Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Rijbewijs categorie G

op .

Op 6 september 2006 verschenen in het Belgisch Staatsblad :

 1. het koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 2. het koninklijk besluit van 1 september 2006  tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

Door deze koninklijke besluiten wordt voor de toepassing van de wets- en verordeningsbepalingen betreffende het recht tot sturen een nieuwe categorie van motorvoertuigen ingevoerd, namelijk de categorie G.  Deze categorie omvat de Land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine.

Deze wijzingen treden in werking op 15 september 2006.

1. Nieuwe categorie G

Vanaf 15 september 2006 wordt er voor de toepassing van de wets- en verordeningsbepalingen betreffende het recht tot sturen een nieuwe categorie van voertuigen ingevoerd, namelijk de categorie G.  Deze categorie omvat de land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine.

2. Verplichting om houder en drager te zijn van een rijbewijs

Ingevolge artikel 21 van de wegverkeerswet mag niemand op de openbare weg een motorvoertuig besturen, tenzij hij houder is van, en tevens bij zich heeft, een rijbewijs in België regelmatig afgegeven, of een buitenlands nationaal of internationaal rijbewijs onder de voorwaarden vastgesteld door de bepalingen die inzake internationaal wegverkeer van toepassing zijn. Het rijbewijs moet geldig zijn voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

In het verleden was er een vrijstelling voor de voertuigen behorende tot de categorie G.  Deze vrijstelling wordt voor het grootste stuk opgeheven.

3. Vrijstelling om houder en drager te zijn van een rijbewijs categorie G

Naast de bestaande vrijstellingen (o.a. voor de leerlingen van een rijschool die met bijstand van een instructeur een voertuig besturen dat bestemd is voor het onderricht) zijn volgende specifieke vrijstellingen voorzien voor:

 • De bestuurders die geboren zijn vóór 1 oktober 1982
 • De personen die niet beantwoorden aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen.
 • De bestuurders van voertuigen van de categorie G die de opleiding «bestuurder van landbouwvoertuigen» waarvan het programma door de Minister werd goedgekeurd, in een landbouwschool of een landbouwopleidingscentrum volgen.

4. Procedure tot het behalen van het rijbewijs geldig voor het besturen van voertuigen categorie G

4.1. Theoretisch onderricht

De kandidaat mag een theoretische opleiding volgen bij een erkende rijschool ter voorbereiding van het theoretisch examen.  Deze opleiding duurt minstens 6 uur en is niet verplicht.

4.2. Theoretisch examen

De kandidaat dient het theoretisch examen af te leggen in een erkend examencentrum.

De minimumleeftijd om deel te nemen aan het theoretische examen voor het verkrijgen van het rijbewijs geldig voor de categorie G is vastgesteld op 3 maanden voor de leeftijd van 16 jaar.

Op het theoretisch examen krijgt de kandidaat 40 vragen.  Om te slagen dient de kandidaat minimum 33 punten halen.

4.2.1. Leerstof

Zie bijlage 4, K.B. 23-03-1998

4.2.2. Vrijstelling van het theoretisch examen

De personen die houder zijn van een rijgetuigschrift voor landbouwtractoren zijn vrijgesteld van het theoretisch examen.

4.2.3. Kostprijs

De deelname aan het theoretisch examen kost 15 EUR.

4.3. Praktisch onderricht

De kandidaat moet een praktische opleiding volgen.  De kandidaat moet de leeftijd van 16 kaar bereikt hebben alvorens het praktisch onderricht kan starten.  De praktische opleiding duurt minstens 8 uur en kan gevolgd worden in een erkende rijschool of in een landbouwschool of een landbouwopleidingscentrum.

Na het volgen van het praktisch onderricht zal de kandidaat een getuigschrift bekomen dat dient voorgelegd te worden op het praktisch examen.

4.4. Praktisch examen

De praktische examens voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie G kunnen afgelegd worden in:

 • erkende examencentra
 • de landbouwscholen en in de  landbouwopleidingscentra
 • de rijscholen die onderricht verstrekken voor het besturen van voertuigen van de categorie G.

4.4.1. Minimumleeftijd

Van zodra de kandidaat de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft kan hij het praktisch examen afleggen.

4.4.2. Het voertuig

De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G legt het praktische examen af met een samenstel bestaande uit een land -of bosbouwtrekker met een maximale toegelaten massa van ten minste 6.000 kg en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 18.000 kg.

Het samenstel heeft een lengte van ten minste 9 m en bereikt, op een horizontale weg, een snelheid van tenminste 30 km/u.

De cabine van het trekkend voertuig is gesloten en is uitgerust met een passagierszetel voor de examinator.

De opbouw van de aanhangwagen moet minstens zo zijn, dat de kandidaat verplicht is de buitenste achteruitkijkspiegels te gebruiken, om vanaf zijn zitplaats het verkeer achter, links en rechts gade te slaan, en om ondermeer een ander voertuig waar te nemen dat begonnen is met in te halen.

Het examen kan afgelegd worden met een voertuig dat toebehoort aan de kandidaat.

4.4.3. Samenstelling en duur van het praktisch examen

Het praktisch examen bestaat uit twee delen, namelijk uit een proef op een terrein buiten het verkeer en een proef op de openbare weg.

 • De proef op een terrein buiten het verkeer duurt  minimum vijftien minuten;
 • De  proef op de openbare weg duurt minimum veertig minuten.

De inhoud van het praktisch examen kan u in bijlage 5 vinden.

4.4.4. Bijstand tijdens het examen

De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie G legt het praktische examen af :

 • hetzij met bijstand van een instructeur van de landbouwschool of het landbouwopleidingscentrum waar hij de opleiding heeft gevolgd en met het voertuig van de school of het centrum of door hem erkend;
 • met de bijstand van een instructeur en met een scholingsvoertuig van de rijschool waar hij het praktisch onderricht volgde.

Indien er slechts twee zitplaatsen in het voertuig zijn, neemt alleen de examinator plaats in het voertuig.

4.4.5. Automatische schakeling

Wanneer de kandidaat het praktische examen heeft afgelegd  met een voertuig uitgerust met een automatische schakeling, wordt hiervan geen melding gemaakt op het rijbewijs.

4.4.6. Kostprijs

Praktisch examen afgelegd in het examencentrum:

 • Volledig praktisch examen: 45 EUR
 • Praktisch examen alleen op de openbare weg: 37,5 EUR                                

Praktisch examen afgelegd in een rijschool, landbouwschool of landbouwopleidingscentrum:

 • Volledig praktisch examen : 65 EUR
 • Praktisch examen alleen op de openbare weg: 57,5 EUR

4.5. Het bekomen van het rijbewijs

De minimum leeftijd voor het verkrijgen van een rijbewijs categorie G is vastgesteld op 16 jaar.

5. Beperking ingevolge de leeftijd

Tot de leeftijd van 18 jaar mag de houder van een rijbewijs categorie G voertuigen besturen met een MTM van maximum 20.000 kg besturen.  Op het rijbewijs wordt de code “205” aangebracht in de kolom beperkingen.

Eens betrokkene 18 jaar is, mag hij alle voertuigen van de categorie G besturen, zonder hiervoor een nieuw rijbewijs te moeten behalen.

6. Medische vereisten

Aan het rijbewijs voor het besturen van voertuigen voor de categorieën van de categorie G is geen medische schifting verboden.

Op de aanvraag tot het bekomen van een rijbewijs geldig voor de categorie G dient de kandidaat een verklaring te ondertekenen, waarin hij op zijn woord van eer bevestigt, bij zijn weten niet te lijden aan een van de in bijlage 6, voorgeschreven voor de groep 1, genoemde lichaamsgebreken of aandoeningen. Deze verklaring omvat een gedeelte betreffende de algemene lichamelijke en psychische geschiktheid en een gedeelte betreffende het gezichtsvermogen.

7. Overgangsbepalingen

Het rijgetuigschrift voor landbouwtractoren wordt tot en met 31 augustus 2007 afgeleverd  aan de kandidaat die voor het theoretische examen voor de categorie G is geslaagd.

Tot en met 31 december 2008 zijn volgende bestuurders van een voertuig categorie G, op de weg tussen de hoeve en het veld en omgekeerd, vrijgesteld om houder en drager te zijn van een rijbewijs geldig voor voertuigencategorie:

 • De bestuurders geboren vóór 1 september 1986

Voornoemde personen zijn tot en met 31 augustus 2007 vrijgesteld van de praktische scholing met het oog tot het bekomen van het rijbewijs G. Ze zijn tevens vrijgesteld van de verplichting houder en drager te zijn van een rijbewijs geldig voor de categorie G wanneer zij het praktische examen afleggen en zich  naar het examencentrum begeven om dit examen af te leggen en ervan terugkeren.

De rijbewijzen geldig voor de categorie B, B+E, C1+E of C afgeleverd voor 15 september 2006  laten het besturen van voertuigen van de categorie G met een gelijke maximale toegelaten massa toe.

De houders van een rijbewijs geldig voor de categorie B en van een rijgetuigschrift voor landbouwtractoren, afgeleverd voor 15 september 2006 bekomen een rijbewijs geldig voor de categorie G zonder een opleiding te moeten volgen, noch het slagen voor een theoretisch of praktisch examen.

Rechtspraak : Een bestuurder van een landbouwtrekker mag dat laatste alleen met een rijbewijs categorie G besturen in het kader van de landbouw- of bosbouwactiviteiten. Wordt het landbouw- of bosbouwvoertuig niet gebruikt voor landbouw- of bosbouwactiviteiten, dan moet de bestuurder naargelang de maximale toegelaten massa van het voertuig of van het samenstel houder zijn van het daarmee overeenstemmend rijbewijs. (Art. 1, 9° en 2, §1, 9° KB 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs).
(Pol. Mechelen 30 maart 2009, T.Pol. 2009, afl. 3, 119)

<< Terug naar inhoud

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.