8 JULI 2013. — Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
[B.S. 22.08.2013]

Hoofdstuk 8. De regels betreffende de registratie van het voertuig

De artikelen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2015.

Afdeling I. - Fabrikant met productie-eenheid gelegen op Belgisch grondgebied

Artikel 39

De in artikel 30, eerste lid, van de wet bedoelde fabrikant geeft per voertuig de gegevens vermeld in artikel 7, eerste lid en tweede lid, van de wet door aan de beheersdienst.

De in het eerste lid bedoelde gegevensoverdracht gebeurt onder elektronische vorm naar een gecomputeriseerd gegevensbestand van zodra bekend is dat het voertuig bestemd is voor de Belgische markt en in elk geval vóór de eerste eigendomsoverdracht en vóór de eerste inschrijving.

Afdeling II. - Invoer, intracommunautaire verwerving en intracommunautaire overbrenging

Artikel 40

§ 1. De rechtspersoon die een niet gekend voertuig, dat beschikt over een Europese typegoedkeuring of een Belgische nationale goedkeuring, invoert, intracommunautair verwerft of intracommunautair overbrengt met het uitsluitend oogmerk deze door te verkopen of door te voeren, is verplicht de gegevens vermeld in artikel 7, eerste lid en tweede lid, van de wet, door te geven aan de beheersdienst.

De in het eerste lid bedoelde gegevensoverdracht gebeurt onder elektronische vorm naar een gecomputeriseerd gegevensbestand vóór de eerste eigendomsoverdracht en vóór de eerste inschrijving.

§ 2. Indien het niet gekend voertuig, dat beschikt over een Europese typegoedkeuring of een Belgische nationale goedkeuring, wordt ingevoerd, intracommunautair verworven of intracommunautair overgebracht door een rechtspersoon zonder het oogmerk het voertuig door te verkopen of door te voeren, of door een natuurlijke persoon al dan niet met oogmerk dit door te verkopen of door te voeren, moeten de gegevens vermeld in artikel 7, eerste lid en tweede lid, van de wet door deze worden doorgegeven aan de beheersdienst, op het ogenblik dat het voertuig wordt ingeschreven in het repertorium van de voertuigen bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

Deze gegevens worden gelijktijdig met de inschrijving in het repertorium van de voertuigen geregistreerd in de Kruispuntbank.

§ 3. Beschikt het niet gekend voertuig niet over een Europese typegoedkeuring of een Belgische nationale goedkeuring, dan worden deze gegevens doorgegeven door de Directie Inschrijvingen en Homologaties Voertuigen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, op het ogenblik dat de Directie Inschrijvingen en Homologaties Voertuigen goedkeuring verleent voor het betreffende voertuig.

Artikel 41

§ 1. De rechtspersoon die een gekend voertuig, dat beschikt over een Europese typegoedkeuring of een Belgische nationale goedkeuring, invoert, intracommunautair verwerft of intracommunautair overbrengt met het uitsluitend oogmerk deze door te verkopen of door te voeren, is verplicht de gegevens vermeld in artikel 7, eerste lid en tweede lid, van de wet, door te geven aan de beheersdienst.

De in het eerste lid bedoelde gegevensoverdracht gebeurt onder elektronische vorm naar een gecomputeriseerd gegevensbestand vóór de eerste eigendomsoverdracht en vóór de inschrijving.

§ 2. Indien het gekend voertuig, dat beschikt over een Europese typegoedkeuring of een Belgische nationale goedkeuring, wordt ingevoerd, intracommunautair verworven of intracommunautair overgebracht door een rechtspersoon zonder het oogmerk het voertuig door te verkopen of door te voeren, of door een natuurlijke persoon al dan niet met oogmerk dit door te verkopen of door te voeren, moeten de gegevens vermeld in artikel 7, eerste lid en tweede lid, van de wet door deze worden doorgegeven aan de beheersdienst, op het ogenblik dat het voertuig wordt ingeschreven in het repertorium van de voertuigen bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

Deze gegevens worden gelijktijdig met de inschrijving in het repertorium van de voertuigen geregistreerd in de Kruispuntbank.

§ 3. Indien het gekend voertuig echter niet beschikt over een gelijkvormigheidsattest of certificaat van overeenstemming, maar wel over een Europese typegoedkeuring of een Belgische nationale goedkeuring, volstaat het de daarmee overstemmende gegevens van het laatst afgeleverde inschrijvingsbewijs dat in overeenstemming is met Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen, door te geven.

§ 4. Beschikt het gekend voertuig niet over een Europese typegoedkeuring of een Belgische nationale goedkeuring, dan worden deze gegevens doorgegeven door de Directie Inschrijvingen en Homologaties Voertuigen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, op het ogenblik dat de Directie Inschrijvingen en Homologaties Voertuigen goedkeuring verleent voor het betreffende voertuig.

Artikel 42

De artikelen 40 en 41 zijn niet van toepassing indien het een voertuig betreft dat op grond van de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, of het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, niet dient te beschikken over een Europese typegoedkeuring of een Belgische nationale goedkeuring.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.