Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Tweedehandskeuring

op .

Powered by  Polinfomoto
Op vraag van Europa wijzigt een nieuw koninklijk besluit van 1 juni 2011 de regels voor de tweedehandskeuring van voertuigen. Deze keuring wordt vanaf 14 augustus 2011 beperkt tot een 'visuele keuring' van de technische staat van het voertuig. Dit op voorwaarde dat het voertuig minder dan twee maanden ervoor met succes een periodieke keuring onderging (groen keuringsbewijs).

Tweedehandskeuring

Volgens het KB van 15 maart 1968 (art. 23sexies, §1, 3°) is een niet-periodieke keuring verplicht, vóór de inschrijving op naam van een andere titularis, voor de voertuigen van de categorieën M1 (met inbegrip van kampeervoertuigen (VC en kampeervoertuigen van de categorie M1)), en N1 (met inbegrip van lijkauto's). Dit ongeacht of ze eerder in België of in het buitenland waren ingeschreven.

Deze tweedehandskeuring bestaat momenteel uit een volledige keuring die minstens de keuring van de onderdelen vermeld in bijlage 15 bij het KB van 15 maart 1968 omvat en een bijkomende keuring volgens bijlage 22 van hetzelfde KB.

Omdat de tweedehandskeuring enkel tot doel heeft te verifiëren of het voertuig op het ogenblik van de inschrijving op naam van een andere titularis werkelijk in goede staat verkeert, wordt de tweedehandskeuring vanaf 14 augustus 2011 vereenvoudigd. Al de te controleren punten worden opgesomd in een nieuwe bijlage 41 bij het KB van 15 maart 1968.

Bijlage 15 wordt enkel nog voor de periodieke keuring gebruikt en bijlage 22 wordt eenvoudigweg afgeschaft.

Periodieke keuring twee maanden geleden...

Wanneer het voertuig twee maanden voordat het verkocht wordt, met succes een volledige periodieke keuring heeft doorstaan (groen keuringsbewijs) en sedert die laatste keuring weinig werd gebruikt, mag verondersteld worden dat dit voertuig nog in goede staat is. Het is dan ook niet nodig om vóór de inschrijving op naam van een andere titularis, alle punten in de nieuwe bijlage 41 opnieuw te keuren.

...dan enkel een visuele keuring

Het voertuig zal dan enkel een visuele keuring moeten ondergaan. Bij deze visuele keuring gaat men na of het voertuig sinds de afgifte van het laatste keuringsbewijs geen schade heeft geleden. Bij deze visuele keuring moet de controleur niet alleen naar de punten kijken, maar ook, indien nodig, de punten bedienen, het geluid beoordelen of andere geschikte controlemethoden toepassen zonder apparatuur te gebruiken.

Omwille van de veiligheid zal bij de visuele keuring ook altijd het remsysteem van het voertuig worden gekeurd, met behulp van geschikte technische apparatuur (remmentestbank, enz.). Een eenvoudige visuele keuring laat immers niet toe om na te gaan of de remmen op twee maanden geen schade hebben opgelopen (bv. kromgetrokken remmen door een te plots remmen of beschadigd wegdek; het remsysteem is ook niet altijd zichtbaar of gemakkelijk toegankelijk).

Als bij de visuele keuring of bij de keuring van het remsysteem een technisch gebrek of een tekortkoming wordt vastgesteld, dan wordt het voertuig onmiddellijk onderworpen aan een volledige keuring volgens de nieuwe bijlage 41.

Document 'Visuele keuring van het voertuig'

Aangezien het niet meer om een volledige keuring gaat, wordt er bij de visuele keuring geen nieuw keuringsbewijs afgeleverd, maar een document met als opschrift 'Visuele keuring van het voertuig'. Daarop staan dezelfde gegevens als op het keuringsbewijs, op uitzondering van de vervaldatum van het keuringsbewijs. Het document moet ook altijd de voorziene uiterste datum voor de volgende periodieke keuring vermelden. De 'Visuele keuring van het voertuig' moet altijd het laatste keuringsbewijs vergezellen.

Periodiciteit van de controles

Het nieuwe KB van 1 juni 2011 wijzigt ook de periodiciteit waarmee personenvoertuigen (categorie M1) aan de keuring zijn onderworpen, wanneer het voertuig op naam van een andere titularis wordt ingeschreven.

Net zoals de 'nieuwe voertuigen' worden de 'tweedehandsvoertuigen' niet jaarlijks, maar slechts tweejaarlijks gekeurd, als ze voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden:

  • tijdig voor keuring worden voorgereden;
  • afgifte van een groen keuringsbewijs;
  • kilometerstand niet boven 100.000 kilometer;
  • en niet ouder dan 6 jaar.

De nieuwe periodiciteit hangt af van de leeftijd van het voertuig op het moment van de controle:

  • als het voertuig 4 jaar oud was bij de laatste periodieke controle, dan moet het één jaar later opnieuw aangeboden worden voor een periodieke controle, en daarna elk jaar of elke 2 jaar ;
  • als het voertuig nog geen 4 jaar oud was bij de laatste periodieke controle, dan moet het aangeboden worden voor een periodieke controle als het 4 jaar wordt, en daarna elk jaar of elke 2 jaar.

In werking

Het KB van 1 juni 2011 treedt in werking op 14 augustus 2011.

Auteur Christine Van Geel

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.