8 JULI 2013. — Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
[B.S. 22.08.2013]

Hoofdstuk 5. De diensten belast met het verzamelen van de gegevens

Artikel 6

§ 1. De beheersdienst verzamelt volgende gegevens :

de gegevens van het repertorium van de voertuigen bepaald in artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;

de gegevens van het repertorium van de commerciële kentekenplaten bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens;

de gegevens vermeld op het formulier « aanvraag om inschrijving van een voertuig », overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;

de gegevens vermeld op het formulier « aanvraag om inschrijving onder commerciële kentekenplaat », overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens, met uitzondering evenwel van de gegevens vermeld in punt 4.3.1.4. en met toevoeging anderzijds van het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen alsook de activiteitscode en de functiecode die desgevallend door de Kruispuntbank van de Ondernemingen aan de aanvrager van de inschrijving werden toegekend;

de gegevens vermeld op het kentekenbewijs, overeenkomstig het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen;

de gegevens vermeld op het goedkeuringscertificaat of het proces-verbaal van goedkeuring, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, of overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen;

de gegevens vermeld op het gelijkvormigheidsattest of het certificaat van overeenstemming, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, of overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen;

de gegevens vermeld in het proces-verbaal van benaming, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

§ 2. De beheersdienst bewaart de gegevens vermeld in de artikelen 14, 15, 16 en 17.

Artikel 7

De instellingen erkend overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen, verzamelen volgende gegevens :

de gegevens vermeld op het keuringsbewijs, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

de gegevens vermeld op het tweedehandsrapport, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

de gegevens vermeld op het document « visuele keuring van het voertuig », overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

Artikel 8

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, erkend bij koninklijk besluit van 12 april 2004 krachtens artikel 19bis-2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, verzamelt volgende gegevens :

de gegevens vermeld in artikel 19bis-6, 3° tot en met 5°, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

de gegevens vermeld op het verzekeringsbewijs, uitgereikt ingevolge de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en, indien de polis is verstreken, de datum waarop de dekking is geëindigd.

Artikel 9

De VZW CAR-PASS aangeduid bij koninklijk besluit van 4 mei 2006 tot erkenning van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen, verzamelt de gegevens vermeld op het document dat overeenkomstig artikel 4 van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, wordt afgeleverd.

Artikel 10

Onverminderd de toepassing van de machtigingsvereiste onder de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, verzamelt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de identificatiegegevens van de natuurlijke personen die als eigenaar van een voertuig in de Kruispuntbank of als titularis van een inschrijving in het repertorium van de voertuigen, zijn geregistreerd.

Artikel 11

Onverminderd de toepassing van de machtigingsvereiste onder de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, verzamelt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de identificatiegegevens, bedoeld in artikel 4, paragraaf 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met betrekking tot de natuurlijke personen die als eigenaar van een voertuig in de Kruispuntbank zijn geregistreerd.

Artikel 12

Onverminderd de toepassing van de machtigingsvereiste onder de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, verzamelt de Kruispuntbank Ondernemingen de identificatiegegevens van de rechtspersonen die als eigenaar van een voertuig bij de Kruispuntbank, of als titularis van een inschrijving in het repertorium van de voertuigen, zijn geregistreerd.

Artikel 13

De Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders, verenigd in de VZW Renta of in een nader aan te duiden rechtspersoon, verzamelt volgende gegevens :

de identificatiegegevens van de natuurlijke of rechtspersoon die een voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een huurovereenkomst afgesloten bij een van haar leden, op korte of lange termijn huurt;

de identificatiegegevens van de gebruikelijke bestuurder van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een huurovereenkomst afgesloten bij een van haar leden, op korte of lange termijn.

Artikel 14

Informex NV verstrekt door middel van doorzending aan de beheersdienst de informatie over de status van de voertuigen, in het bijzonder zoals bedoeld in artikel 23sexies, paragraaf 1, 2°, d, en paragraaf 3, en in artikel 25 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van de experten aangesteld door verzekeringsmaatschappijen, die gebruik maken van de Informexsoftware om het voertuig te kunnen identificeren en de schade te begroten.

Artikel 15

§ 1. De Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, verstrekt volgende gegevens door middel van doorzending aan de beheersdienst :

de gegevens vermeld op het vignet, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 december 1993 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorrijtuigen voor wegvervoer;

de gegevens vermeld op het vignet waarmee de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen aan de DIV meedeelt dat het betreffende voertuig zich onder een vrijstellingsregeling van rechten bij invoer en btw of van de btw alleen bevindt, meer bepaald onder de regeling tijdelijke invoer of onder een diplomatieke of daarmee gelijkgestelde regeling, overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 december 1993 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorrijtuigen voor wegvervoer.

§ 2. In afwijking op paragraaf 1, 1°, verwerkt de rechtspersoon die een voertuig invoert, intracommunautair verwerft, intracommunautair overbrengt of produceert, als hij beschikt over een zgn. vergunning van de groep A+, verleend op grond van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 dat de afgiftemodaliteiten bepaalt van de vergunningen die de importeurs, monteurs of bouwers van motorrijtuigen voor wegvervoer machtigen om zelf de vignetten op te stellen of de signalen door te zenden als bewijs van het regelmatig aanwezig zijn van motorrijtuigen voor wegvervoer, in de gevallen waarin hij zijn vergunning mag gebruiken, de gegevens die moeten opgenomen zijn in het signaal bedoeld in bovenvermeld ministerieel besluit. In die zin verstrekt deze rechtspersoon deze gegevens door middel van doorzending aan de beheersdienst, vóór de eerste eigendomsoverdracht en vóór de eerste inschrijving.

Artikel 16

De Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Fiscaliteit, verstrekt het elektronisch signaal dat een bevestiging is van de verklaringen bedoeld in de artikelen 9.2.1, 9.3.1, 16.2.1 of 16.3.1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens door middel van doorzending aan de beheersdienst.

Artikel 17

De politiedienst verstrekt de seiningen verricht door de Belgische politie van chassisnummers, kentekenplaten en inschrijvingsbewijzen van gezochte voertuigen door middel van doorzending aan de beheersdienst.

Artikel 18

De verstrekking door middel van doorzending bedoeld in artikel 14 en artikel 15, paragraaf 1, 1° en paragraaf 2, en in de artikelen 16 en 17, gebeurt onder elektronische vorm naar een gecomputeriseerd gegevensbestand.

De verstrekking door middel van doorzending bedoeld in artikel 15, paragraaf 1, 2°, gebeurt door middel van een ingevuld vignet dat op de aanvraag om inschrijving van een voertuig wordt gekleefd.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.