Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Tweejaarlijkse autokeuring

op .

Op 28 april 2006 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

Onderstaande bepalingen treden in werking op 1 mei 2006.

Er geldt een nieuwe reglementering inzake de periodieke autokeuringen, bedoeld in het artikel 23ter van het technisch reglement (K.B. 15 maart 1968), en dit voor :

  • personenauto’s
  • auto’s dubbel gebruik
  • minibussen
  • lijkauto’s

die gelijktijdig aan volgende vier voorwaarden voldoen :

1) Tijdige aanbieding

Met 'tijdige aanbieding' wordt de periodieke keuring bedoeld die plaatsvindt in de periode van twee maanden die de bepaalde datum van periodieke keuring voorafgaat, zoals bepaald in artikel 23quater, §1 van het K.B. 15 maart 1968.

2) Over een groen keuringsbewijs beschikken

Hiermee wordt het keuringsbewijs bedoeld waarvan de geldigheidsduur gelijk is aan de periode begrepen tussen het tijdstip van de keuring en de voorziene datum voor de eerstvolgende periodieke keuring, dit voor zover het voertuig reeds over een keuringsbewijs beschikt (bedoeld in artikel 23decies, §1 van het K.B. 15/03/1968).

3) Niet ouder zijn dan zes jaar

Deze zes jaar is te rekenen vanaf de datum van eerste inverkeerstelling, die aan één van volgende voorwaarden voldoet :

  • vanaf 1 mei 2006 moet de datum van eerste inverkeerstelling na 31 december 2001 liggen;
  • vanaf 1 mei 2007 moet de datum van eerste inverkeerstelling na 31 december 2000 liggen.

4) Niet meer dan 100.000 km

De kilometerstand van het voertuig mag de 100.000 kilometer niet overschreden hebben.

Indien aan de vier voornoemde voorwaarden voldaan werd, moeten vanaf 1 mei 2006 deze voertuigen op de technische keuring aangeboden worden de dag dat ze vier jaar oud zijn, te rekenen vanaf de eerste inverkeerstelling en vervolgens om de twee jaar (voorheen was dit de dag dat ze vier jaar oud waren, te rekenen vanaf de eerste inverkeerstelling en vervolgens om het jaar).

Deze nieuwe periodiciteit is niet van toepassing voor voertuigen die aangewend worden voor het bezoldigd personenvervoer en deze die uitgerust zijn met een koppelinrichting voor het slepen van een aanhangwagen waarvan de maximaal toegelaten massa meer bedraagt dan 750 kg.

Voertuigen die aan een eerste periodieke keuring onderworpen werden, ingevolge het opnieuw in het verkeer stellen in België, voordat het voertuig vier jaar oud is, vallen eveneens onder het hierboven omschreven regime van twee jaarlijkse keuring.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.