8 JULI 2013. — Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
[B.S. 22.08.2013]

Hoofdstuk 6. Regels betreffende de toegang tot de Kruispuntbank

Artikel 19

Iedere toegang tot andere gegevens dan deze vermeld in artikel 16 van de wet, via de Kruispuntbank dient eerst aangevraagd te worden bij de beheersdienst, door de diensten, de natuurlijke en rechtspersonen.

Artikel 20

§ 1. Indien toegang wordt gevraagd tot de in artikel 7, lid 2, 2°, van de wet opgenomen technische specificaties, bevat de aanvraag minimaal volgende informatie :

de gegevens waarvoor toegang wordt gevraagd;

de benaming en het adres van de aanvrager;

een algemene omschrijving van de opdrachten en wettelijke of reglementaire verplichtingen in het kader waarvan de toegang tot de in artikel 7, lid 2, 2°, van de wet opgenomen technische specificaties van de voertuigen, gevraagd wordt;

de aard van de gewenste toegang of communicatie;

de identificatiegegevens van de persoon of de personen die door de dienst, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon worden aangesteld als beheerder van de betreffende toepassing of verbinding.

§ 2. Indien toegang wordt gevraagd tot andere gegevens dan deze zoals vermeld in artikel 7, lid 2, 2°, van de wet, bevat de aanvraag, naast de in paragraaf 1, 1°, 2° en 4°, bedoelde informatie, volgende bijkomende vermeldingen :

een gedetailleerde beschrijving van de opdrachten en wettelijke of reglementaire verplichtingen waarvoor toegang tot deze gegevens wordt gevraagd;

de identiteit van de verantwoordelijke inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer bedoeld in artikel 28 van de wet;

in voorkomend geval een verwijzing naar de voorafgaande machtiging van het Sectoraal Comité.

Artikel 21

Iedere aanvraag ingediend om een machtiging te verkrijgen met toepassing van artikel 18, § 1, van de wet wordt door de beheersdienst zonder verwijl doorgestuurd naar het Sectoraal Comité.

Artikel 22

Vooraleer effectief toegang wordt verleend, legt de beheersdienst de op grond van artikel 20 ingediende aanvraag voor aan de gegevensleverancier van de gegevens waartoe toegang wordt gevraagd, om deze laatste de mogelijkheid te bieden eventuele bezwaren op te werpen tegen het verlenen van toegang.

Indien de gegevensleverancier bezwaren heeft, weigert de beheersdienst toegang tot de gevraagde gegevens.

Artikel 23

De beheerdienst sluit met elke aanvrager een onderlinge protocolovereenkomst waarin de nadere praktische modaliteiten van ondermeer de verwerking van persoonsgegevens worden vastgelegd.

In uitzondering op hetgeen is bepaald in het eerste lid, dienen geen protocolovereenkomsten te worden afgesloten met de buitenlandse nationale contactpunten voor de gegevensuitwisselingen zoals bedoeld in artikel 4, 8°.

Artikel 24

De met toepassing van artikel 18, § 1, van de wet verkregen gegevens van de Kruispuntbank mogen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor op grond van artikel 18, § 1, van de wet machtiging werd verleend.

Artikel 25

De via de kruispuntbank verkregen persoonsgegevens mogen niet worden gebruikt voor doeleinden van 'direct marketing'.

Artikel 26

Iedere aanvrager is verantwoordelijk voor het beheer van de toegangs-, invoer-, wijzigings- en annulatierechten, die hij toekent aan de gebruikers die hij aanduidt in het kader van de door hem ingediende aanvraag.

Iedere aanvrager moet eveneens alle noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen waartoe ze toegang hebben.

Artikel 27

De beheersdienst is ermee belast een register te houden waarin alle machtigingen overeenkomstig artikel 18, § 1, van de wet en alle hiermee overeenstemmende protocolovereenkomsten overeenkomstig artikel 23, worden vermeld. Dit register wordt door de beheersdienst toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Artikel 28

De beheersdienst voert op geregelde tijdstippen steekproeven uit om na te gaan of de aanvrager de verplichtingen vermeld in de artikelen 23, 24, 25 en 26, nakomt en om erop toe te zien dat de aanvrager de voorwaarden van de machtiging en de protocolovereenkomst respecteert.

Artikel 29

De puur technische toegang tot de Kruispuntbank wordt georganiseerd volgens de nadere modaliteiten bepaald door de beheersdienst.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.