Artikel 1. Het model van het formulier voor onmiddellijke inning, vermeld in artikel 59, §1, eerste lid, van het besluit van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Bijlage