Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Uitzonderlijk vervoer: soepeler rijverboden, meer politiebegeleiding, nieuwe signalisatie

op .

UV
Powered byPolinfo
Vanaf 10 april 2013 mag uitzonderlijk vervoer vaker de weg op. De rijverboden op feestdagen, in het weekend en tijdens spitsuren worden versoepeld. Er gelden wel strengere begeleidingsvoorwaarden: de politie moet aanwezig zijn bij bepaalde transporten over autosnelwegbruggen en voor verkeersbegeleiders en -coördinatoren komen er vanaf 1 september 2013 strikte kledijvoorschriften. Ook de signalisatie op de voertuigen verandert: naast de traditionele rechthoekige oranje en gele panelen ‘uitzonderlijk vervoer’ kan je de wagens binnenkort ook herkennen aan de ‘vierkante, gele borden met logo in zwart opschrift’.

Rijverboden versoepeld

Vanaf 10 april 2013 geldt overdag (6-21u) een algemeen rijverbod op wegen en autosnelwegen voor uitzonderlijke voertuigen breder dan 4m. Hierop bestaat een uitzondering: uitzonderlijke voertuigen breder dan 3,5m mogen overdag niet op autosnelwegen met minder dan 3 rijstroken (in de gevolgde rijrichting), behalve op- en afritten van autosnelwegen met minstens 3 rijstroken die door het verkeersbord F5 zijn aangegeven. Ook voor uitzonderlijk transport langer dan 30 meter geldt een algemeen rijverbod tussen 6-21u. In tegenstelling tot vandaag is er overdag geen rijverbod meer voor uitzonderlijke voertuigen hoger dan 4,30m.

Uitzonderlijk transport is nog steeds verboden op feestdagen. Dat rijverbod gaat voortaan in ‘daags voordien om 16u’. Het eindigt de dag zelf om middernacht. Op dit moment duurt dit rijverbod nog tot 9u de dag nadien.

Ook het rijverbod in het weekend wordt versoepeld en geldt vanaf zaterdag 12u (i.p.v. 6u) tot zondag middernacht (i.p.v. maandag 9u). Kraanauto’s met een massa van maximum 96ton of minder dan 3m breed vallen niet meer onder dit rijverbod.

Rijden tijdens de spitsuren blijft verboden. Zij het tussen 7-9u (i.p.v. 6-9u) en 16-18u (16-21u). Bovendien geldt het verbod op rijden tijdens de spitsuren op àlle wegen en autosnelwegen. Er worden geen uitzonderingen meer gemaakt. Uitzonderlijk transport met een massa van maximum 60 ton dat niet breder is dan 3,5m en niet langer dan 27m mag binnenkort wel de baan op tijdens de spits. Voor zover de vergunning geen voorschriften voorziet die een invloed kunnen hebben op de doorstroming van het verkeer.

De vergunning kan nog steeds specifieke voorschriften bevatten die afwijken van de wettelijke rijverboden. Net als vroeger gelden de verkeersverboden niet voor landbouwvoertuigen en blijft het rijverbod bij verminderde zichtbaarheid behouden.

Verplicht vrijlaten tweede rijstrook

Een uitzonderlijk voertuig breder dan een rijstrook is vanaf 10 april verplicht om, op autosnelwegen en wegen met minstens 2 rijstroken in de gevolgde rijrichting, de tweede rijstrook (te rekenen vanaf de rechterboord van de rijweg) vrij te laten voor andere weggebruikers indien de infrastructuur het toelaat. De witte doorlopende lijn aan de rechterzijde van de eerste rijstrook mag hiervoor overschreden worden.

Politiebegeleiding bij overrijden brug

Uitzonderlijk transport moet binnenkort geëscorteerd worden door de politie om een brug over te rijden op een autosnelweg of een weg verdeeld in 4 of meer rijstroken waarvan er minstens 2 bestemd zijn voor elke richting en waarop de maximale toegelaten snelheid hoger is dan 70km/u, indien de vergunning een overschrijding aan maximum 5 km/u voorschrijft.

Politiebegeleiding is momenteel alleen verplicht

 • voor het rijden in tegengestelde zin van het verkeer op openbare wegen waar de toegelaten maximumsnelheid méér dan 70km/u bedraagt;
 • voor het oversteken van de opening in de middenberm van een autosnelweg of van een weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er minstens twee zijn bestemd voor elke rijrichting;
 • wanneer het tegenliggend of het in de rijrichting rijdend verkeer moet worden gestopt op openbare wegen waar de toegelaten maximumsnelheid méér dan 70km/u bedraagt.

Nieuw signalisatiebord op voertuig

Uitzonderlijke voertuigen kunnen, naast de traditionele rechthoekige panelen in het oranje of het geel met daarop ‘uitzonderlijk transport’, ook uitgerust worden met een vierkant bord (zijden 0,5m). Dit paneel draagt een zwart logo op een gele lichtweerkaatsende achtergrond en wordt omkaderd door een zwarte streep van 0,02m.

logo-uv

Ook voor het bestaande rechthoekige bord zijn er wijzigingen. De afmeting wordt kleiner: minimum 1 x 0,16m (vandaag 1,25 x 0,25m) en het aantal verschillende opschriften verminderd. Er kan alleen nog gekozen worden tussen de opschriften ‘transport exceptionnel’, ‘convoi exceptionnel’, ‘uitzonderlijk vervoer’ of ‘schwertransport’. Combinaties van deze opschriften zijn ook nog toegelaten. Borden met standaardcombinaties zijn echter niet meer voorzien in het KB wegverkeer uitzonderlijke voertuigen.

borden

In elk geval; één rechthoekig bord of één vierkant bord zowel op de voor- als de achterkant van het voertuig (40cm van de grond) volstaat.

De panelen of opschriften moeten niet langer verwijderd worden ‘van zodra het voertuig niet meer beantwoordt aan de kenmerken van een uitzonderlijk voertuig’. Het is voldoende dat ze ‘onzichtbaar worden gemaakt.

Veiligheidsuitrusting

Het uitzonderlijk voertuig moet niet langer 2 schijven aan boord hebben die het verkeersbord C3 voorstellen.

De verkeersveiligheidscoördinatoren en –begeleiders gebruiken zo’n schijf wel nog om aanwijzingen te geven aan weggebruikers of om het verkeer stil te leggen. Bij valavond of verminderde zichtbaarheid wordt de schijf vervangen door een toortslamp met oranje kegel.

Wanneer de coördinatoren of begeleiders aanwijzingen moeten geven buiten het voertuig, zijn ze vanaf 1 september 2013 verplicht om een gele jas te dragen en eventueel een broek of een overall van dezelfde kleur. Centraal op de rug van de jas of overall wordt het zwarte logo geplaatst zoals dat ook voorzien is op het nieuwe vierkante signalisatiepaneel.

De signalisatiekledij moet voldoen aan type NBN EN 471+A1:2008 en volgende, van klasse 3 of gelijkwaardig.

Ook de laadvoorschriften worden aangepast. Zo mag een uitzonderlijk voertuig bijvoorbeeld maximum één voorwerp vervoeren (met uitzondering van het extra gewicht) in een afmeting die niet overeenkomt met de Wegcode en het Technisch Reglement. In een afmeting kunnen meerdere delen vervoerd worden voorzover de massa van het voertuig voldoet aan het Technisch Reglement.

Niet voor praalwagens

De bepalingen van het ‘KB wegverkeer uitzonderlijke voertuigen’ zijn niet tot slot (meer) van toepassing op
praalwagens (voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor folkloristische manifestaties en maximum 25km/u rijden); en
uitzonderlijke voertuigen op de openbare weg gebracht door

 • het leger;
 • de politiediensten;
 • de wegbeheerders voor het uitvoeren van opdrachten;
 • de aannemers van de wegbeheerders die tijdens de winter sneeuwruimen of strooien en voor zover het uitzonderlijk karakter van het voertuig ontstaan door de sneeuwschop of strooiïnstallatie;
 • de civiele bescherming;
 • de brandweer;
 • of opgevorderd door de overheid voor rampenbestrijding.

Bovendien mogen gemeenteraden aanvullende reglementen vaststellen waarbij de toepassing van de bepalingen wordt geschorst of gewijzigd voor het verkeer tussen laad- en loskaaien, opslagplaatsen, hangaars en magazijnen binnen de zee- of rivierhavens.

10 april 2013

Het KB van 27 februari 2013 treedt in werking op 10 april 2013. Dat is de 10de dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. De verplichtingen m.b.t. de signalisatiekledij gelden pas vanaf 1 september.

Bron:

Extra informatie:

 • Koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, BS 14 juni 2010. (KB wegverkeer uitzonderlijk vervoer)
 • Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 9 december 1975. (Wegcode)
 • Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 28 maart 1968. (Technisch Reglement)

Auteur: Laure Lemmens

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.