Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Alcoholslot: omkaderingsprogramma en technische voorschriften

op .

AlcoholslotHet alcoholslot werd ingevoerd door de wet van 12 juli 2009 gepubliceerd in het Staatsblad op 15 oktober 2009 met inwerkingtreding op 1 oktober 2010.
Deze wet geeft de rechter de mogelijkheid om aan bestuurders die onder invloed van alcohol rijden (vooral de recidivisten) de geldigheid van het rijbewijs te beperken tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot en dit voor een minimale periode van één jaar tot maximaal vijf jaar of voorgoed. 

De veroordeelde dient zich te schikken naar de voorwaarden van het omkaderingsprogramma.
Het koninklijk besluit betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma verscheen in het Staatsblad van 9 december 2010 en brengt meer duidelijkheid over de uitvoeringsmodaliteiten.

Algemeen

Het voertuig moet op kosten van de veroordeelde uitgerust worden met een systeem dat het starten blokkeert wanneer er een alcoholconcentratie gedetecteerd wordt van ten minste 0,09 mg/L uitgeademde alveolaire lucht (of 0,2 promille).
Alle kosten zijn voor zijn rekening.
De kosten van de installatie en het gebruik van het alcoholslot en die van het omkaderingsprogramma kunnen eventueel door de rechter afgetrokken worden van de door hem opgelegde geldboete, maar mogen niet minder dan één euro bedragen.

Omkaderingsprogramma

Het nieuwe K.B. van 26 november 2010 bepaalt ondermeer de voorwaarden waaraan het omkaderingsprogramma moet voldoen en de te volgen procedure in geval van een veroordeling tot het alcoholslot.

De veroordeelde dient de volgende vijf voorwaarden na te leven :

  1. het volgen van een opleiding en een begeleiding bij een erkende omkaderingsinstelling;
  2. het bezit van een rijbewijs, waarop de vastgestelde codering « 112 » voor het rijden met een alcoholslot is vermeld;
  3. de verplichting tot installatie van een alcoholslot in elk motorvoertuig dat hij wenst te besturen tijdens de periode van beperkte geldigheid van zijn rijbewijs;
  4. het periodiek laten downloaden van de registratie-eenheid van het alcoholslot door een erkend dienstencentrum;
  5. het voldoen aan de andere voorwaarden van het omkaderingsprogramma, onder meer het niet omzeilen van het alcoholslotsysteem.

Kennisgeving aan de veroordeelde

Het openbaar ministerie stuurt een kennisgeving naar de veroordeelde met daarin een aantal nuttige elementen zoals de wettelijke basis van de veroordeling, een bijgewerkte lijst van dienstencentra en omkaderingsinstellingen, de verplichting om contact op te nemen met een omkaderingsinstelling naar keuze en de termijn waarbinnen het alcoholslot moet geïnstalleerd worden en het rijbewijs moet binnengeleverd worden ter griffie.

Een afschrift van deze kennisgeving wordt ook overgemaakt aan de gemeente van inschrijving van de veroordeelde (die een gecodeerd rijbewijs moet uitreiken) en aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Betrokkene moet na ontvangst van deze kennisgeving onmiddellijk contact opnemen met één van de omkaderingsinstellingen die in de brief vermeld staan.
Het inleidend gesprek dat daarop volgt moet binnen de 14 dagen plaatsvinden.

Hij dient ten laatste dertig dagen na deze kennisgeving door een dienstencentrum een alcoholslot te laten installeren in elke wagen die hij wenst te besturen. Dit geldt zowel voor privéwagens als voor bedrijfswagens.

Omkaderingsinstellingen en dienstencentra

De omkaderingsinstellingen begeleiden de veroordeelde bestuurder en geven hem uitleg over het verloop van het programma, de installatie van het systeem in de wagen, de kosten, de codering van het rijbewijs, de opleiding over het gebruik van het systeem, het downloaden van de gegevens uit het toestel, de mogelijke sancties en de afloop van het programma.
Indien de instelling vaststelt dat de veroordeelde bestuurder zich niet houdt aan de voorwaarden van het programma zal dit schriftelijk gemeld worden aan het openbaar ministerie.

De dienstencentra staan in voor de installatie, het onderhoud en de verwijdering van de alcoholsloten. Zo downloaden en analyseren ook periodiek de opgeslagen gegevens uit de toestellen en informeren de omkaderingsinstellingen hierover.
De bestuurder (of een derde namens hem) dient zich gedurende het eerste jaar van zijn veroordeling tweemaandelijks aan te bieden bij het dienstencentrum voor de download van de gegevens. Na dit eerste jaar gebeurt dit zesmaandelijks.

De voorwaarden om erkend te worden als omkaderingsinstelling of dienstencentrum worden bepaald in art. 4 en 7 van het K.B. van 26 november 2010.

Artikel 4
Artikel 7

Bestraffing

De straffen zijn niet mals indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden of indien de veroordeelde toch een voertuig bestuurt zonder alcoholslot :

  • gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar ;
  • verval van het recht een motorvoertuig te besturen voor een periode van één jaar tot maximaal vijf jaar of voorgoed;
  • of één van deze straffen alleen;
  • tijdelijke immobilisering of verbeurdverklaring van het voertuig mogelijk.

Wet 16 maart 68
Artikel 37/1
Artikel 51

Rijbewijs met code 112

Een bestuurder die veroordeeld werd tot het enkel besturen van motorvoertuigen uitgerust met een alcoholslot dient zijn rijbewijs af te geven aan de griffie van de politierechtbank waar de veroordeling uitgesproken werd. Dit moet gebeuren binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving door het openbaar ministerie of op de dag van het herstel in het recht tot sturen.

De griffier levert daarop een attest af waarvan het model bepaald wordt in bijlage 16 aan het M.B. van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Attest voor het bekomen van een rijbewijs waarvan de geldigheid beperkt is tot het besturen van motorvoertuigen uitgerust met een alcoholslot.
Klik hier voor het model

Met dit attest biedt de bestuurder zich aan bij zijn gemeentebestuur die hem een rijbewijs uitreikt met daarop naast de betrokken categorieën de code 112.

Zie lijst met codes

De veroordeling wordt tevens opgenomen in het centraal bestand voor de rijbewijzen.  Hierdoor kunnen politiediensten nagaan of de bestuurder veroordeeld is tot het rijden met een alcoholslot.

Na het verstrijken van de periode voor dewelke de rechter de geldigheid van het rijbewijs heeft beperkt tot motorvoertuigen uitgerust met een alcoholslot, geeft de griffier het ingeleverde rijbewijs aan de veroordeelde terug en stuurt tevens het rijbewijs met code 112 terug naar het gemeentebestuur.

Technische specificaties van de alcoholsloten

Deze worden bepaald in het K.B. van 26 november 2010 betreffende de technische specificaties van de alcoholsloten bedoeld in artikel 61sexies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.

Het systeem zorgt er voor dat het voertuig niet kan gestart worden wanneer een alcoholconcentratie vastgesteld wordt van ten minste 0,09 mg/L uitgeademde alveolaire lucht.

De toestellen moeten voorzien zijn van de nodige documentatie en handleidingen.

De goedkeuringsprocedure wordt uitgelegd in hoofdstuk 2 van het K.B

De ijkingsprocedures en technische controle van de sloten zijn bepaald in hoofdstuk 3.

Er worden een aantal zaken voorzien om het omzeilen van het systeem te bemoeilijken, zoals ondermeer willekeurige hertesten tijdens het rijden.

Een eerste hertest zal gevraagd worden tijdens het rijden op een willekeurig interval tussen 5 en 10 minuten.  Daarna volgen de hertesten elkaar op volgens een willekeurig interval tussen 15 en 45 minuten.

De hertest wordt aangekondigd met een duidelijk hoorbaar geluidssignaal, eventueel aangevuld met een zichtbare aanduiding op het toestel zelf.

De bestuurder heeft 15 minuten tijd om de hertest uit te voeren.

Hoe te blazen ?

Voor iedere blaasprestatie moet een droog en zuiver mondstuk gebruikt worden. Indien de modelgoedkeuring bepaalt dat een mondstuk hergebruikt mag worden, dan mag dit geen zichtbare schade of slijtage vertonen.

Wanneer het toestel aanduidt dat het klaar is dient er voldoende hard geblazen te worden tot het einde van de monsterneming aangegeven wordt.

Als het toestel een hertest vraagt dan dient deze hertest binnen de 15 minuten uitgevoerd te worden met de voorwaarde dat artikel 8.3 van de Wegcode gerespecteerd wordt (steeds voertuig onder controle kunnen houden).

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.