12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.
[BS 25.10.2010]

Hoofdstuk III. Procedure voor de verkrijging van een modelgoedkeuring

Artikel 5 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

§ 1. De aanvraag tot modelgoedkeuring van een toestel wordt bij de Dienst Metrologie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, ingediend door de fabrikant of, voor zover hij in een lidstaat van de Europese Unie of in een EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije of in Zwitserland gevestigd is, zijn gevolmachtigde of elke aanvrager die de conformiteit van de in serie vervaardigde toestellen met het goedgekeurde model kan verzekeren en die in staat is dezelfde verantwoordelijkheden te dragen als de fabrikant.

Voor de studie en de proeven voorafgaand aan modelgoedkeuring wordt één exemplaar van het model met toebehoren bezorgd aan het organisme bedoeld in artikel 6, en in voorkomend geval wordt toegang verleend tot een installatie.

§ 2. Elk exemplaar van het model wordt vergezeld van de technische documentatie bepaald onder punt 7.1 van de bijlage 1, en van de aanwijzingen voor het gebruik en de installatie ervan. Het handboek met betrekking tot de opleiding voorzien in artikel 19 maakt eveneens deel uit van het goedkeuringsdossier.

Drie exemplaren van deze documentatie worden aan de Dienst Metrologie voorgelegd samen met de meet-, proef- of onderzoeksverslagen bedoeld in de artikelen 6 en 7.

Artikel 5 (Vlaams Gewest)

§ 1. De aanvraag tot modelgoedkeuring van een toestel wordt bij de Dienst Metrologie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie of het Agentschap Wegen en Verkeer, ingediend door de fabrikant of, voor zover hij in een lidstaat van de Europese Unie of in een EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije of in Zwitserland gevestigd is, zijn gevolmachtigde of elke aanvrager die de conformiteit van de in serie vervaardigde toestellen met het goedgekeurde model kan verzekeren en die in staat is dezelfde verantwoordelijkheden te dragen als de fabrikant.

Voor de studie en de proeven voorafgaand aan modelgoedkeuring wordt één exemplaar van het model met toebehoren bezorgd aan het organisme bedoeld in artikel 6, en in voorkomend geval wordt toegang verleend tot een installatie.

§ 2. Elk exemplaar van het model wordt vergezeld van de technische documentatie bepaald onder punt 7.1 van de bijlage 1, en van de aanwijzingen voor het gebruik en de installatie ervan. Het handboek met betrekking tot de opleiding voorzien in artikel 19 maakt eveneens deel uit van het goedkeuringsdossier.

Drie exemplaren van deze documentatie worden aan de Dienst Metrologie of het Agentschap Wegen en Verkeer voorgelegd samen met de meet-, proef- of onderzoeksverslagen bedoeld in de artikelen 6 en 7.

Artikel 5 (Waals Gewest)

§ 1. De aanvraag tot modelgoedkeuring van een toestel wordt bij de Dienst Metrologie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie of bij de Waalse wettelijke Metrologie, ingediend door de fabrikant of, voor zover hij in een lidstaat van de Europese Unie of in een EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije of in Zwitserland gevestigd is, zijn gevolmachtigde of elke aanvrager die de conformiteit van de in serie vervaardigde toestellen met het goedgekeurde model kan verzekeren en die in staat is dezelfde verantwoordelijkheden te dragen als de fabrikant.

Voor de studie en de proeven voorafgaand aan modelgoedkeuring wordt één exemplaar van het model met toebehoren bezorgd aan het organisme bedoeld in artikel 6, en in voorkomend geval wordt toegang verleend tot een installatie.

§ 2. Elk exemplaar van het model wordt vergezeld van de technische documentatie bepaald onder punt 7.1 van de bijlage 1, en van de aanwijzingen voor het gebruik en de installatie ervan. Het handboek met betrekking tot de opleiding voorzien in artikel 19 maakt eveneens deel uit van het goedkeuringsdossier.

Drie exemplaren van deze documentatie worden aan de Dienst Metrologie of aan de Waalse wettelijke Metrologie voorgelegd samen met de meet-, proef- of onderzoeksverslagen bedoeld in de artikelen 6 en 7.

Artikel 6

De voorafgaande proeven van modelgoedkeuring worden uitgevoerd door :

a) een organisme geaccrediteerd voor het uitvoeren van de individuele proeven vermeld in de bijlagen van dit besluit, in overeenstemming met de eisen van de Europese norm EN 17025, binnen het Belgische accreditatiesysteem of volgens een gelijkwaardige accreditatie voor het uitvoeren van deze proeven in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije of in Zwitserland, of

b) de nationale autoriteit voor wettelijke metrologie in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een EVA-land die partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije of in Zwitserland gevestigd is, voor zover de testprocedures gelijkwaardig zijn aan die van het organisme voorzien in punt a).

Voor de afgifte en de verlenging van deze accreditatie verifieert de accreditatie instantie of het organisme zoals bedoeld in a) voldoet aan alle garanties inzake onafhankelijkheid.

Het organisme mag noch fabrikant van de toestellen zijn noch gevolmachtigde van de fabrikant, noch de overheidspersonen bedoeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968.

De meerderheidsaandeelhouder van het organisme mag geen fabrikant of verdeler van deze toestellen zijn.

Het organisme mag, onder eigen toezicht en op eigen verantwoordelijkheid, de uitvoering van sommige voorafgaande proeven van modelgoedkeuring toevertrouwen aan andere laboratoria.

Artikel 7 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Het organisme legt de resultaten van de voorafgaande proeven van modelgoedkeuring voor aan de Dienst Metrologie.

De modelgoedkeuring wordt door de Dienst Metrologie verleend op basis van de meet-, proef- en onderzoeksverslagen van het organisme en eventueel van andere laboratoria.

De Dienst Metrologie vermeldt in het goedkeuringsdossier, voor wat betreft de eerste ijk, de herijk of de technische controles, de proeven die moeten uitgevoerd worden per type van toestel en een voorbeeld van ijkcertificaat is aan het dossier bijgevoegd.

Artikel 7 (Vlaams Gewest)

Het organisme legt de resultaten van de voorafgaande proeven van modelgoedkeuring voor aan de Dienst Metrologie of aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

De modelgoedkeuring wordt door de Dienst Metrologie of het Agentschap Wegen en Verkeer verleend op basis van de meet-, proef- en onderzoeksverslagen van het organisme en eventueel van andere laboratoria.

De Dienst Metrologie of het Agentschap Wegen en Verkeer vermeldt in het goedkeuringsdossier, voor wat betreft de eerste ijk, de herijk of de technische controles, de proeven die moeten uitgevoerd worden per type van toestel en een voorbeeld van ijkcertificaat is aan het dossier bijgevoegd.

In de gevallen, vermeld in artikel 2, derde lid, bepaalt de Vlaamse minister de proeven die moeten worden uitgevoerd met het oog op de eerste ijk, de herijk of de technische controle. Hij bepaalt ook de inhoud van het ijkcertificaat.

Artikel 7 (Waals Gewest)

Het organisme legt de resultaten van de voorafgaande proeven van modelgoedkeuring voor aan de Dienst Metrologie of aan de Waalse wettelijke Metrologie.

De modelgoedkeuring wordt door de Dienst Metrologie of aan de Waalse wettelijke Metrologie verleend op basis van de meet-, proef- en onderzoeksverslagen van het organisme en eventueel van andere laboratoria.

De Dienst Metrologie of aan de Waalse wettelijke Metrologie vermeldt in het goedkeuringsdossier, voor wat betreft de eerste ijk, de herijk of de technische controles, de proeven die moeten uitgevoerd worden per type van toestel en een voorbeeld van ijkcertificaat is aan het dossier bijgevoegd.

Artikel 8 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Het dossier van modelgoedkeuring en een exemplaar van het goedgekeurde model (als het concept het toelaat) worden bijgehouden op de Dienst Metrologie.

Een kopie van dit dossier mag ter beschikking gesteld worden van het onafhankelijke organisme dat instaat voor de eerste ijk, de herijk en de technische controles, met het akkoord van de fabrikant of van zijn gevolmachtigde. Zonder dit akkoord worden minstens de instrumenten en specifieke middelen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de proeven ter beschikking van het organisme gesteld.

Artikel 8 (Vlaams Gewest)

Het dossier van modelgoedkeuring en een exemplaar van het goedgekeurde model (als het concept het toelaat) worden bijgehouden op de Dienst Metrologie of het Agentschap Wegen en Verkeer.

Een kopie van dit dossier mag ter beschikking gesteld worden van het onafhankelijke organisme dat instaat voor de eerste ijk, de herijk en de technische controles, met het akkoord van de fabrikant of van zijn gevolmachtigde. Zonder dit akkoord worden minstens de instrumenten en specifieke middelen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de proeven ter beschikking van het organisme gesteld.

Artikel 8 (Waals Gewest)

Het dossier van modelgoedkeuring en een exemplaar van het goedgekeurde model (als het concept het toelaat) worden bijgehouden op de Dienst Metrologie of op de Waalse wettelijke Metrologie.

Een kopie van dit dossier mag ter beschikking gesteld worden van het onafhankelijke organisme dat instaat voor de eerste ijk, de herijk en de technische controles, met het akkoord van de fabrikant of van zijn gevolmachtigde. Zonder dit akkoord worden minstens de instrumenten en specifieke middelen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de proeven ter beschikking van het organisme gesteld.

Artikel 9

De kosten van de voorafgaande proeven van modelgoedkeuring zijn ten laste van de aanvrager.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.