13 JUNI 2010. - Koninklijk besluit houdende de erkenning van de beroepskwalificaties die door rij-instructeurs en directeurs van rijscholen werden verworven in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
[B.S. 01.07.2010]

Hoofdstuk 4. Wijzigings- en slotbepalingen

Artikel 7

In artikel 12 van het koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in § 1, eerste lid, 3° worden de woorden « houder zijn van het vereiste brevet voor de uitoefening van de in artikel 24 bedoelde functie en de in § 2 bedoelde toelating, behalve voor de stagiairs. » vervangen door de woorden « houder zijn van het vereiste brevet voor de uitoefening van de in artikel 24 bedoelde functie en de in § 2 bedoelde toelating, behalve voor de stagiairs en de instructeurs of directeurs die in België diensten verrichten op basis van de artikelen 6 en 7 van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties. »;

b) in § 1, 6°, worden de woorden : « of van een buitenlands diploma, getuigschrift of brevet, dat als gelijkwaardig erkend is overeenkomstig hoofdstuk 2 van dezelfde bijlage » vervangen door de woorden : « of van een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel dat toegang verleent tot de uitoefening van de functies van directeur van een rijschool of van theorie-instructeur op grond van artikel 15 van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties. »

c) in § 2 wordt het eerste lid aangevuld met de woorden « behalve voor de personeelsleden die hun diensten verrichten in België op grond van de artikelen 6 en 7 van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties. »

Artikel 8

In artikel 14, § 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

het tweede lid wordt vervangen als volgt :

« Deze opleiding duurt minstens twaalf uur. »;

het derde lid wordt aangevuld met de woorden "Zijn ook vrijgesteld de personeelsleden van een rijschool die hun diensten verrichten op grond van titel II van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties.»

Artikel 9

In artikel 21, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden « of door stagiairs » vervangen door de woorden « , door stagiairs of door instructeurs die diensten verrichten op grond van de artikelen 6 en 7 van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties.

Artikel 10

In artikel 22, § 1, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden « of door stagiairs » vervangen door de woorden « , door stagiairs of door instructeurs die diensten verrichten op grond van de artikelen 6 en 7 van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties.

Artikel 11

In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) het eerste lid, 2°, wordt vervangen als volgt :

« 2° hetzij conform de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties. »;

b) het tweede lid wordt vervangen als volgt :

« Indien de begunstigde van de erkenning van beroepskwalificaties niet kan bewijzen dat hij beschikt over de talenkennis zoals vereist op grond van artikel 25 van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van de EG-beroepskwalificaties, dan legt hij een talentest af waaruit moet blijken dat hij beschikt over voldoende kennis van één van de drie landstalen om rijopleidingen te mogen geven. »;

c) artikel 25 wordt aangevuld met vijf leden, luidend als volgt :

« Deze test bestaat uit een gesprek met de voorzitter of met één van de drie kamervoorzitters van de examencommissie bedoeld in artikel 34.

De voorzitter van de Franstalige kamer beoordeelt de kennis van het Frans.

De voorzitter van de Nederlandstalige kamer beoordeelt de kennis van het Nederlands.

De voorzitter van de Duitstalige kamer beoordeelt de kennis van het Duits.

De voorzitter van de examencommissie beoordeelt de kennis van zijn moedertaal. »

Artikel 12

In artikel 33 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

in § 1, eerste lid worden het cijfer « III » en de woorden « - brevet III : 120 uren » geschrapt;

in § 1 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidend als volgt :

« De kandidaten voor het brevet III doorlopen, na het slagen voor de schriftelijke en mondelinge proeven en vóór het afleggen van de modelles, een stage als instructeur in de discipline overeenkomstig het brevet III, in één of meerdere erkende rijscholen of in het kader van lessen gegeven door één of meerdere erkende rijscholen buiten hun lokalen. Zij moeten minimaal 76 uren les geven. »;

in § 3 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidend als volgt :

« In het geval dat de kandidaat voor het brevet III zijn stage in meerdere rijscholen doorloopt, verloopt de stage onder het toezicht van een stagemeester in iedere rijschool. »;

§ 5 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt :

« Wanneer de kandidaat voor het brevet III zijn stage in meerdere rijscholen doorloopt, houdt hij een formulier « stageverloop » bij voor iedere stagemeester die hem volgt. Iedere stagemeester ondertekent het formulier dat hem betreft. »;

in § 6 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd luidend als volgt :

« Wanneer de kandidaat voor het brevet III zijn stage doorloopt in meerdere rijscholen, levert de directeur of de adjunct-directeur van elk van deze rijscholen aan de stagiair een stageattest af waarvan het model voorgeschreven wordt door de Minister. »

Artikel 13

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Artikel 14

De Minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.