Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Modelgoedkeuring en ijking van politiemeettoestellen bijgeschaafd

op .

FlitspaalPowered by Polinfo
De meettoestellen die de politie gebruikt om de naleving van de wegcode te controleren, moeten overeenstemmen met de goedgekeurde modeltoestellen. En de toestellen moeten, voor hun eerste gebruik, geijkt worden. Daarna volgt, op regelmatige basis, een herijk en een technische controle. Dat blijkt uit een nieuw besluit. De oude regels uit 1997 worden opgeheven.

Meettoestellen

De nieuwe regels gelden voor alle meettoestellen die de politie gebruikt, ongeacht of zij rechtstreeks of onrechtstreeks een meting uitvoeren. Als er voor specifieke toestellen een afzonderlijke reglementering bestaat, dan is die van toepassing.

Modelgoedkeuring

Een toestel mag pas gebruikt worden als het in overeenstemming is met een goedgekeurd modeltoestel. Om een modelgoedkeuring te krijgen, moet het meettoestel voldoen aan specifieke voorschriften. Zij staan opgesomd in de bijlagen bij het nieuwe besluit. Een eerste bijlage legt de technische voorschriften vast voor alle meettoestellen, een tweede geldt specifiek voor de snelheidsmeters, en een derde is van toepassing op de installatie van de meettoestellen voor de registratie van voertuigen die een rood licht of rood knipperlicht (overwegen) negeren.

Toestellen uit een andere EU-lidstaat, uit Turkije, uit Zwitserland of uit een EVA-land dat partij is bij de EER-overeenkomst krijgen een modelgoedkeuring wanneer ze voldoen aan de voorschriften van het betrokken land. Uiteraard alleen voor zover die evenwaardige garanties bieden.

Een modelgoedkeuring geldt tien jaar en is hernieuwbaar. Een goedgekeurd toestel krijgt een nationaal goedkeuringsteken: een rechthoekige omlijsting met een kennummer van meerdere cijfers, een streepje, de hoofdletter B, een streepje en de laatste twee cijfers van het jaartal van goedkeuring. Bij modelgoedkeuringen met beperkte strekking gaat de letter P het kennummer vooraf.

Elk in de praktijk gebruikt toestel moet in overeenstemming zijn met het goedgekeurd model. Op het toestel moet het goedkeuringsteken op duurzame en onuitwisbare wijze staan.

Procedure modelgoedkeuring

De modelgoedkeuring wordt aangevraagd bij de Dienst Metrologie van de FOD Economie.

De voorafgaande proeven van modelgoedkeuring worden uitgevoerd door:

  • een organisme dat geaccrediteerd is voor het uitvoeren van de individuele proeven (Europese norm EN 17025) binnen het Belgisch accreditatiesysteem of volgens een gelijkwaardige accreditatie in een andere staat; of
  • de nationale autoriteit voor wettelijke metrologie van een andere staat. Dit voor zover de testprocedures gelijkwaardig zijn aan die van het organisme.

Het organisme moet volledig onafhankelijk zijn. Het mag geen fabrikant (of gemachtigde van de fabrikant) van de toestellen zijn. En zijn meerderheidsaandeelhouders mogen geen fabrikant of verdeler zijn van de toestellen.

Het mag een deel van de proeven toevertrouwen aan andere labo’s. Dit gebeurt wel onder zijn toezicht en op zijn eigen verantwoordelijkheid.

Het organisme legt de resultaten van de proeven voor aan de Dienst Metrologie. De Dienst beslist over de modelgoedkeuring op basis van de meet-, proef- en onderzoeksresultaten. Komt het tot een modelgoedkeuring, dan vermeldt de Dienst in het goedkeuringsdossier de proeven die uitgevoerd moeten worden bij een eerste ijk, een herijk en een technische controle. De Dienst voegt een voorbeeld van ijkcertificaat toe.

De Dienst houdt het goedkeuringsdossier en een exemplaar van het goedgekeurde model bij. Het onafhankelijk organisme dat instaat voor de eerste ijk, herijk en de technische controle kan een kopie van het dossier krijgen. Wel alleen als de fabrikant of zijn gevolmachtigde daar eerst mee instemt. In elk geval krijgt het organisme alle instrumenten en middelen die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de proeven.

De modelgoedkeuring kost 1.500 euro (te betalen aan de Dienst Metrologie). De modelgoedkeuring voor een variant van een al goedgekeurd model kost 750 euro. En een zuiver administratieve variant kost 250 euro.

Eerste ijk, herijk en technische controle 

Een geaccrediteerd organisme (EN 17025 en EN 17020, type A) staat in voor de eerste ijk, de herijk en de technische controle van elk individueel toestel. De herijk gebeurt om de twee jaar.
Bij een herstelling van een toestel met verbreking van de verzegeling moet er opnieuw een eerste ijk gebeuren.

Het toestel wordt samen met het metrologisch boekje aan het organisme bezorgd. Leiden de resultaten van de proeven tot een aanvaarding, dan stelt het organisme een ijkcertificaat op, vult het metrologisch boekje in en brengt een verzegeling aan. Ook het aanvaardingsmerk wordt aangebracht. Bij weigering vult het organisme het metrologisch boekje in en brengt het merk van afkeur aan. Bijlage 4 legt vast hoe het merk van afkeur of aanvaarding precies wordt aangebracht.

De eigenaar van het toestel krijgt het ijkcertificaat en het metrologisch boekje. Een kopie gaat naar de Dienst Metrologie.

Het ijkmerk dat de Dienst Metrologie aflevert kost 25 euro. Het merk van afkeur is gratis en wordt door het organisme afgeleverd.

Controle vaste installatie 

In het goedkeuringsdossier van een vaste installatie vermeldt de Dienst Metrologie de uit te voeren controletesten en hun periodiciteit.De conformiteit van elke nieuwe vaste installatie, haar juiste werking en de resultaten van de periodieke controletesten worden gecertificeerd door een geaccrediteerd organisme (EN 17020, type A).

Het dossier van de installatie bevat gedetailleerde plannen van de installatie, het conformiteitscertificaat, de testresultaten, en, eventueel, beelden genomen door de installatie. Het wordt bezorgd aan de Dienst Metrologie, het parket, de wegbeheerder en de politiezone (of de federale politie)

De vaste installatie moet regelmatig onderhouden worden. Regelmatig toezicht is ook verplicht. Bij een tekortkoming of bij een wijziging, wordt de installatie buiten dienst gesteld. Van zodra de nodige herstellingen of wijzigingen gebeurd zijn, wordt het dossier bijgewerkt en opgestuurd naar het organisme.

Opleiding gebruikers 

De gebruikers van de toestellen moeten correct opgeleid zijn zodat ze het meettoestel juist kunnen laten werken. De inhoud van hun opleiding is vastgelegd tijdens de modelgoedkeuringsprocedure.

Inwerkingtreding 

Het nieuwe KB van 12 oktober 2010 treedt in werking op 4 november 2010. Het oude KB van 11 oktober 1997 wordt opgeheven. De modelgoedkeuringen die voor 4 november 2010 zijn afgeleverd, blijven verder gelden tot op hun vervaldatum.

Bron: 12 oktober 2010 - Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten, BS 25 oktober 2010, p.63130. 

Auteur: Ilse Vogelaere

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.