12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.
[BS 25.10.2010]

Hoofdstuk VI. Vergoedingen voor de modelgoedkeuring

Voor wat betreft het Waals Gewest, wordt het opschrift van hoofdstuk VI vervangen als volgt: "Vergoedingen".

Artikel 17 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Het bedrag van de vergoeding voor de modelgoedkeuring, verschuldigd aan de Dienst Metrologie voor het onderzoek en evaluatie van de meet- en proefverslagen en voor de afgifte van de goedkeuring, bedraagt 1.500 euro.

Dit bedrag wordt verminderd tot 750 euro bij een variant van een reeds goedgekeurd model als voor deze variant nieuwe proefverslagen nodig zijn, en tot 250 euro bij een zuiver administratieve variant.

Artikel 17 (Vlaams Gewest)

Het bedrag van de vergoeding voor de modelgoedkeuring, verschuldigd aan de Dienst Metrologie of het Agentschap Wegen en Verkeer voor het onderzoek en evaluatie van de meet- en proefverslagen en voor de afgifte van de goedkeuring, bedraagt 1.500 euro.

Dit bedrag wordt verminderd tot 750 euro bij een variant van een reeds goedgekeurd model als voor deze variant nieuwe proefverslagen nodig zijn, en tot 250 euro bij een zuiver administratieve variant.

Artikel 17 (Waals Gewest)

§ 1. Het bedrag van de vergoeding voor een modelgoedkeuring, verschuldigd aan de Waalse wettelijke Metrologie voor het onderzoek en evaluatie van de meet- en proefverslagen en voor de afgifte van de goedkeuring, bedraagt 1.500 euro.

Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt verminderd tot :

1° 750 euro bij een variant van een reeds goedgekeurd model als voor deze variant nieuwe proefverslagen nodig zijn;

2° 250 euro bij een zuiver administratieve variant.

§ 2. Wanneer de eerste ijk of de eerste ijk na herstelling door de Waalse wettelijke Metrologie wordt uitgevoerd, bedraagt de vergoeding verschuldigd voor het onderzoek en evaluatie van de meet- en proefverslagen en voor de afgifte van het verslag van de eerste ijk 500 euro.

Wanneer de herijk door de Waalse wettelijke Metrologie wordt uitgevoerd, bedraagt de vergoeding verschuldigd voor het onderzoek en evaluatie van de meet- en proefverslagen en voor de afgifte van het verslag van de herijk 250 euro.

Wanneer een technische controle op aanvraag door deWaalse wettelijke Metrologie wordt uitgevoerd, bedraagt de vergoeding verschuldigd voor het onderzoek en evaluatie van de meet- en proefverslagen en voor de afgifte van het verslag van de technische controle 500 euro.

§ 3. Wanneer het ijkmerk wordt afgekeurd, is de vergoeding verschuldigd alsof het merk werd toegekend. De vergoeding is opnieuw verschuldigd wanneer de ijking van het betrokken instrument wordt herbegonnen.

Wanneer de ijking onderbroken of vertraagd wordt om redenen waarvoor de aanvrager of de houder verantwoordelijk is dan wordt de wachttijd gefactureerd aan 100 euro per uur.

Indien de aanvraag voor herijk door de aanvrager of de houder minder dan drie weekdagen, behalve zaterdag, zondag en wettelijke verlofdagen, voor de voorziene datum wordt ingetrokken dan is een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 40 % van de vergoeding verschuldigd zou zijn zo de ijking had plaatsgevonden maar dit bedrag mag niet groter zijn dan 200 euro.

§ 4. De houders van de in dit besluit bedoelde meettoestellen moeten deze ter beschikking stellen van de ambtenaren van de Waalse wettelijke Metrologie, op hun eenvoudig verzoek en gedurende de ganse tijd die nodig is voor de ijking of de technische controle, desnoods met stopzetting van hun gebruik. Op verzoek van de ambtenaren van de Waalse wettelijke Metrologie moeten ze het materieel en het personeel leveren, die voor deze verrichtingen nodig zijn.

§ 5. De bedragen van de metrologische vergoedingen van dit besluit worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De berekening van de aanpassing geschiedt op basis van de coëfficiënt die bekomen wordt door het indexcijfer van de maand november die voorafgaat aan de maand januari in de loop waarvan de aanpassing zal plaatsvinden, te delen door het indexcijfer van de maand november 2011. Na toepassing van de coëfficiënt worden de bekomen bedragen afgerond tot de dichtstbijzijnde euro naar beneden, behalve als het afgeronde bedrag kleiner is dan het oorspronkelijke bedrag.

Artikel 18 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Het bedrag van het ijkmerk afgeleverd door de Dienst Metrologie, bedraagt 25 euro.

Het merk van afkeur is gratis en wordt door het organisme afgeleverd.

Artikel 18 (Vlaams Gewest)

Het bedrag van het ijkmerk afgeleverd door de Dienst Metrologie of het Agentschap Wegen en Verkeer, bedraagt 25 euro.

Het merk van afkeur is gratis en wordt door het organisme afgeleverd.

Artikel 18 (Waals Gewest)

Het bedrag van het ijkmerk afgeleverd door de Dienst Metrologie of door de Waalse wettelijke Metrologie, bedraagt 25 euro.

Het merk van afkeur is gratis en wordt door het organisme afgeleverd.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.