13 JUNI 2010. - Koninklijk besluit houdende de erkenning van de beroepskwalificaties die door rij-instructeurs en directeurs van rijscholen werden verworven in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
[B.S. 01.07.2010]

Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied

Artikel 1

Dit koninklijk besluit voorziet in de omzetting van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° « de Minister » : de Minister tot wiens bevoegdheid het wegverkeer behoort;

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “de Minister tot wiens bevoegdheid het wegverkeer behoort” vervangen door de zinsnede “de Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid”.

2° « de wet » : de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties;

3° « het koninklijk besluit » : het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

Artikel 2

De bepalingen van dit koninklijk besluit zijn van toepassing op de rijinstructeurs en rijschooldirecteurs, die als aanvrager worden gedefinieerd in artikel 2, § 1, m), van de wet.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.