HOOFDSTUK 6. — Slotbepalingen

3 MEI 2013. — Decreet betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.
[B.S. 13.06.2013]

HOOFDSTUK 6. — Slotbepalingen

Artikel 22

In het algemeen reglement van de politie op het wegverkeer wordt artikel 48 opgeheven.

Artikel 23

In het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, het laatst gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, wordt hoofdstuk XIV, dat bestaat uit artikel 55bis tot en met artikel 62, opgeheven.

Artikel 24

Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 juli 2014.

In werking 1 maart 2014 : Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 (art. 14) betreffende handhaving inzake de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.