Koninklijke besluiten

 • 16 APRIL 2018
  Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen.
 • 17 OKTOBER 2016
  Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden.
 • 18 SEPTEMBER 2016
  Koninklijk besluit betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg.
 • 10 APRIL 2016
  Koninklijk besluit inzake de elektronische vrachtbrief.
 • 27 NOVEMBER 2015
  Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria.
 • 18 NOVEMBER 2015
  Koninklijk besluit betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.
 • 22 MEI 2014
  Koninklijk besluit betreffende het goederenvervoer over de weg.
 • 22 MEI 2014
  Koninklijk besluit betreffende het reizigersvervoer over de weg.
 • 19 APRIL 2014
  Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer.
 • 4 APRIL 2014
  Koninklijk besluit betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen.
 • 9 MAART 2014
  Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
 • 8 JULI 2013
  Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
 • 27 FEBRUARI 2013
  Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen.
 • 19 MAART 2012
  Koninklijk besluit betreffende langere en zwaardere slepen in het kader van proefprojecten.
 • 26 NOVEMBER 2010
  Koninklijk besluit betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma.
 • 26 NOVEMBER 2010
  Koninklijk besluit betreffende de technische specificaties van de alcoholsloten bedoeld in artikel 61sexies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
 • 6 NOVEMBER 2010
  Koninklijk besluit betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen.
 • 12 OKTOBER 2010
  Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.
 • 28 SEPTEMBER 2010
  Koninklijk besluit betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters.
 • 17 SEPTEMBER 2010
  Koninklijk besluit betreffende het model en de toepassingsregels van de gestandaardiseerde checklist tot vaststelling van indicaties van tekenen van recent druggebruik in het verkeer.
 • 13 JUNI 2010
  Koninklijk besluit houdende de erkenning van de beroepskwalificaties die door rij-instructeurs en directeurs van rijscholen werden verworven in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
 • 2 JUNI 2010
  Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.
 • 8 MEI 2007
  Koninklijk besluit houdende omzetting van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad.
 • 4 MEI 2007
  Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
 • 21 APRIL 2007
  Koninklijk besluit betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen.
 • 1 SEPTEMBER 2006
  Koninklijk besluit houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland.
 • 1 SEPTEMBER 2006
  Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
 • 26 AUGUSTUS 2006
  Koninklijk besluit tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.
 • 10 JULI 2006
  Koninklijk besluit van betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.
 • 1 JULI 2006
  Koninklijk besluit tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.
 • 4 MEI 2006
  Koninklijk besluit tot erkenning van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen.
 • 19 DECEMBER 2005
  Koninklijk besluit betreffende de opmaak en finaciering van actieplannen inzake verkeersveiligheid.
 • 30 SEPTEMBER 2005
  Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.
 • 17 SEPTEMBER 2005
  Koninklijk besluit van betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.
 • 14 JULI 2005
  Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer. (opgeheven, met uitzondering van artikel 14, § 3)
 • 21 FEBRUARI 2005
  Koninklijk besluit betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen.
 • 30 SEPTEMBER 2004
  Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen en betreffende de documenten opgemaakt door een vakman naar aanleiding van werken aan een voertuig.
 • 11 MEI 2004
  Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
 • 18 DECEMBER 2002
  Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is.
 • 20 JULI 2001
  Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
 • 19 JULI 2000
  Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg.
 • 9 OKTOBER 1998
  Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg bestemd om de maximumsnelheid te beperken tot 30 km per uur en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen.
 • 23 MAART 1998
  Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
 • 28 NOVEMBER 1997
  Koninklijk besluit houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben.
 • 24 MAART 1997
  Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.
 • 8 JANUARI 1996
  Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.
 • 19 OKTOBER 1995
  Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
 • 13 FEBRUARI 1991
  Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
 • 9 JANUARI 1987
  Koninklijk besluit inzake de massa's en de afmetingen van de voertuigen welke in het internationaal verkeer tussen de Lid-Staten van de Benelux Economische Unie zijn toegelaten.
 • 10 JUNI 1985
  Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.
 • 1 DECEMBER 1975
  Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • 10 OKTOBER 1974
  Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
 • 15 MAART 1968
  Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
 • 10 JUNI 1959
  Koninklijk besluit betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 April 1958 tot wijziging van het Wetboek, van strafvordering, van de wet van 1 Augustus 1899 houdende herziening van de wetgeving en van de reglementen op de politie van het vervoer en van de besluitwet van 14 November 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
 • 4 JUNI 1958
  Koninklijk besluit betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.