Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Aanpassing praktisch rijexamen categorie B

op .

Vanaf 01 december 2006 treden er ingevolge het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B wijzigingen op die betrekking hebben tot het praktisch examen met het oog op het behalen van het rijbewijs voor voertuigen categorie B.

1. Algemene voorwaarden

  • de kandidaat moet minstens drie maanden houder zijn van het voorlopig rijbewijs;
  • de kandidaat moet minstens 18 jaar oud zijn;
  • de kandidaat moet op het moment van het examen houder zijn van een nog geldig voorlopig rijbewijs.

2. Het voertuig

De kandidaat legt het examen af :

  • ofwel met een eigen wagen die aan volgende voorwaarden voldoet:

a) het voertuig moet behoren tot de categorie B;

b) in commercieel verband mogen geen goederen vervoerd worden;

c) het voertuig moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats uitgerust zijn met het teken «L»;

d) er mag geen aanhangwagen getrokken worden;

e) indien de kandidaat houder is van een voorlopig rijbewijs (of leervergunning) met begeleider moet het voertuig voorzien zijn van:

  • als het gaat om een voertuig dat niet uitgerust is met een gesloten koetswerk: achteruitkijkspiegels binnen in het voertuig zodanig geplaatst dat de bestuurder en de begeleider ieder een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van achter en van links;
  • als het gaat om een voertuig uitgerust met een gesloten koetswerk: van rechtse buitenspiegels zodanig geplaatst dat de bestuurder en de begeleider een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van achter en van rechts;

f) er moeten minstens 3 zitplaatsen in het voertuig zijn;

g) Het is niet meer specifiek verplicht dat het voertuig voor- én achteraan uitgerust moet zijn met veiligheidsgordels. Het voertuig moet wel voldoen aan de technische eisen.

h) het voertuig moet uitgerust zijn met een parkeerrem die gemakkelijk bereikbaar is door de begeleider, tenzij het gaat om een voertuig dat speciaal aangepast is aan de handicap van de bestuurder of wanneer het gaat om een voertuig uitgerust met ten minste een bedrijfsreminrichting met twee remmen, zodanig dat de kandidaat en de begeleider ze ieder afzonderlijk kunnen bedienen terwijl de doelmatigheid voorgeschreven voor deze inrichting volledig behouden blijft;

i) het voertuig moet vier wielen hebben en moet voorzien van een cabine;

j) het voertuig moet op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u kunnen bereiken;

  • ofwel met een auto van een erkende rijschool.

3. Begeleider - passagier

De houder van een voorlopig rijbewijs met begeleider moet tijdens het examen, naast de examinator, eveneens vergezeld zijn van een begeleider.

De houder van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider moet tijdens het examen, naast de examinator, eveneens vergezeld zijn van een passagier die houder is van een rijbewijs B en minstens 24 jaar oud is.

Wanneer de kandidaat zich aanbiedt met een instructeur van een rijschool dan legt hij het examen af met een scholingsvoertuig van de rijschool.

4. Inhoud

De manoeuvers op het privéterrein worden geïntegreerd in het examen op de openbare weg.

De volgende manoeuvers zullen op de openbare weg worden uitgevoerd :

1. Voorafgaande controles.

a) Verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding;

b) Afstellen van de achteruitkijkspiegels, veiligheidsgordel en hoofdsteun;

c) Nakijken of de portieren goed gesloten zijn;

d) Banden, remmen, stuurinrichting, vloestoffen, lichten, verluchting richtingaanwijzers en geluidstoestel worden steekproefsgewijs gecontroleerd;

e) De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verlaten van het voertuig.

2. Keren in een smalle straat;

3. Parkeren achter een voertuig.

In rechte lijn achteruit rijden behoort niet meer tot het praktisch examen.

Deze nieuwe bepalingen met betrekking tot het praktisch rijexamen voor categorie B zullen vanaf 1 december 2006 van toepassing zijn voor alle kandidaten, met inbegrip van de kandidaten die zich reeds voor deze datum hadden ingeschreven.

5. Niet geslaagd

De kandidaat die twee maal na elkaar niet slaagt voor het praktisch examen moet zes uren praktisch rijonderricht volgen bij een erkende rijschool vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktisch examen. De voor het laatste praktisch examen gevolgde uren rijopleiding worden niet in aanmerking genomen.

Na het volgen van de zes uur rijonderricht, wordt de kandidaat terug toegelaten op het praktisch examen en dit onder dezelfde voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

6. Noot

Iemand die vóór 1 december 2006 slaagde voor de maneuvers buiten de openbare weg, doch niet voor de praktische test op de openbare weg,  zal vanaf 1 december 2006 het volledige nieuwe examen moeten afleggen.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.