Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Herziening van de voorrangsregels / snelheidszones

op .

Publicatie in Belgisch Staatsblad van 9 februari 2007 :

  • K.B. van 29 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Inwerkingtreding : 1 maart 2007


1. HERZIENING VAN DE VOORRANGSREGELS

  • Afschaffing van de regel die bepaalt dat de bestuurder die voorrang heeft, zijn voorrang verliest wanneer hij zijn voertuig opnieuw in beweging brengt na gestopt te hebben.
  • De verplichting om "op regelmatige wijze" van rechts te komen teneinde van voorrang van rechts te kunnen genieten wordt geschrapt omwille van het feit dat het begrip "op regelmatige wijze" te vaag is en tot rechtsonzekerheid leidt.
    Er wordt nu expliciet bepaald dat de bestuurder die uit een verboden rijrichting komt niet van de voorrang van rechts geniet.
    Dit geldt uiteraard niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen die uit een straat met beperkt éénrichtingsverkeer komen (aangegeven met de onderborden M2 of M3). Deze blijven uiteraard genieten van de  voorrang van rechts vermits zij niet uit een voor hen verboden rijrichting komen.

M2     M3

  • Wie op een kruispunt een doorlopend trottoir of een fietspad overschrijdt zal voortaan zijn voorrang van rechts ten aanzien van andere automobilisten niet meer verliezen, met dien verstande dat de bestaande voorrangsregels ten opzichte van weggebruikers die gerechtigd zijn om het fietspad te volgen (voetgangers, (brom)fietsers), gevrijwaard blijven.
    (Zie nieuw artikel 12.4bis)

2. SNELHEIDSZONES

Het wijzigingsbesluit voorziet voor de wegbeheerders de mogelijkheid om snelheidszones af te bakenen (niet alleen zones 30 maar ook bvb. zones 70, enz...).
De zonale snelheid wordt aangeduid door een rechthoekig verkeersbord met witte achtergrond waarop het bord C43 wordt weergegeven.

  

Snelheidszones hebben het voordeel dat de wegbeheerder niet langer na elk kruispunt een bord moet plaatsen.
De wegbeheerders wordt bovendien de mogelijkheid geboden om herkenningstekens te gebruiken die de bestuurders er aan herinneren in welke snelheidszone zij zich bevinden. Deze herkenningstekens kunnen aan verlichtings- en verkeerspalen bevestigd worden.
Deze kleine borden of aanplakvignetten hebben een kleine afmeting. Ze springen niet automatisch in het oogveld van elke weggebruiker, maar zijn enkel bedoeld als geheugensteuntje voor wie bevestiging zoekt.
De Minister van Mobiliteit kan de afmetingen bepalen.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.