Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Nieuwe reglementering vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs

op .

Vanaf 10 september 2008 gelden nieuwe vereisten inzake vakbekwaamheid voor bestuurders van voertuigen van groep D (autobussen en autocars) die in beroepsverband rijden. Voor de bestuurders van voertuigen van groep C (vrachtwagens) is de inwerkingtreding pas voorzien op 10 september 2009.

Wettelijke basis: koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

INTRO

Door de steeds toenemende groei van het zwaar vervoer op de Europese wegen en de grote impact ervan op de algemene verkeersveiligheid heeft Europa maatregelen genomen om de opleiding van bus- en vrachtwagenbestuurders te laten voldoen aan een gemeenschappelijk minimumniveau.

De Richtlijn 2003/59/EG wil de kwaliteit van de bestuurders in het beroepsgoederen- en personenvervoer over de weg garanderen door examens in te lassen inzake basiskwalificatie (toegang tot het beroep) en een systeem van nascholing tijdens de uitoefening van het beroep.
Het besturen van voertuigen van de groepen C en D op basis van een rijbewijs voldoet immers niet langer meer aan de eisen van de transportsector.
Bovendien wil men hiermee ook de oneerlijke concurrentie binnen de sector aanpakken.
Er wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elke lidstaat en laat een hele reeks keuzemogelijkheden toe. De lidstaten kunnen zelf uitmaken welke mogelijkheden het best beantwoorden aan hun specifieke situatie.

De Richtlijn werd omgezet in Belgisch recht in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 (B.S. 10 mei 2007).

INWERKINGTREDING

 • Vanaf 10 september 2008 moeten bestuurders van voertuigen van groep D (= D, DE, D1 en D1E) voldoen aan de nieuwe reglementering inzake vakbekwaamheid indien ze beroepsvervoer doen.
 • Vanaf 10 september 2009 gelden dezelfde vereisten voor bestuurders van voertuigen van groep C (= C, CE, C1 en C1E).

TOEPASSINGSGEBIED

De verplichtingen inzake vakbekwaamheid gelden voor alle bestuurders die binnen de Europese Unie professioneel vervoer verrichten.  Ook de onderdanen van derde landen die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie zijn onderworpen.

VRIJSTELLINGEN

 • Vakbekwaamheid

De vereiste vakbekwaamheid is NIET van toepassing op bestuurders:

 1. van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
 2. van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
 3. van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
 4. van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
 5. van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
 6. van voertuigen of combinaties van voertuigen ( met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 7,5 ton (*) ) die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Opmerking bij punt 6. Er moet aan drie voorwaarden voldaan worden om van de uitzondering te kunnen genieten:

De bestuurder moet materieel of uitrusting vervoeren;
De bestuurder moet dit (zelf) voor zijn werk nodig hebben;
Met het voertuig rijden mag niet de voornaamste activiteit van de bestuurder zijn.

(*) Update : sinds 7 februari 2011 is de vrijstelling ook van toepassing op bestuurders van voertuigen (of combinaties van voertuigen) met een M.T.M. van meer dan 7,5 ton die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en waarbij dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. De tekst in het rood (in punt 6) hierboven werd geschrapt. 
Zie ook dit artikel.  

 • Basiskwalificatie

Vrijgesteld van de verplichting tot het behalen van een getuigschrift van basiskwalificatie zijn bestuurders die :

 1. houder zijn van een getuigschrift van basiskwalificatie dat werd behaald in een andere Lidstaat van de Europese Unie;
 2. houder zijn of zijn geweest van een rijbewijs van groep C, mits dat uiterlijk op 9 september 2009 is afgegeven of van een rijbewijs van groep D, mits dat uiterlijk op 9 september 2008 is afgegeven.
 • Tijdelijke vrijstellingen

Zijn vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid :

 1. tot 10 september 2016, de bestuurders die houder zijn of zijn geweest van een rijbewijs van groep C, mits dat uiterlijk op 9 september 2009 is afgegeven;
 2. tot 10 september 2015, de bestuurders die houder zijn of zijn geweest van een rijbewijs van groep D, mits dat uiterlijk op 9 september 2008 is afgegeven.

Na het verstrijken van deze termijn dienen zij dus te voldoen aan de vakbekwaamheid, doch enkel door het volgen van de nascholing. Ze zijn vrijgesteld van de examens voor de basiskwalificatie.

VAKBEKWAAMHEID

Vakbekwaam zijn de bestuurders van de groepen C en D die geslaagd zijn voor het examen basiskwalificatie, voor het gecombineerd examen of voor het aanvullend examen (uitgezonderd indien vrijgesteld) en die voldoen aan de bepalingen betreffende de nascholing.

Er is geen voorafgaande scholing verplicht.

De nascholing houdt in dat de bestuurder lessen volgt in een erkend opleidingscentrum. Per nascholingsmodule van ten minste zeven uur worden een getuigschrift van nascholing en zeven kredietpunten afgeleverd.

Er zijn GEEN vrijstellingen voorzien voor deze nascholing.

De vakbekwaamheid wordt, na voorlegging van een getuigschrift van basiskwalificatie, aangeduid door een communautaire code 95, gevolgd door de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid en opgenomen op :

 1. het rijbewijs, achter de rijbewijscategorie waarvoor de vakbekwaamheid geldig is;
 2. het bestuurdersattest voor personen die goederenvervoer verrichten en die geen houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs;
 3. het daartoe bestemde certificaat voor de personen die personenvervoer verrichten en die geen Belgisch of Europees rijbewijs bezitten.

Het bewijs van vakbekwaamheid is vijf jaar geldig.

Het kan telkens verlengd worden met vijf jaar indien de bestuurder kan aantonen dat hij 35 kredietpunten heeft verzameld binnen een periode van vijf jaar.

Op het ogenblik van de verlenging worden 35 kredietpunten in mindering gebracht op het kredietpuntensaldo.

EXAMENS

Er bestaan vier types van examens:

 1. Gewoon examen rijbewijs (volgens KB 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs)
 2. Examen basiskwalificatie
 3. Gecombineerd examen (= examen rijbewijs + basiskwalificatie)
 4. Aanvullend examen (= overgang van groep C naar groep D of omgekeerd)

Lijst van onderwerpen met betrekking tot de basiskwalificatie en de nascholing.

ANDERE RELEVANTE WETGEVING

 • 5 september 2008. - Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E
 • 8 september 2008. - Ministeriële omzendbrief tot bepaling van de beoordelingswijze van de theoretische en praktische examens met het oog op het behalen van het getuigschrift van basiskwalificatie bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E

Persbericht FOD Mobiliteit en Vervoer

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.