12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.
[BS 25.10.2010]

Hoofdstuk IV. Procedure voor de eerste ijk, de herijk en de technische controle van de toestellen

Artikel 10 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

De toestellen zijn onderworpen aan eerste ijk, herijk en technische controle waarvan de proeven overeenkomstig het modelgoedkeuringsdossier moeten worden uitgevoerd onder het hoog toezicht van de Dienst Metrologie, door een organisme geaccrediteerd in overeenkomst de eisen van de Europese normen EN 17025 en EN 17020, type A, binnen het Belgische accreditatiesysteem of volgens een gelijkwaardige accreditatie in een lidstaat van de Europese Gemeenschap of in een EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije of in Zwitserland.

Artikel 10 (Vlaams Gewest)

De toestellen zijn onderworpen aan eerste ijk, herijk en technische controle waarvan de proeven overeenkomstig het modelgoedkeuringsdossier of de voorwaarden bepaald door de Vlaamse minister in de gevallen, vermeld in artikel 2, derde lid, moeten worden uitgevoerd onder het hoog toezicht van de Dienst Metrologie of het Agentschap Wegen en Verkeer, door een organisme geaccrediteerd in overeenkomst de eisen van de Europese normen EN 17025 en EN 17020, type A, binnen het Belgische accreditatiesysteem of volgens een gelijkwaardige accreditatie in een lidstaat van de Europese Gemeenschap of in een EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije of in Zwitserland.

Artikel 10 (Waals Gewest)

De toestellen zijn onderworpen aan eerste ijk, herijk en technische controle waarvan de proeven overeenkomstig het modelgoedkeuringsdossier worden uitgevoerd door een daartoe erkend organisme of door de Waalse wettelijke Metrologie.

Om erkend te worden moeten de keuringsinstellingen:

1° op basis van de Europese normen EN 17025 en EN ISO/IEC 17020, geaccrediteerd worden als keuringsinstellingen van type A door een accreditatieorganisme overeenkomstig de eisen EN 17020, type A, binnen het Belgische accreditatiesysteem of volgens een gelijkwaardige accreditatie in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije of in Zwitserland;

2° zorgen voor de naleving van de eisen bepaald onder titel IIbis van het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 1972 juni 16 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meettoestellen, en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meettoestellen, dat de delegatie van de herijkverrichtingen mogelijk maakt en organiseert.

Volgens de eisen bepaald in dit artikel verleent de Waalse wettelijke Metrologie een erkenningscertificaat aan de keuringsinstelling voor de uitvoering van de eerste ijk en de herijk.

Voor de meettoestellen bedoeld in dit besluit brengen de erkende keuringsinstellingen of de Waalse wettelijke Metrologie na afloop van de herijkverrichting de aanvaardingsmerken, de afkeuringsmerken, en de verzegelingsmerken aan zoals bepaald in de artikelen 34bis9, 34bis16, 34bis17 en 34bis18 van het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meettoestellen, en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meettoestellen.

Het erkenningscertificaat voorziet in de termijn voor de overdracht van de resultaten van de herijk naar de Waalse wettelijke Metrologie alsook in de door de erkende keuringsinstelling te gebruiken verzegelingsmerken.

Wanneer de erkende keuringsinstelling de overeenkomstig dit artikel genomen bepalingen niet naleeft, kan de Waalse Minister de erkenning geheel of gedeeltelijk opschorten of intrekken nadat de erkende keuringsinstelling in staat is gesteld om zijn opmerkingen te maken.

Artikel 11

De eerste ijk, de herijk en de technische controle worden voor elk toestel uitgevoerd.

Artikel 12

De herijk heeft plaats om de twee jaar.

Als het toestel moet worden hersteld met verbreking van de verzegeling, wordt het toestel na herstelling aan een eerste ijk onderworpen.

Artikel 13

Voor de eerste ijk, de herijk of een technische controle op aanvraag wordt het toestel samen met het metrologisch boekje, aan het organisme bezorgd.

Artikel 14 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

In geval van aanvaarding, op basis van de resultaten van de proeven, stelt het organisme een ijkcertificaat op, vult het metrologische boekje in en brengt de verzegeling aan zoals voorzien in het modelgoedkeuringsdossier. Ook het aanvaardingsmerk wordt aangebracht zoals beoogd in de bijlage 4.

In geval van weigering, vult het organisme het metrologische boekje van het toestel in en brengt het merk van afkeur aan zoals beoogd in bijlage 4.

Het ijkcertificaat en het metrologisch boekje worden door het organisme overgemaakt aan de eigenaar van het toestel.

Een kopie van de ijkcertificaten en de metrologische boekjes die door het organisme worden uitgereikt, dienen aan de Dienst Metrologie te worden overgemaakt in het kader van het hoog toezicht.

Artikel 14 (Vlaams Gewest)

In geval van aanvaarding, op basis van de resultaten van de proeven, stelt het organisme een ijkcertificaat op, vult het metrologische boekje in en brengt de verzegeling aan zoals voorzien in het modelgoedkeuringsdossier. Ook het aanvaardingsmerk wordt aangebracht zoals beoogd in de bijlage 4.

In geval van weigering, vult het organisme het metrologische boekje van het toestel in en brengt het merk van afkeur aan zoals beoogd in bijlage 4.

Het ijkcertificaat en het metrologisch boekje worden door het organisme overgemaakt aan de eigenaar van het toestel.

Een kopie van de ijkcertificaten en de metrologische boekjes die door het organisme worden uitgereikt, dienen aan de Dienst Metrologie of het Agentschap Wegen en Verkeer te worden overgemaakt in het kader van het hoog toezicht.

Artikel 14 (Waals Gewest)

In geval van aanvaarding, op basis van de resultaten van de proeven, stelt het organisme een ijkcertificaat op, vult het metrologische boekje in en brengt de verzegeling aan zoals voorzien in het modelgoedkeuringsdossier. Ook het aanvaardingsmerk wordt aangebracht zoals beoogd in de bijlage 4.

In geval van weigering, vult het organisme het metrologische boekje van het toestel in en brengt het merk van afkeur aan zoals beoogd in bijlage 4.

Het ijkcertificaat en het metrologisch boekje worden door het organisme overgemaakt aan de eigenaar van het toestel.

Een kopie van de ijkcertificaten en de metrologische boekjes die door het organisme worden uitgereikt, dienen aan de Dienst Metrologie of aan de Waalse wettelijke Metrologie te worden overgemaakt in het kader van het hoog toezicht.

Artikel 15

De kosten van de proeven van eerste ijk, herijk of technische controle zijn ten laste van de aanvrager.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.