Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Vlaanderen verfijnt taxibeleid

op .

Powered by Polinfo
Taxiwetgeving

De Vlaamse overheid stuurt zijn taxibeleid bij: een omvangrijk wijzigingsbesluit past de regels aan die gelden voor taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Fraudebestrijding is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Steden en gemeenten krijgen ook de kans om eigen accenten te leggen. De nieuwe regeling gaat in op 1 juli 2010.

Commerciële kortingen

Taxichauffeurs (‘taxi-exploitant’) kunnen voortaan beperkte commerciële kortingen geven. Zo’n korting is een forfait dat facultatief wordt toegepast op de door de gemeente vergunde tarieven. Ze gelden voor bepaalde klanten en voor een vooraf bepaald traject, telkens na goedkeuring door de gemeente.
De kandidaat-exploitant die een vergunning aanvraagt moet zijn tarieven én eventuele commerciële kortingen bij zijn vergunningsaanvraag voegen. Tijdens de looptijd van de vergunning kan hij een aanpassing vragen. Het aanvragen van commerciële kortingen gebeurt met een apart formulier.
De exploitant heeft dus een zekere vrijheid (binnen de toegelaten maximumtarieven) maar de gemeenteraad heeft het laatste woord. De gemeente moet de kortingen goedkeuren en ze kan dergelijke kortingen ook verbieden.

Fraudebestrijding

1/ Tarieven

Om fraude tegen te gaan vermeldt de vergunning de tarieven die de exploitant concreet moet toepassen en het aan te rekenen nachttarief. De taxikaarten worden pas afgeleverd als de exploitant alle gegevens heeft meegedeeld. Bovendien moet de door de gemeente gewaarmerkte lijst van commerciële kortingen zich in het voertuig bevinden als het in dienst is ingeval de korting wordt toegepast.

2/ Schorsing of intrekking

Ook in het lijstje van de mogelijke redenen voor de schorsing of intrekking van een exploitatievergunning, doet de commerciële korting haar intrede. Bovendien is de lijst met schorsingsgronden niet langer limitatief! De gemeenten krijgen dus meer ruimte om een eigen beleid uit te stippelen.
Zo kan de gemeente voortaan overgaan tot een schorsing of een intrekking als de houder van de vergunning of de taxibestuurder een niet goedgekeurde (of een andere) commerciële korting toepast, of als hij de gevraagde documenten die betrekking hebben op de taxidienst of de lijst met kortingen niet voorlegt.

3/ Nummerplaat

Elk voertuig dat in dienst is, moet een speciale nummerplaat hebben voor taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Het gaat om kentekenplaten waarvan de groepsletters beginnen met ‘TX’. Deze verplichting wordt pas van kracht op 1 juli 2011.

4/ Taxameter

De taxameter wint nog aan belang. Bijna alle cruciale informatie (exploitant, datum, voertuig, …) over de uitgevoerde ritten wordt voortaan opgeslagen in de taxameter i.p.v. in de randapparatuur, tenzij dit technisch onmogelijk zou zijn.
Het wijzigingsbesluit bepaalt ook uitdrukkelijk dat het tarief niet manueel mag aangepast worden na het inschakelen van de meter. De taxameter kan dat wel automatisch doen als het tarief op die wijze door de gemeente is vergund. De commerciële korting wordt op het einde van de rit verrekend. Dit kan enkel via de taxameter of de randapparatuur.

5/ Controlerapport

Het wijzigingsbesluit bepaalt uitdrukkelijk dat er ‘in geval van een controle’ een controlerapport moet worden afgedrukt. De naam van de installateur van de meter moet daarop niet meer voorkomen. Voor wat betreft de ‘totalisatoren’ voor de Belgisch gehomologeerde toestellen verwijst men voortaan naar het KB van 13 juni 2006.

6/ Affichering

Voortaan volstaat het als een kopie van het keuringsbewijs en de groene verzekeringskaart van het voertuig duidelijk leesbaar zijn voor de gebruikers van het taxivoertuig (met uitzondering van een motortaxi).

Bestuurder

Het wijzigingsbesluit vult het lijstje met verbodsbepalingen aan. Voortaan is het voor de bestuurder verboden om:

 • zelf een tarief in te voeren of een tarief dat zich niet in de taxameter bevindt te gebruiken;
 • een rit te weigeren, tenzij het voertuig besteld is of tenzij de rit de diensttijd overschrijdt;
 • een commerciële korting toe te passen die niet is goedgekeurd door de gemeente of een andere korting toe te passen dan de korting die is goedgekeurd door de gemeente;
 • een commerciële korting toe te passen als de door de gemeente gewaarmerkte lijst van de kortingen die het college van burgemeester en schepenen heeft goedgekeurd, zich niet in het voertuig bevindt.

De bestuurder mag ook niet roken in het voertuig. Voordien was het verboden om ‘te roken tijdens de dienst’.

Bijlagen

Tot slot vervangt het wijzigingsbesluit een hele reeks bijlagen bij de basistekst:

 • Bijlage I wordt vervangen door bijlage 1;
 • Bijlage II wordt vervangen door bijlage 2;
 • Bijlage III wordt vervangen door bijlage 3;
 • Bijlage IV wordt vervangen door bijlage 4;
 • Bijlage V wordt vervangen door bijlage 5;
 • Bijlage VII wordt vervangen door bijlage 6;
 • Bijlage VIII wordt vervangen door bijlage 7;
 • Bijlage IX wordt vervangen door bijlage 8;
 • Bijlage X wordt vervangen door bijlage 9;
 • Bijlage XI wordt vervangen door bijlage 10;
 • Bijlage XII wordt vervangen door bijlage 11;
 • Bijlage XIII wordt vervangen door bijlage 12;
 • Bijlage XIV wordt vervangen door bijlage 13.

De nieuwe modellen worden gebruikt bij een nieuwe vergunningsaanvraag, een wijziging van de vergunning, of een wijziging in het gebruik van het voertuig.

Auteur: Steven Bellemans

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.