor het besturen van de voertuigcategorie C, C+E of de subcategorie C1 of C1+E, zijn voortaan vrijgesteld om houder te zijn van een rijbewijs geldig voor die respectievelijke voertuigcategorie.  Voorheen bestond dergelijke vrijstelling alleen voor leden van de federale politie die een opleiding volgen aan de federale politieschool.  Het betreft dus een uitbreiding naar de lokale politie en alle politiescholen toe.

4.  Rijbewijs categorie G

4.1.  Praktische opleiding

De kandidaten voor het rijbewijs categorie G dienen niet langer een praktisch onderricht van 8 uur te volgen in een erkende rijschool of in een landbouwschool of een centrum voor landbouwvorming voordat ze zich kunnen aanmelden voor het praktisch examen.

De kandidaten die op de openbare weg willen oefenen moeten dit doen via een erkende rijschool of in een landbouwschool of een centrum voor landbouwvorming.  Indien zij niet voor deze optie kiezen, kunnen zij alleen maar oefenen op private terreinen.

4.2.  Het praktisch examen

Op het ogenblik dat een kandidaat voor het rijbewijs categorie G zich aanbiedt voor het afleggen van het praktisch examen, dient hij niet langer het getuigschrift van praktisch onderricht, afgegeven door een rijschool, een door een landbouwschool of een landbouwopleidingscentrum voor te leggen.

Teneinde het praktisch examen af te leggen krijgt de kandidaat voortaan ook de mogelijkheid om zich aan te bieden met bijstand van een persoon die gemachtigd is om een voertuig van de categorie G te besturen.

Het praktijkexamen kan afgelegd worden met om het even welk voertuig categorie G, mits het op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats uitgerust is met het teken « L ».

4.3. Geldigheid rijbewijs categorie B of B+E

Voordien waren enkel de rijbewijzen van categorie B of B+E afgeleverd vóór 15 september 2006 geldig om voertuigen van categorie G met een gelijkwaardige maximaal toegelaten massa te besturen.  Vanaf 1 september 2007 wordt dit uitgebreid naar alle rijbewijzen geldig verklaard voor de categorie B of B+E.

5.  Terugkrijgen rijbewijs G na verval

De regels voor het terugkrijgen van het rijbewijs van de categorie G na het slagen voor de herstelexamens in het recht tot sturen werden gewijzigd om dit document na het verval gemakkelijker terug te bekomen.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.