Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Nieuwe reglementering voor het behalen van het rijbewijs categorie B

op .

Op 14 juli 2006 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.  Dit koninklijk besluit wijzigt de modaliteiten tot het behalen van een rijbewijs categorie B.

Op 04 augustus verschenen twee omzendbrieven in het Belgisch Staatblad die de nieuwe modaliteiten nader toelichten:

 1. 20 juli 2006 - Omzendbrief betreffende de hervorming van de rijopleiding categorie B (  Pdf, 397 Kb )
 2. 20 juli 2006 - Omzendbrief met richtlijnen inzake het praktisch onderricht voor voertuigen categorie B (  Pdf, 36 Kb )

Deze wijzigingen treden hoofdzakelijk op 1 september 2006 in werking.

De huidige mogelijkheden om een rijbewijs categorie B te behalen via een leervergunning of een voorlopig rijbewijs worden afgeschaft.

Vanaf het ogenblik dat de kandidaat de leeftijd van 17 jaar bereikt heeft kan hij het theoretisch examen afleggen.    Indien de kandidaat niet slaagt, kan hij het theoretisch examen zonder enige beperking herhalen totdat hij slaagt, en dit zonder tussenkomst van een erkende rijschool.

Er zijn twee modellen van voorlopige rijbewijzen categorie B, namelijk:

Beperkte duur (36 maanden)
Voorbeeld : klik hier
Beperkte duur (18 maanden)
Voorbeeld : klik hier
Voorwaarden om het voorlopig rijbewijs categorie B te bekomen
 • te bekomen binnen de drie jaar na het slagen in het theoretisch examen
 • te bekomen binnen de drie jaar na het slagen in het theoretisch examen
 • ten minste 18 jaar oud zijn
 • ten minste 20 uur praktisch rijonderricht volgen in een erkende rijschool
Uitreiking document – bijkomende voorwaarde
 • niet van toepassing
 • wordt uitgereikt na voorlegging van het bekwaamheidsgetuigschrift dat afgeleverd wordt door een erkende rijschool.
Vernieuwing van het voorlopig rijbewijs na het verstrijken van de geldigheidsduur
 • mogelijk na het slagen in een nieuw theoretisch examen
 • niet mogelijk, men kan wel overschakelen naar  een model met een beperkte duur van 36 maanden
Begeleider
 • er moet een begeleider aanwezig zijn
 • moet niet begeleid zijn
Voorwaarden waaraan de begeleider moet voldoen
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente en houder zijn van een van de volgende in België afgegeven geldige documenten :

a) de identiteitskaart van Belg of voor vreemdeling;

b) het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;

c) de verblijfskaart van onderdaan van een Lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschappen;

d) het attest van immatriculatie; of;

Het bewijs leveren van inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste zes maanden en houder zijn van het geldige verblijfsdocument; of;

Houder zijn van een van de volgende in België afgegeven geldige documenten :

a) de diplomatieke identiteitskaart;

b) de consulaire identiteitskaart;

c) de bijzondere identiteitskaart.

 • ten minste 8 jaar houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om het voertuig te besturen aan boord waarvan hij de kandidaat vergezelt.

De bestuurder die enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden, behalve indien de kandidaat aan dezelfde handicap lijdt en eveneens een speciaal aan deze handicap aangepast voertuig bestuurt.

 • mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de eventuele opgelegde herstelexamens en –onderzoeken.
 • mag niet vergoed worden (behoudens rijschoolinstructeur)
 • niet van toepassing
Vervoer van passagiers
 • naast de begeleider mag er één passagier vervoerd worden.
 • De kandidaat mag vergezeld zijn van één persoon van minstens 24 jaar die houder is en in het bezit is van een rijbewijs dat ten minste geldig is voor voertuigen van categorie B.
Beperking in tijd
 • de kandidaat mag niet rijden van 22u. tot 6u. 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.
 • de kandidaat mag niet rijden van 22u. tot 6u. 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.
Het voertuig
 • moet behoren tot de categorie B
 • in commercieel verband mogen geen goederen vervoerd worden
 • moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats uitgerust zijn met het teken «L»,
 • er mag geen aanhangwagen getrokken worden
 • moet voorzien zijn van :
 • als het gaat om een voertuig dat niet uitgerust is met een gesloten koetswerk, achteruitkijkspiegels binnen in het voertuig zodanig geplaatst dat de bestuurder en de begeleider ieder een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van achter en van links;
 • als het gaat om een voertuig uitgerust met een gesloten koetswerk, van rechtse buitenspiegels zodanig geplaatst dat de bestuurder en de begeleider een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van achter en van rechts;
 • een parkeerrem die gemakkelijk bereikbaar is door de begeleider, tenzij het gaat om een voertuig dat speciaal aangepast is aan de handicap van de bestuurder of wanneer het gaat om een voertuig uitgerust met ten minste een bedrijfsreminrichting met twee remmen, zodanig dat de kandidaat en de begeleider ze ieder afzonderlijk kunnen bedienen terwijl de doelmatigheid voorgeschreven voor deze inrichting volledig behouden blijft .
 • moet behoren tot de categorie B
 • in commercieel verband mogen geen goederen vervoerd worden
 • moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats uitgerust zijn met het teken «L»,
 • er mag geen aanhangwagen getrokken worden
Praktisch examen
 • vanaf de leeftijd van 18 jaar
 • ten minste drie maand houder van een voorlopig rijbewijs
 • moet afgelegd worden met een voertuig categorie B (voertuig van rijschool niet verplicht)
 • vanaf de leeftijd van 18 jaar
 • ten minste drie maand houder van een voorlopig rijbewijs
 • moet afgelegd worden met een voertuig categorie B (voertuig van rijschool niet verplicht)
Niet geslaagd in praktisch examen
 • de kandidaat die twee maal na elkaar niet slaagt voor het praktisch examen moet zes uren praktisch rijonderricht volgen bij een rijschool vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktisch examen.
 • iedere keer dat men twee maal na elkaar niet slaagt, moet steeds zes uren praktisch rijonderricht gevolgd worden bij een erkende rijschool.
 • de kandidaat die twee maal na elkaar niet slaagt voor het praktisch examen moet zes uren praktisch rijonderricht volgen bij een rijschool vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktisch examen.

Overgangsmaatregelen

De bepalingen die van toepassing zijn op de voorlopige rijbewijzen en de leervergunningen (uitgereikt voor 01 september 2006) blijven van toepassing.  Dit betekent ondermeer dat :

 • de kandidaat met de leervergunning of het rijbewijs model M1 of M3 vergezeld moet zijn van een begeleider die op het document staat vermeld;
 • de kandidaat niet mag rijden van 22 u. tot 6 u. 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen. Deze beperking geldt enkel voor kandidaten die jonger zijn dan 24 jaar.
 • de kandidaat slechts toegelaten wordt tot het praktisch examen wanneer hij sinds minder dan drie jaar geslaagd is voor het theoretisch examen;
 • de kandidaat met het voorlopig rijbewijs M1 of M3 na twee maal niet slagen voor het praktisch examen vier uur rijles moet volgen bij een erkende rijschool en het examen moet afleggen met een voertuig van de rijschool
 • de kandidaat met het voorlopig rijbewijs M2 het praktisch examen moet afleggen met een voertuig van de rijschool;
 • de kandidaat met een leervergunning of voorlopig rijbewijs M1 of M2, twee uur rijles moet volgen bij een erkende rijschool na de datum van afgifte van zijn voorlopig rijbewijs of leervergunning;
 • het praktisch examen kan plaats vinden ten vroegste drie maanden (M2), zes maanden (M1), negen maanden (M3) of twaalf maanden (leervergunning) na de datum van afgifte van het document;
 • in geval van verval van het recht tot sturen, het document verlengd wordt met de duur van het verval.

De kandidaat kan op elk moment het voorlopig rijbewijs overeenkomstig het nieuwe systeem bekomen op het gemeentehuis, ongeacht of hij op dat moment al examens heeft afgelegd onder het oude systeem. Vanaf het moment dat de kandidaat een voorlopig rijbewijs heeft in het nieuwe systeem volgt hij de regels van het nieuwe systeem. Wat betreft de minimale oefenperiode van drie maanden, wordt er geen rekening gehouden met de reeds gevolgde stageperiode onder het oude systeem. Voor wat betreft de verplichte bijkomende opleiding van zes uur rijschool na twee maal niet slagen voor het examen wordt enkel rekening gehouden met de examens die werden afgelegd na het bekomen van het voorlopig rijbewijs in het nieuwe systeem.

De kandidaat die niet slaagt tijdens de geldigheidsduur van de leervergunning of het voorlopig rijbewijs moet zijn verlopen leervergunning of voorlopig rijbewijs inleveren bij het gemeentehuis en een voorlopig rijbewijs aanvragen overeenkomstig het nieuwe systeem. Dit betekent dat de kandidaat eerst drie maanden moet oefenen met het nieuw voorlopig rijbewijs vooraleer hij zijn praktisch examen kan afleggen.

MODELLEN :

Voorlopig rijbewijs - categorie B - beperkte duur (36 maanden)

Voorlopig rijbewijs - categorie B - beperkte duur (18 maanden)

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.