Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Vrijmaken van wegen bij incidenten

op .

In het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2007 verscheen het KB van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
De tekst heeft betrekking op het zo snel mogelijk vrijmaken van de weg na een incident (ongeval, panne, ...) teneinde de verkeersvlotheid zoveel mogelijk te kunnen garanderen.

Inwerkingtreding : 19 mei 2007

Wat verandert er ?

  1. Regelmatig komt de brandweer of de civiele bescherming eerder ter plaatse dan de politie. In de nieuwe regelgeving krijgen zij nu het statuut van bevoegd persoon (nieuw art. 3.13°, Wegcode). Concreet betekent dit dat de leden van de brandweer en de civiele bescherming tijdens hun interventies instructies zoals bedoeld in artikel 4 mogen geven aan de weggebruikers om de verkeersveiligheid en -vlotheid te helpen garanderen en dit tot de politie ter plaatse is.
  2. Waar er vroeger in de artikelen 51 en 52.1 enkel gesproken werd over maatregelen om de veiligheid van het verkeer te verzekeren wordt nu ook de vlotheid van het verkeer toegevoegd.
  3. Artikel 51 wordt aangevuld met een vijfde puntje.

Samengevat komt het erop neer dat wanneer de bestuurder afwezig is of wanneer hij weigert of niet in staat is om om de bevelen van de bevoegde personen op te volgen, de bevoegde persoon ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig of van de lading kan zorgen.

Op autosnelwegen en autowegen zorgen de bevoegde personen steeds ambtshalve voor de verplaatsing van het voertuig en de lading. Zij zullen dus steeds zelf een takelbedrijf inschakelen.

Op de overige wegen heeft de bestuurder evenwel nog steeds het recht om zelf een takelfirma in te schakelen, doch op voorwaarde dat aan de politie voldoende garantie kan geboden worden dat deze takelfirma met het geschikte materiaal en binnen de door de politie voorgestelde tijdspanne ter plaatse zal komen.

De verplaatsing gebeurt op risico en kosten van de bestuurder en de burgerlijk aansprakelijke personen.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.