Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Bewonersparkeerkaart uitgebreid naar andere doelgroepen

op .

Publicatie in Belgisch Staatsblad van 24 januari 2007 :

  1. K.B. van 9 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
  2. M.B. van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.

SAMENVATTING :

Nieuwe parkeerkaarten :

In de vroegere regelgeving bestond de mogelijkheid om zogeheten 'bewonerskaarten' uit te reiken die de houder ervan vrijstelt van het betalend parkeren en/of het plaatsen van de parkeerschijf.
Deze regel beperkte zich evenwel enkel tot het bewonersparkeren. Andere doelgroepen, zoals bvb. artsen of thuisverplegers konden er niet van genieten.

De nieuwe regelgeving verruimt het begrip 'bewonerskaart' tot 'parkeerkaart' waardoor de gemeentelijke overheden de kaart kunnen uitreiken aan gelijk welke doelgroep. De modaliteiten hiertoe kunnen zij zelf bepalen. Het ministerieel besluit van 18 december 1991 wordt vervangen door het ministerieel besluit van 9 januari 2007.

De gemeente kan bovendien delen van de openbare weg exclusief voorbehouden als parkeerplaats voor houders van gemeentelijke parkeerkaarten die specifiek bestemd zijn voor bewoners of voor autodelen.

Gemeenten kunnen samenwerken en elkaars kaarten erkennen.

De afgifte van dergelijke kaarten kan gekoppeld worden aan de betaling van een retributie of belasting.


Model nieuwe parkeerkaart (volgens M.B. 9 januari 2007) :

Recto (gele kleur)

Wanneer de parkeerkaart bestemd is voor bewoners wordt het woord « parkeerkaart » vervangen door « bewonerskaart ».

Wanneer de parkeerkaart bestemd is voor autodelen wordt het woord « parkeerkaart » vervangen door « autodelen ».

Verso (gele kleur)

De gemeenteraad kan bepalen dat de parkeerkaart bestemd voor bewoners of autodelen een andere kleur heeft dan geel.

De term « kaart » kan vervangen worden door « vignet ».


Wijzigingen in het K.B. van 1 december 1975 (Wegcode) :

2.50. "Autodelen", het systematisch en beurtelings door vooraf bepaalde personen gebruiken van één of meerdere auto's tegen betaling via een vereniging voor autodelen, met uitzondering van het gebruik van voertuigen bestemd voor gewone verhuur of huurkoop.

2.51. "Gemeentelijke parkeerkaart", een door de gemeente uitgereikte kaart die de houder ervan recht geeft op een bijzondere parkeerregeling inzake beperkte parkeertijd of betalend parkeren en hem desgevallend toelaat te parkeren op voorbehouden plaatsen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde reglement.

2.52. "Bewonerskaart", een gemeentelijke parkeerkaart specifiek bestemd voor personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de op de kaart vermelde gemeente, zone of straat.

2.53. "Parkeerkaart voor autodelen", een gemeentelijke parkeerkaart specifiek bestemd voor autodelen.

  • In de artikelen 27.1.4 en 27.3.4 wordt het woord "bewonerskaart" vervangen door "gemeentelijke parkeerkaart".

27.6. De beperkte parkeertijd, bedoeld in 27.1. en 27.2. is niet van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht.

Dit nieuw artikel 27.6. stelt de voertuigen die overeenkomstig artikel 25.1.3° van hetzelfde besluit geparkeerd zijn voor de inrij van eigendommen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht, vrij van het plaatsen van de parkeerschijf.

  • Artikel 27ter wordt vervangen als volgt :

Art. 27ter. Voorbehouden parkeerplaatsen.
Parkeerplaatsen gesignaleerd overeenkomstig artikel 70.2.1.3°, d), alsmede in een woonerf, waar de letter "P" en het woord "parkeerkaart", "bewoners" of "autodelen" zijn aangebracht, zijn voorbehouden voor de voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, respectievelijk de gemeentelijke parkeerkaart, de bewonerskaart of de parkeerkaart voor autodelen duidelijk leesbaar en zichtbaar is aangebracht.

Art. 27quater. Elektronische toezicht
De gemeente kan het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaart vervangen door een elektronisch toezichtsysteem op basis van het kenteken van het voertuig. In dat geval wordt de bijzondere parkeerregeling inzake beperkte parkeertijd, betalend parkeren of voorbehouden parkeerplaatsen gecontroleerd op basis van de kentekenplaat van het voertuig en hoeft er geen kaart op de voorruit te worden aangebracht.

d) een onderbord met de vermelding "parkeerkaart", "bewoners" of "autodelen" duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, respectievelijk de gemeentelijke parkeerkaart, de bewonerskaart of de parkeerkaart voor autodelen is aangebracht.
Deze vermelding mag aangevuld worden met de aanduiding van de periode tijdens dewelke het parkeren voorbehouden is.

   

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.