Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Uitzonderlijk vervoer

op .

Begleiding uitzonderlijk vervoer Vanaf 2 december 2011 moeten begeleiders uitzonderlijk vervoer in principe een bekwaamheidsattest kunnen voorleggen dat kan bekomen worden na het volgen van een opleiding binnen de 18 maanden na het betekenen van de vergunning. 
Sedert 1 juli 2010 werd de begeleiding van uitzonderlijke transporten uit handen van de politie genomen en toevertrouwd aan bewakingsfirma's die in het bezit zijn van een vergunning van de Federale overheidsdienst Binnenlandse zaken, volgens de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 

Hiertoe werden de diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid toegevoegd aan deze wet.

De werknemers van zo'n bewakingsfirma dienen te voldoen aan de voorwaarden inzake beroepsopleiding en -vorming, beroepservaring en medisch en psychotechnisch onderzoek. Om de begeleidingen van de specifieke transporten niet in het gedrang te brengen werd voor deze mensen een overgangsperiode voorzien. 

De ondernemingen of interne diensten die voor de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving reeds begeleidingen van uitzonderlijk vervoer verzorgden konden een dossier indienen bij de FOD Binnenlandse zaken ten einde een voorlopige vergunning te bekomen die toeliet de begeleidingen verder te zetten gedurende een bepaalde periode.

Het koninklijk besluit van 13 oktober 2011 (B.S. 22 november 2011) wijzigt het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen.

Vanaf 2 december 2011 moet iedere begeleidende bewakingsagent in principe een ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – begeleiding van uitzonderlijk vervoer’ kunnen voorleggen. Nochtans kan dit attest slechts bekomen worden na het volgen van een opleiding binnen de 18 maanden na de betekening van de vergunning. Op het ogenblik van publicatie van dit artikel zijn er echter nog geen vergunningen afgeleverd en worden er ook nog geen opleidingen georganiseerd. Hiervoor moeten de modaliteiten nog bepaald worden door de minister en moeten er nog opleidingscentra erkend worden. 

Dit betekent dat begeleiders met een voorlopige vergunning hun activiteiten nog kunnen voortzetten zonder het bekwaamheidsattest en dit tot de definitieve vergunning betekend werd en de opleiding binnen de 18 daaropvolgende maanden gevolgd werd. 

Het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen' wordt slechts verstrekt nadat betrokkene een opleiding van 72 lesuren en bestaande uit volgende vakken, met goed gevolg heeft gevolgd :

algemene studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagenten belast met de begeleiding van uitzonderlijke voertuigen en van de organisatorische omkadering waarbinnen zij optreden : 16 lesuren;
toegepaste analoge en digitale communicatietechnieken : 4 lesuren;
psychologische conflicthantering bij verkeersagressie : 16 lesuren;
toegepaste kennis van de regelgeving van het wegverkeer : 20 lesuren;
middelen en methodes van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen : 16 lesuren.

Deelnemers aan de opleiding moeten minimum drie jaar beschikken over een rijbewijs voor een of meerdere van de volgende categorieën : B, B+E, C, C+E, D, of D+E.

Uitzondering

Personen die sinds 20 mei 2005 onafgebroken als begeleider van uitzonderlijke voertuigen in dienst waren van een onderneming of interne dienst van een onderneming die voor 1 september 2010 een vergunning voor de begeleiding van uitzonderlijk vervoer heeft aangevraagd, kunnen het bekwaamheidsattest bekomen zonder het afleggen van examens.
Voorwaarde is wel dat ze de opleiding zonder enige afwezigheid gevolgd hebben binnen de achttien maanden na de betekening van de vergunning. 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 13 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen (B.S. 22 november 2011).

Zie ook: 

  • Koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen;

  • Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;

  • Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.