21 OKTOBER 2009

Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad Voor de EER relevante tekst. [P.B. 14.11.2009]

INTRO
HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Voorwerp en toepassingsgebied
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Vereisten voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer
Artikel 4. Vervoersmanager
HOOFDSTUK II. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM TE VOLDOEN AAN DE EISEN VAN ARTIKEL 3
Artikel 5. Voorwaarden inzake de vestigingseis
Artikel 6. Voorwaarden betreffende de betrouwbaarheidseis
Artikel 7. Voorwaarden betreffende de eis inzake financiële draagkracht
Artikel 8. Voorwaarden betreffende de vakbekwaamheidseis
Artikel 9. Vrijstelling van examens
HOOFDSTUK III. VERGUNNING EN TOEZICHT
Artikel 10. Bevoegde instanties
Artikel 11. Beoordeling en registratie van aanvragen
Artikel 12. Controles
Artikel 13. Procedure voor de schorsing en intrekking van vergunningen
Artikel 14. Ongeschiktverklaring van de vervoersmanager
Artikel 15. Besluiten van de bevoegde instanties en beroepsmogelijkheden
HOOFDSTUK IV. VEREENVOUDIGING EN BESTUURLIJKE SAMENWERKING
Artikel 16. Nationale elektronische registers
Artikel 17. Bescherming van persoonsgegevens
Artikel 18. Bestuurlijke samenwerking tussen de lidstaten
HOOFDSTUK V. ONDERLINGE ERKENNING VAN CERTIFICATEN EN ANDERE DOCUMENTEN
Artikel 19. Getuigschriften betreffende de betrouwbaarheid en gelijkwaardige documenten
Artikel 20. Verklaringen in verband met de financiële draagkracht
Artikel 21. Verklaringen inzake de vakbekwaamheid
HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN
Artikel 22. Sancties
Artikel 23. Overgangsbepalingen
Artikel 24. Wederzijdse bijstand
Artikel 25. Comitéprocedure
Artikel 26. Verslagen
Artikel 27. Lijst van bevoegde instanties
Artikel 28. Mededeling van nationale uitvoeringsmaatregelen
Artikel 29. Intrekking
Artikel 30. Inwerkingtreding
BIJLAGEN
Bijlage I
Bijlage II. Beveiligingskenmerken van het getuigschrift van vakbekwaamheid
Bijlage III. Model van het getuigschrift van vakbekwaamheid
Bijlage IV. Zwaarste inbreuken voor de toepassing van artikel 6, lid 2, onder a)
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.