8 JULI 2013. — Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
[B.S. 22.08.2013]

Hoofdstuk 2. De gegevenstypes die beantwoorden aan de doeleinden opgesomd in artikel 9, paragraaf 1 van de wet

Artikel 2

Volgende gegevens beantwoorden aan de doeleinden opgesomd in artikel 9, paragraaf 1, van de wet :

de gegevens vermeld op het goedkeuringscertificaat of het proces-verbaal van goedkeuring, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, of overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen;

de gegevens vermeld op het gelijkvormigheidsattest of het certificaat van overeenstemming, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, of overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen;

de gegevens vermeld op het formulier « aanvraag om inschrijving van een voertuig », overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;

de gegevens vermeld op het formulier « aanvraag om inschrijving onder commerciële kentekenplaat », overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens, met uitzondering evenwel van de gegevens vermeld in punt 4.3.1.4. en met toevoeging anderzijds van het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen alsook de activiteitscode en de functiecode die desgevallend door de Kruispuntbank van de Ondernemingen aan de aanvrager van de inschrijving werden toegekend;

de gegevens vermeld op het kentekenbewijs, overeenkomstig het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;

de gegevens vermeld op het keuringsbewijs, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

de gegevens vermeld op het tweedehandsrapport, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

de gegevens vermeld op het vignet, overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 december 1993 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorrijtuigen voor wegvervoer;

Het koninklijk besluit van 27 december 1993 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorrijtuigen voor wegvervoer is opgeheven en vervangen door het koninklijk besluit van 4 april 2014 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen.

de gegevens vermeld op het vignet waarmee de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen aan de DIV meedeelt dat het betreffende voertuig zich onder een vrijstellingsregeling van rechten bij invoer en btw of van de btw alleen bevindt, meer bepaald onder de regeling tijdelijke invoer of onder een diplomatieke of daarmee gelijkgestelde regeling, overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 december 1993 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorrijtuigen voor wegvervoer;

Het koninklijk besluit van 27 december 1993 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorrijtuigen voor wegvervoer is opgeheven en vervangen door het koninklijk besluit van 4 april 2014 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen.

10° de gegevens vermeld op het verzekeringsbewijs, uitgereikt ingevolge de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en, indien de polis is verstreken, de datum waarop de dekking is geëindigd;

11° de gegevens vermeld op het document dat overeenkomstig artikel 4 van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, wordt afgeleverd;

12° de gegevens vermeld in artikel 19bis-6, 3° tot en met 5°, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

13° de seiningen verricht door de Belgische politie van chassisnummers, kentekenplaten en inschrijvingsbewijzen van gezochte voertuigen;

14° de informatie over de status van het voertuig, in het bijzonder zoals bedoeld in artikel 23sexies, paragraaf 1, 2°, d, en paragraaf 3, en in artikel 25 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

15° het elektronisch signaal dat een bevestiging is van de verklaringen bedoeld in de artikelen 9.2.1, 9.3.1, 16.2.1 of 16.3.1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens;

16° de gegevens vermeld in het proces-verbaal van benaming, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

17° de gegevens vermeld op het document « visuele keuring van het voertuig », overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

18° de identificatiegegevens van de natuurlijke of rechtspersonen die een voertuig, dat het voorwerp uitmaakt van een huurovereenkomst, op korte of lange termijn huren en de identificatiegegevens van de gebruikelijke bestuurder van voornoemd voertuig.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.