13 JUNI 2010. - Koninklijk besluit houdende de erkenning van de beroepskwalificaties die door rij-instructeurs en directeurs van rijscholen werden verworven in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
[B.S. 01.07.2010]

Hoofdstuk 3. De vestigingsvrijheid

Artikel 5

Wanneer op grond van artikel 15 van de wet de minister of zijn gemachtigde de toegang tot het beroep van rijinstructeur of directeur van een rijschool verleent, dan geeft hij de directie- of instructietoelating zoals bedoeld in artikel 12, § 2, lid 4, van het koninklijk besluit, alsook de daarmee overeenstemmende brevetten zoals bedoeld in artikel 24 van het koninklijk besluit.

Artikel 6

Wanneer hij, in toepassing van artikel 15 van de wet, uitspraak doet over een aanvraag betreffende het verkrijgen van toestemming om het beroep van rijinstructeur of directeur van een rijschool uit te oefenen, dan eist de minister of zijn gemachtigde de onderstaande documenten :

een bewijs van de nationaliteit van de kandidaat;

een kopie van de beroepsbekwaamheids-attesten of de opleidingstitel die toegang verleent tot het beroep van rijinstructeur of directeur van een rijschool, evenals, in de gevallen zoals bepaald in artikel 15, § 2, van de wet, het bewijs van beroepservaring van de kandidaat;

de documenten die werden afgegeven door de bevoegde overheid in de lidstaat van oorsprong en waaruit blijkt dat er wordt voldaan aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 12, § 1, 1°, 2° en 4° van het koninklijk besluit.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.