Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Uitbreiding vrijstellingen vakbekwaamheid

op .

Vakbekwaamheid

Powered by Polinfo
Vanaf 7 februari 2011 moeten bestuurders van vrachtwagens die gebruikt worden voor het vervoeren van hun werkmateriaal en waarvan de maximale massa meer dan 7,5ton bedraagt, niet meer voldoen aan de vakbekwaamheidsvereisten. De federale regering voert deze en een reeks andere wijzigingen door in haar vakbekwaamheidsbesluit.

Uitbreiding vrijstelling

Bestuurders van voertuigen (of combinaties van voertuigen) met een maximaal toegelaten massa van meer dan 7,5 ton die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en waarbij dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is, zijn voortaan vrijgesteld van de vakbekwaamheidsvereisten. Tot op vandaag was deze vrijstelling van vakbekwaamheid alleen van toepassing op de bestuurders van vrachtwagens van ten hoogste 7,5 ton. De federale regering heeft deze gewichtsbepaling nu opgeheven.

Ook de bestuurders van een voertuig dat bestemd is voor het onderricht met bijstand van een instructeur moeten geen vakbekwaamheidsbewijs voorleggen. De vrijstelling is dus niet langer beperkt tot de leerlingen van een rijschool die met bijstand van een instructeur een instructievoertuig besturen.

Vakbekwaamheid

Vrachtwagen- en buschauffeurs kunnen vakbekwaamheid verkrijgen door te slagen voor het theoretische en praktische examen basiskwalificatie. Het praktisch examen bestaat uit een rijtest op de openbare weg en een praktische proef. De voertuigen waarmee de kandidaten zich aanbieden in de exameninstelling moeten, naargelang van de voertuigcategorie, aan strikte eisen voldoen. De federale regering laat nu een aantal bijkomende voertuigen toe waarmee kandidaten met een rijbewijs C of C+E hun praktische proef kunnen afleggen.

Getuigschrift basiskwalificatie

Kandidaten die slagen voor het praktische examen krijgen hun getuigschrift van basiskwalificatie van de examinator. Dit getuigschrift vermeldt de categorie van het voertuig waarmee het examen is afgelegd en de datum ervan.

In het kader van een beroepsprocedure (t.g.v. 2 mislukkingen) behoort deze taak voortaan toe aan de minister bevoegd voor verkeersveiligheid (of zijn gemachtigde). Hij handelt naar de beslissing tot welslagen in het praktische examen van de beroepscommissie.

Periode van 7 jaar

Niet elke chauffeur moet het examen basiskwalificatie afleggen. Het vakbekwaamheidsbesluit stelt bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs die een Belgisch of Europees rijbewijs C hebben behaald vóór 10 september 2009 vrij van de examenverplichting. Deze chauffeurs moeten wel voor 10 september 2016 de verplichte uren nascholing hebben gevolgd om de geldigheid van hun rijbewijs te verlengen.

Bij de vervanging van hun rijbewijs tussen 10 september 2009 en 9 september 2016 is het bewijs van vakbekwaamheid geldig tot 9 september 2016, tenzij de bestuurder aantoont dat hij minstens 35 kredietpunten heeft verworven in de voorbije 7 jaar (voorheen 5 jaar). In dat geval bedraagt de geldigheidsduur vijf jaar.

De nieuwe tijdspanne geldt ook in de gelijkaardige regeling voor buschauffeurs.

Retributies

Vanaf kalenderjaar 2011 worden de retributies i.v.m. aanvragen tot erkenning (en –vernieuwing) als opleidingscentrum of als centrum voor alternerende beroepsopleiding en de retributies die deze centra moeten betalen om de kosten van administratie en controle te dekken, automatisch elk jaar geïndexeerd op 1 januari (basis = consumptieprijsindex van de maand november van het vorige jaar).

In werking...

Het KB van 25 januari 2011 treedt in werking op 7 februari 2011, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: 25 januari 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, BS 07 februari 2011, p.9529;

Auteur: Laure Lemmens

Zie ook : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C E, D, D E en de subcategorieën C1, C1 E, D1, D1 E

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.