Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Boetecatalogus zwaar vervoer

op .

Op 7 mei 2007 verschenen in het Belgisch Staatsblad twee koninklijke besluiten die de nieuwe tariferingen van de onmiddellijke inningen omvatten die vanaf 1 september 2007 van toepassing zijn op het “zwaar vervoer” en het “ADR-vervoer”, namelijk:

  1. Het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg.
  2. Het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.

1. Vervoer over de weg

De bedoeling van de nieuwe tarieven van de onmiddellijke inningen met betrekking tot het zwaar vervoer is het niveau van de bedragen beter af te stemmen op de aard en de ernst van de inbreuk op basis van een vooraf vastgelegde logica.

Voor inbreuken van louter administratieve aard bedraagt de boete 50 euro. Voor de andere inbreuken werd vooreerst het comparatief economisch voordeel berekend dat de overtreder behaalt ten opzichte van degene die de reglementering respecteert : voor het rijden zonder vergunning is dit de via de illegale vervoersactiviteit gerealiseerde gemiddelde omzet per dag; voor het overtreden van de regels inzake rij- en rusttijden is dit het kostenvoordeel dat een onderneming behaalt door zijn bestuurder(s) systematisch de rijtijd met een bepaalde tijdsduur te laten overschrijden; voor overlading is dit het kostenvoordeel dat een onderneming behaalt door zijn voertuig(en) systematisch met een bepaald percentage te overladen.

De aldus berekende bedragen werden verhoogd met bepaalde percentages in functie van de vier hiernavolgende criteria :

  • de impact op de verkeersveiligheid;
  • de impact op de sociale situatie van de bestuurder;
  • de impact op het leefmilieu;
  • het bedrieglijk opzet/de obstructie aan de controle.

Bij inbreuken op de rijtijd stijgen de boetes bovendien gradueel in functie van de tijdsduur waarmee de maximale rijtijd wordt overschreden, bij overlading in functie van het percentage waarmee het voertuig wordt overladen.

Het bereikte resultaat is dat in de nieuwe lijst van boetes alle soorten inbreuken met betrekking tot het vervoer van goederen en personen over de weg werden gecatalogeerd en dat de overeenstemmende boetes veel meer werden gedifferentieerd dan in de huidige lijst van boetes.

De lijst van te innen sommen wordt gepubliceerd in de vorm van een omstandige omschrijving van de inbreuk met verwijzing naar de betreffende bepaling in de reglementering en met vermelding van de overeenstemmende boete. Dit verhoogt in aanzienlijke mate de transparantie van de lijst.

De nieuwe tarieven kan u vinden via volgende link : klik hier

2. Het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen

Het doel van de nieuwe tarifering is tweevoudig :

  • de opstelling van een duidelijke en volledige lijst van de overtredingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
  • elke overtreding te laten overeenstemmen met een boete, waarvan het bedrag rekening houdt met het gevaarsniveau van de overtreding.

De nieuwe tarieven kan u vinden via volgende link : klik hier

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.