Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Twee correcties aan het verkeersreglement

op .

Twee fouten van onze kant werden verbeterd in de artikels 23.4 en 30bis van het verkeersreglement.

Correctie in artikel 23.4 van het verkeersreglement

Het koninklijk besluit van 28 december 2006 betreffende de motorfiets voegde een punt 23.4 toe aan artikel 23: « 23.4. Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken. ».

In het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2011, Ed. 2, verscheen hierop een wijziging. Het koninklijk besluit van 11 juni 2011 ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders, wijzigde onder andere deze bepaling: “Art. 4. Artikel 23.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 december 2006, wordt vervangen als volgt : « Motorfietsen mogen op de trottoirs en, binnen de bebouwde kom, op de verhoogde bermen worden opgesteld, zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken en op voorwaarde dat een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter vrij gelaten wordt. »”.

In het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2012 verscheen een arrest van de Raad van State dat enkel artikel 4 van bovenstaand KB vernietigt.

Deze vernietiging werd echter verkeerd doorgevoerd op wegcode.be en code-de-la-route.be. In plaats van terug te gaan naar de vorige (en tevens oorspronkelijke) tekst van artikel 23.4 werd het laatste deel van de zin (“en op voorwaarde dat een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter vrij gelaten wordt”) weggelaten. Dat is nu rechtgezet. Artikel 23.4 luidt nu, net zoals bij de invoering ervan in 2007: « Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken. »

Correctie in artikel 30bis van het verkeersreglement

Artikel 30bis luidt « Buiten de omstandigheden bedoeld in artikel 30, moeten het dimlicht en het rode achterlicht van de tweewielige bromfietsen en van de motorfietsen bestendig gebruikt worden. Het grootlicht mag dan niet gebruikt worden. ».

Voor 1997 stond er echter zowel voor bromfietsen als voor motorfietsen de beperking ‘tweewielige’.

In het Belgisch Staatsblad van 30 juli 1997 verscheen het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Dit KB wijzigde deze bepaling: « Art. 5. In artikel 30bis van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 1983, wordt het woord ″tweewielige″ vóór het woord ″motorfietsen″ geschrapt. »

In de Franse tekst op code-de-la-route.be werd deze wijziging echter verkeerd doorgevoerd. De woorden ‘à deux roues’ werden verwijderd na het woord ‘cyclomoteurs’ in plaats van na het woord ‘motocyclettes’.

De correcte tekst in het Frans luidt nu: « En dehors des circonstances visées à l'article 30, le feu de croisement et le feu rouge arrière des cyclomoteurs à deux roues et des motocyclettes doivent être utilisés en permanence. Le feu de route ne peut alors être utilisé. ».

De documenten onder Downloads zijn eveneens aangepast.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.