Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Technisch reglement moto’s afgestemd op hybride modellen

op .

Powered by Polinfo
HybrideVanaf 1 mei 2010 verandert de testprocedure voor de typegoedkeuring van brom- en motorfietsen. Zowel bij de meting van de emissiewaarden van verontreinigde stoffen als bij de geluidsmeting wordt voortaan rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van hybride voertuigen.

Technisch reglement brom- en motorfietsen

Het technisch reglement voor brom- en motorfietsen is voortaan afgestemd op het specifieke gedrag van hybride voertuigen. Om te verzekeren dat ook deze voertuigmodellen aan de technische voertuigeisen voldoen, gelden in de typegoedkeuringsprocedure voor twee- of driewielers nieuwe testprincipes bij de meting van verontreinigende gassen en bij de geluidsmeting. België schikt zich hiermee naar de Europese eisen uit richtlijn 2009/108/EG .
De nieuwe bepalingen zijn vanaf 1 mei 2010 van toepassing bij de typegoedkeuring van elk nieuw voertuigtype op twee of drie wielen en bij de verkoop, de inschrijving of de inverkeersstelling van elk nieuw type brom- of motorfiets.

Nieuwe normen

1/ Geluidsniveau

Het geluidsniveau van voertuigtypes die worden goedgekeurd vanaf 1 mei 2010 mag volgende grenswaarden niet overschrijden:

Voertuig Grenswaarde in dB(A)
1. Bromfietsen op 2 wielen
< 25km/u 66
> 25km/u 71
op 3 wielen 76
2. Motorfietsen
< 80cm³ 75
> 80cm³; < 175 cm³ 77
> 175 cm³ 80
3. Driewielers 80
  

Een nieuwe bijlage 6 bevat de testmethodes die moeten worden toegepast en de omstandigheden waarin de proeven moeten worden uitgevoerd. Het besluit verwijst voor elk van de voertuigtypes naar de betrokken bepalingen.

2/ Luchtverontreiniging

Maatregelen tegen luchtverontreiniging veroorzaakt door bromfietsen

Bromfietsen worden onderworpen aan proeven van type I (bepaling van de gemiddelde emissie van verontreinigende gassen in een bebouwd gebied met druk verkeer) en proeven van type II (bepaling van de emissie van koolmonoxide en onverbrande koolwaterstoffen bij stationair draaien). Hoofdstuk I en II van een nieuwe bijlage 7 geven een overzicht van de toe te passen testmethoden.

Maatregelen tegen luchtverontreiniging veroorzaakt door motorfietsen en driewielers

Motorfietsen en driewielers worden onderworpen aan een proef van type I (bepaling van de gemiddelde emissie van uitlaatgassen) of een proef van type II (meting van de koolmonoxide-uitstoot bij stationair draaiende motor). De testmethoden en de testomstandigheden verschillen naargelang de categorie waartoe het voertuig behoort. Hoofdstukken V, VI en VII van bijlage 7 geven een overzicht.

Andere updates

Omdat het KB van 10 oktober 1974 de voorbije 30 jaar nauwelijks wijzigingen heeft ondergaan, maakt de regering van de gelegenheid gebruik om ook een aantal andere updates door te voeren.

Zo is bijvoorbeeld het algemeen beginsel van ‘de strijd tegen de luchtvervuiling veroorzaakt door motorvoertuigen op twee of drie wielen voortaan duidelijk omschreven in het besluit.

Verder wordt ook de lijst met begripsomschrijvingen, naast de invoering van de nieuwe bepalingen, afgestemd op definities van richtlijn 2002/24/EG dat de communautaire goedkeuringsprocedures vastlegt voor twee- en driewielers en bepaalde vierwielers. België staat hiermee opnieuw op dezelfde lijn als de andere EU-landen. Het besluit maakt nu bijvoorbeeld een onderscheid tussen bromfietsen op twee wielen of op drie wielen, motorfietsen, driewielers en vierwielers en bevat onder meer een verklaring voor de begrippen ‘type voertuig’, ‘variant’, ‘systeem’ en ‘technische eenheid’.

In werking…

Het KB van 20 april 2010 treedt in werking op 1 mei 2010. De inwerkingtreding van het besluit vernietigt geen enkele EG-typegoedkeuring die voor 1 mei 2010 voor motorvoertuigen op twee of drie wielen werd afgegeven.

Auteur: Laure Lemmens

 
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.