12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.
[BS 25.10.2010]

Hoofdstuk II. Modelgoedkeuring

Artikel 2

De toestellen zijn onderworpen aan de modelgoedkeuring, aan de eerste ijk, aan de herijk en aan de technische controle, bedoeld in de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen.

Om de modelgoedkeuring te kunnen verkrijgen moeten de toestellen voldoen aan de voorschriften bepaald in de bijlagen 1 tot 3 of, wat betreft de toestellen vervaardigd en in de handel gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie, in Turkije of in Zwitserland of in een EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst, aan voorschriften van toepassing in deze staat voor zover deze evenwaardige garanties bieden.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“In afwijking van het eerste lid kan de Vlaamse minister, wat hem betreft, beslissen dat voor bepaalde types toestellen de modelgoedkeuring niet vereist is.”.
Voor wat betreft het Waals Gewest, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
"In afwijking van het eerste lid kan de Waalse Minister beslissen dat de modelgoedkeuring voor bepaalde meettoestellen niet vereist wordt. In dit geval bepaalt de Waalse Minister de proeven die worden verricht en de wijze waarop ze worden uitgevoerd met het oog op de eerste ijk, de herijk en de technische controle. De Waalse Minister bepaalt ook de inhoud van het ijkcertificaat.".

Artikel 3

Elke modelgoedkeuring wordt verleend voor maximum tien jaar (hernieuwbaar) en houdt de toekenning in van een nationaal goedkeuringsteken dat bestaat uit een rechthoekige omlijsting bevattende een kennummer van meerdere cijfers, een streepje, de hoofdletter B, een streepje en de laatste twee cijfers van het jaartal van toekenning van de modelgoedkeuring.

Het kennummer wordt voorafgegaan door de letter P bij modelgoedkeuringen van beperkte strekking.

Elk toestel moet overeenstemmen met het goedgekeurde model en het toegewezen goedkeuringsteken voor dit model dragen op duurzame en onuitwisbare wijze.

Artikel 4

In geval het een variant betreft van een reeds goedgekeurd model, moet een aanvraag voor die variant worden ingediend overeenkomstig de dezelfde voorwaarden als die bedoeld in artikel 5.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.