PDF, 131 Kb

Artikel 1

Dit besluit strekt tot de omzetting van de Richtlijn 91/671/EEG van de Raad van 16 december 1991 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten betreffende het verplichte gebruik van veiligheidsgordels in voertuigen van minder dan 3,5 ton, gewijzigd door de Richtlijn 2003/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 april 2003.

Artikel 2

1. De vrijstelling bedoeld in artikel 35.2.1, 4°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer moet schriftelijk worden aangevraagd bij de «Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid – City Atrium – Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel ».

2. Bij de aanvraag moet een doktersattest gevoegd worden, afgeleverd door een door belanghebbende gekozen dokter. Dit attest moet overeenstemmen met het model van bijlage 1 tot dit besluit.

Artikel 3

De vrijstelling stemt overeen met het model van bijlage 2 tot dit besluit.

Artikel 4

1. De vrijstelling is strikt persoonlijk.

2. De titularis van de vrijstelling kan er een duplicaat van bekomen wanneer zij verloren, gestolen, vernietigd, beschadigd of onleesbaar is.

Dit duplicaat moet schriftelijk worden aangevraagd op het in artikel 2.1 vermeld adres.

De beschadigde of onleesbare vrijstelling moet aan hetzelfde adres worden teruggezonden.

3. Indien de vrijstelling voor een beperkte termijn werd afgeleverd, moet zij aan het in artikel 2.1 vermeld adres worden teruggezonden binnen de acht dagen na het verstrijken van die termijn.

Artikel 5

De vrijstellingen van de draagplicht van de veiligheidsgordel, uitgereikt vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven geldig.

Artikel 6

Het ministerieel besluit van 29 mei 1996 waarbij de modaliteiten van afgifte en het model van de vrijstellingen van de draagplicht van de veiligheidsgordel op grond van gewichtige medische tegenindicaties worden bepaald, wordt opgeheven.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006.


Bijlage 1

Bijlage 2