8 JULI 2013. — Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
[B.S. 22.08.2013]

Hoofdstuk 4. Natuurlijke of rechtspersonen betrokken bij de werking van de Kruispuntbank

Artikel 4

Volgende rechtspersonen worden betrokken bij de werking van de Kruispuntbank en belast met de vervulling van een of meerdere van de in artikel 5 van de wet opgesomde doeleinden :

de VZW Groepering van erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs, in de mate dat zij actief ondersteuning biedt en bijdraagt tot :

 • het mogelijk maken van de technische keuring van voertuigen;
 • het bestrijden van bedrog met de kilometerstand van voertuigen door het verlenen van medewerking aan de vzw Car-Pass.

In die zin biedt de Groepering van erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs VZW een platform aan aan de instellingen erkend overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen, om de gegevensuitwisselingen tussen deze instellingen en de Kruispuntbank te helpen verwezenlijken.

De VZW Febiac, in de mate dat zij actief ondersteuning biedt en bijdraagt tot :

 • het vergemakkelijken en ondersteunen van de ontwikkeling van een doeltreffend mobiliteitsbeleid met het oog voor veiligheid en leefmilieu;
 • het mogelijk maken van het globaal beheer van het voertuigenpark, met inbegrip van de afgedankte voertuigen;
 • het vergemakkelijken van de inschrijving van de voertuigen;
 • het verbeteren van de bescherming van de consument;
 • het opmaken van globale en naamloze statistieken;
 • het terugroepen van voertuigen in geval van risico voor de verkeersveiligheid.

In die zin werkt de VZW Febiac actief mee aan de uitwisseling van de gegevens vermeld in artikel 7, eerste lid en tweede lid, van de wet, tussen enerzijds de voertuigfabrikanten en de natuurlijke en rechtspersonen die voertuigen invoeren, intracommunautair verwerven of intracommunautair overbrengen, die lid zijn van de VZW Febiac, en anderzijds de beheersdienst.

Assuralia, beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen als vertegenwoordiger van de verzekeringssector, in de mate dat zij actief ondersteuning biedt en bijdraagt tot :

 • de controle op de verzekeringsplicht van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe de motorvoertuigen en aanhangwagens aanleiding kunnen geven;
 • de mededeling van de identiteit van de verzekeringsmaatschappijen, die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekken ten gevolge van het gebruik van elk van de voertuigen in geval van een verkeersongeval, aan de daarbij betrokken personen;
 • de controle door de bevoegde overheden van de reglementering inzake het beheer van voertuigen, afgedankt ingevolge een ongeval.

In die zin werkt Assuralia actief mee aan de uitwisseling van gegevens met het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds inzake verzekeringsdekking (conform artikel 19bis-6 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen), alsook de uitwisseling van gegevens met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer inzake voertuigen na ongeval (conform artikel 23sexies, paragraaf 3, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen), die op hun beurt gegevens inzamelen en actualiseren die deel uitmaken van de Kruispuntbank.

Informex NV die, als informatieplatform over voertuigen die het voorwerp uitmaken van een ongeval, actief ondersteuning biedt en bijdraagt tot :

 • de veiligheid, en het verbeteren van de bescherming van de consument (bijvoorbeeld door diensten te leveren inzake de begroting van de schade aan voertuigen na een ongeval, het opstellen van statistieken van voertuigongevallen, de meedeling van informatie over voertuigen na een ongeval aan de overheid, en de bestrijding van fraude aan de voertuigverzekering en de bescherming van de veiligheid van voertuigen);
 • het globaal beheer van het voertuigenpark mogelijk te maken, met inbegrip van afgedankte voertuigen (bijvoorbeeld door diensten te leveren inzake de begroting van de schade aan voertuigen na een ongeval, het ter beschikking stellen van methodes om voertuigen die het voorwerp uitmaken van een expertise publiek te verkopen, het opstellen van statistieken van voertuigongevallen, en de meedeling van informatie over voertuigen na een ongeval aan de overheid);
 • het mogelijk maken van de technische keuring van voertuigen na een ongeval (bijvoorbeeld door diensten te leveren inzake de begroting van de schade aan voertuigen na een ongeval, en de meedeling van informatie over voertuigen na een ongeval aan de overheid);
 • de controle door de bevoegde overheden van de reglementering inzake het beheer van voertuigen, afgedankt ingevolge een ongeval;
 • het vermijden van fraude aan de voertuigverzekering.

De VZW Federauto, als vertegenwoordiger van de professionele sector van de handel in en de reparatie van motorvoertuigen, in de mate dat zij, onder bepaalde voorwaarden en onder toezicht van de beheersdienst, kan voorzien in de oprichting van een platform belast met de uitwisseling van gegevens betreffende de homologatie van voertuigen en voertuigonderdelen tussen de Kruispuntbank en de professionele sector van de handel in en de reparatie van motorvoertuigen.

De VZW Febelauto, in de mate dat zij actief ondersteuning biedt en bijdraagt tot :

 • het vergemakkelijken en ondersteunen van de ontwikkeling van een doeltreffend mobiliteitsbeleid met het oog voor veiligheid en leefmilieu;
 • het mogelijk maken van het globaal beheer van het voertuigenpark, met inbegrip van de afgedankte voertuigen;
 • het opmaken van globale en naamloze statistieken;
 • de controle door de bevoegde overheden van de reglementeringen inzake het beheer van afgedankte voertuigen.

In die zin werkt de VZW Febelauto actief mee aan de uitwisseling van de gegevens vermeld in artikel 7, vierde lid, van de wet, tussen enerzijds de erkende centra voor afgedankte voertuigen en anderzijds de beheersdienst.

De VZW Renta, de Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders, in de mate dat zij actief ondersteuning biedt en bijdraagt tot :

 • het mogelijk maken van de opsporing, de strafrechtelijke vervolging en de strafuitvoering van de misdrijven;
 • de uitvoering van de opdrachten van de politie over het wegverkeer en de verkeersveiligheid, met inbegrip van de veiligheid van de motorvoertuigen en aanhangwagens te vergemakkelijken;
 • het vergemakkelijken van de uitvoering door de politiediensten van hun opdracht van administratieve politie;
 • het vergemakkelijken van de inning van belastingen, retributies, of vergoedingen voor het parkeren van voertuigen.

De nationale contactpunten in het bijzonder met het oog op :

 • Het mogelijk maken van de opsporing, de strafrechtelijke vervolging en de strafuitvoering van de misdrijven;
 • Het vergemakkelijken van de uitvoering van de opdrachten van de politie over het wegverkeer en de verkeersveiligheid, met inbegrip van de veiligheid van de motorvoertuigen en aanhangwagens;
 • Het vergemakkelijken van de inning van belastingen, retributies, of vergoedingen voor het parkeren van voertuigen;
 • Het opleggen van administratieve sancties mogelijk te maken.

Voor onderzoek naar verkeersveiligheids-gerelateerde verkeersovertredingen ter uitvoering van Richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeers-veiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen, of van internationale verdragen inzake de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg, verlenen de nationale contactpunten elkaar toegang tot hun gegevens met betrekking tot voertuigen en de eigenaar of houder van het voertuig, opdat het land van overtreding zou kunnen vaststellen wie persoonlijk aansprakelijk is voor de verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertreding. In die zin verleent het Belgisch nationaal contactpunt de nationale contactpunten van het land van overtreding, toegang tot de gegevens uit het repertorium van de voertuigen zoals bepaald in de artikelen 6, 7, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en zoals opgesomd in de bijlage.

Artikel 5

De in artikel 4 opgesomde natuurlijke en rechtspersonen worden voor de toepassing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten beschouwd als diensten die behoren tot het netwerk.

Ze zijn eveneens vrijgesteld van een voorafgaande machtiging van het Sectoraal Comité voor de gegevens die zij nodig hebben voor de verwezenlijking van de in artikel 4 opgesomde doeleinden.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.