8 JULI 2013. — Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
[B.S. 22.08.2013]

Hoofdstuk 7. Technische en organisatorische maatregelen

Artikel 30

Het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer beheert de Kruispuntbank.

Artikel 31

Een coördinatiecomité wordt opgericht om aan de beheersdienst elk initiatief voor te stellen dat van aard is om het gebruik van de Kruispuntbank en de naleving van de reglementering betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, te bevorderen en de samenwerking binnen het netwerk te verbeteren.

Het kan in zijn schoot werkgroepen oprichten waaraan het bijzondere opdrachten toevertrouwt.

Artikel 32

§ 1. Het voorzitterschap van het coördinatiecomité wordt waargenomen door de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Het ondervoorzitterschap wordt waargenomen door de Directeur van de Directie Inschrijvingen en Homologaties Voertuigen bij het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

In geval beide in dit artikel bedoelde vertegenwoordigers samen verhinderd zijn en indien het coördinatiecomité desondanks genoodzaakt is te zetelen, duiden zij de vertegenwoordiger aan die het interim voorzitterschap zal waarnemen.

§ 2. Naast haar voorzitter en ondervoorzitter is het coördinatiecomité samengesteld uit volgende effectieve leden :

één vertegenwoordiger per dienst die werd aangeduid op grond van artikel 14 van de wet;

één vertegenwoordiger per natuurlijke of rechtspersoon die werd aangeduid op grond van artikel 13 van de wet;

een lid dat de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging vertegenwoordigt.

Artikel 33

Het coördinatiecomité wordt bijgestaan door een secretaris, aangewezen onder het personeel van de beheersdienst.

Artikel 34

Het coördinatiecomité kan, wanneer zij dat nuttig acht, vertegenwoordigers van andere beleidsniveaus, andere diensten of andere natuurlijke of rechtspersonen uitnodigen.

Artikel 35

Het coördinatiecomité brengt haar initiatieven uit in de vorm van de notulen van de vergadering, ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris, waarin het standpunt van elk lid is opgenomen.

Artikel 36

De deelneming aan de werkzaamheden van het coördinatiecomité is onbezoldigd.

Artikel 37

Het coördinatiecomité stelt een huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de beheersdienst.

Artikel 38

De werkingskosten van het coördinatiecomité alsook van zijn secretariaat komen op de begroting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.