Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Heel wat veranderingen voor motorfietsers

op .

Motorrijbewijs
De gebruikers van twee- en driewielige motorfietsen worden steeds talrijker in België. Maar rijden met een motorfiets of een scooter ... is veel gevaarlijker dan rijden met een auto. Maar als hij over de nodige vaardigheden beschikt en zijn rijgedrag weet aan te passen, heeft de motorrijder toch alle troeven in handen om zich veilig te verplaatsen in het verkeer.
Daarom zullen er vanaf 1 mei 2013 verschillende veranderingen plaatsvinden om de motorrijders zo goed mogelijk op zijn rijtaak voor te bereiden. Waar gaat het nu precies om ?

Uniformisering op Europees niveau van de categorieën:

De kleine tabel hieronder vat de situatie mooi samen:

VOOR 2013 VANAF MEI 2013
Categorie en rijbewijs Technische beschrijving Minimum leeftijd Categorie en rijbewijs Technische beschrijving Minimum leeftijd
A3 A3: bromfietsen ; ≤ 50 cm³, maximum 45 km/u 16 jaar AM
1) Idem A3
2) lichte drie- en vierwielers: ≤50cm³, max vermogen ≤ 4 kW, max. snelheid: 45 km/u
16 jaar
  A1
1) motorfietsen met een maximale cilinderinhoud van 125 cc³, een maximumvermogen van 11 kW, en een vermogen/gewichtsverhouding van 0.1kW/kg.
2) Driewieler met een maximaal vermogen van 15kW
18 jaar
A< Motorfiets met een maximaal vermogen van  25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van 0.16 kW/ kg 18 jaar A2
Motorfiets met een maximaal vermogen van  35 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan, 0.2 kW / kg, en die niet afgeleid is van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen
20 jaar
A Motorfiets met een vermogen van meer dan  25 kW 20 of 21 jaar A
1) Motorfiets met een vermogen van meer dan 35kW
2) Driewieler met een vermogen van meer dan 15 kW.
22 jaar (geleidelijke toegang) of 24 jaar (rechtstreekse toegang)

Er komt een nieuwe categorie bij, met name de categorie A1, en de andere categorieën worden anders gedefinieerd. Dit heeft ook een impact op de wijze waarop men het recht verkrijgt om een voertuig uit de verschillende categorieën te besturen(opleiding, examen en rijbewijs).

Het bevorderen van de mobiliteit

We herhalen dat een houder van een rijbewijs B (auto) van voor 1 mei 2011 mag rijden met een "tweewielig voertuig" (of gelijkgesteld) van maximaal 125 cc , met een maximumvermogen van 11 kW (15 ch) en een vermogen/gewichtsverhouding van ten hoogste 0.1 kW /kg. Maar indien u ter zake over geen enkele ervaring beschikt, is het ten zeerste aan te bevelen om enkele uren les te volgen in de rijschool.
Trouwens, indien het rijbewijs na deze datum verkregen werd, is men verplicht om minstens 4u les te volgen in een rijschool (zonder de examens te moeten afleggen).
Opgelet: dit is geen rijbewijs A1, maar slechts een machtiging (in de vorm van een code op het rijbewijs)om dit voertuigtype te besturen, en dit uitsluitend op het Belgisch grondgebied. Tot slot mag elke houder van een rijbewijs B ook bromfietsers, scooters, motorfietsen en lichte vierwielers van de categorie AM besturen.

Wijzigingen in verband met het verkrijgen van het rijbewijs

Momenteel werd er geen enkele wijziging voorzien wat betreft het afleggen en de geldigheid van de theoretische examens.
Op het vlak van de opleiding is de vernieuwing het grootst. Het denkwerk van de technische groep (bestaande uit experten in die materie) heeft, in navolging van het Europees besluit, tot de volgende beslissingen geleid.

Welk type opleiding ?

Veilig een motorfiets besturen is niet alleen een kwestie van techniek (de versnellingen kunnen bedienen) of vaardigheden (verschillende technieken tesamen kunnen toepassen tijdens het rijden). Van groot belang zijn tevens de gedragingen (zijn gedrag kunnen aanpassen in functie van de andere weggebruikers, van de verkeersveiligheid...), de inschatting ( van de situatie , van de eigen capaciteiten ), de sociale waarden (respect voor anderen, empathie...), etc.

Om die reden moeten zowel de cursist als de opleider op een actieve EN verantwoorde manier deelnemen aan de opleiding. Hiertoe MOET er "een cursusschema en een voortgangsfiche " overhandigd worden door de gekozen rijschool. Dit document bevat een cursusoverzicht met de doelstellingen van de opleiding (wat, hoe en waarom een bepaalde oefening aangeleerd wordt) en laat toe om, samen met de instructeur, de vorderingen van de cursist en de kwaliteit van de opleiding in te schatten.

De cursus is gebaseerd op een opleidingsprogramma bestaande uit de 10 basisstadia van de opleiding. Deze stadia worden aangepast aan het leertempo van elke kandidaat. Toch is het naleven van bepaalde voorwaarden essentieel: enerzijds, de duurtijd van de opleiding op de openbare weg moet minstens even lang zijn als de duurtijd van de opleiding op privéterrein; anderzijds moet de opleiding gebaseerd zijn op het leren motorrijden, en niet op de voorziene oefeningen op privéterrein tijdens het examen .

Hoe verkrijgt men het recht om een motorfiets van een bepaalde categorie te besturen ?

Om een voertuig van de categorie AM te besturen :

Deze voertuigen zijn geen motorfietsen maar worden beschouwd als bromfietsen (of worden ermee gelijkgesteld). Ze vormen dus een categorie apart.
Men moet:

  • Slagen voor een theoretisch examen (in een examencentrum en de minimumleeftijd bedraagt 15 jaar en 9 maanden)
  • Een opleiding volgen van minstens 4 u in de rijschool, waarvan 2u op de openbare weg, met bijzondere aandacht voor de risico's die inherent verbonden zin aan dit voertuigtype.
  • Slagen voor een praktisch examen op privéterrein (in een examencentrum).

N.B: er zal geen voorlopig rijbewijs voorzien worden voor deze categorie.

Om een motorfiets te besturen van de categorie A1, A2 of A:

Er zijn twee grote principes om toegang te krijgen tot een categorie: ofwel de rechtstreekse toegang, ofwel de geleidelijke toegang. In beide gevallen moet men slagen voor het theoretisch examen alvorens men het praktisch examen kan afleggen (dus bijvoorbeeld tijdens de scholing). Maar dit geldt voor alle categorieën.

De tabel hieronder vat situatie samen

VERKRIJGEN RIJBEWIJS
VANAF  1 mei 2013
Categorie Minimumleeftijd Opleiding en examens
AM 16 jaar
Een opleiding van minstens 4 uur waarvan 2 uur op de weg, met bijzondere aandacht voor de specifieke risico’s verbonden aan dit voertuigtype.
Examens: theoretisch examen en praktisch examen op privéterrein.
A1 18 jaar
Enkel rechtstreekse toegang: 3 mogelijkheden:
1) minstens 9 u opleiding in de rijschool, daarna slagen voor het examen op privéterrein om het voorlopig rijbewijs (met een geldigheidsduur van 1 jaar) te behalen, vervolgens examen op de openbare weg.
2) minstens 12 u opleiding, vervolgens slagen voor de 2 examens (privéterrein en openbare weg).
3) De 12 uur opleiding volgen, maar het examen op privéterrein afleggen tijdens de opleiding om het voorlopig rijbewijs te behalen, en daarna zelf oefenen terwijl men tegelijkertijd de opleiding volgt in de rijschool om het examen op de openbare weg af te leggen.
Examens: theoretisch examen en praktisch examen (privéterrein en openbare weg)
A2 20 jaar
Ofwel de rechtstreekse toegang: zie A1
Ofwel de geleidelijke toegang (twee jaar rijbewijs A1): 4 u opleiding met evaluatie en vervollediging van de vaardigheden nodig voor de nieuwe categorie.
Examens: theoretisch examen (indien nog niet geslaagd op lager niveau) en praktisch examen
A
22 jaar (geleidelijke toegang)
24 jaar (rechtstreekse toegang)
Ofwel de rechtstreekse toegang vanaf 24 jaar ; zie A1
Ofwel de geleidelijke toegang: vanaf 22 jaar ( reeds 2 jaar houder van rijbewijs A2): zie A2.
Examens: theoretisch examen (indien nog niet geslaagd), en praktische examen.

Praktische examens

Het examen op privéterrein moet voornamelijk de technieken en vaardigheden evalueren. Het bestaat uit oefeningen die zo veel mogelijk gebaseerd zijn op "reële" verkeerssituaties.

Het examen op de openbare weg moet de vaardigheden evalueren en vooral het gedrag in een rijsituatie waarin men zelf beslissingen moet nemen. De twee examens worden geëvalueerd door professionelen die zelf ook motorrijder zijn.

Voor een bepaald aantal specifieke gevallen is 'het principe van de verworven rechten' van toepassing. Gelieve u te wenden tot de administratieve diensten van uw gemeente of tot de FOD Mobiliteit en Vervoer (Directie Strategie en Reglementering) voor meer informatie.

André TOURNEUR
(FOD Mobiliteit en Vervoer)

Via Secura nr. 87

Enkele bronnen:

  • Richtlijn 2006/126/EG van 20 december 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs.
  • K.B. van 28 april 2011 tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (B.S. 04/05/2011), en gewijzigd door het K.B. van 8 januari 2013 tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A (B.S. 15/01/2013).

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.