14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Hoofdstuk V. Erkenning van de installateurs of herstellers die zich tot analoge tachografen beperken

Afdeling 2. Erkende werkplaatsen

Artikel 8

§1. Iedere ingreep op een digitale tachograaf beantwoordt aan de bepalingen van artikel 12 en bijlage IB van dezelfde verordening. Daarnaast moeten, in voorkomend geval, de instructies of de aanbevelingen van de fabrikanten van voertuigen en van digitale tachografen opgevolgd worden.

Elke verbinding die indien zij onderbroken wordt, niet opspoorbare wijzigingen of niet aantoonbare verlies van gegevens met zich kan brengen, wordt door de erkende werkplaats verzegeld.

Alle technische handelingen alsook de verzegeling gebeuren in de lokalen van de erkende werkplaats.

De erkende werkplaats zorgt ervoor dat het verzegelingsgereedschap en de werkplaatskaarten in gesloten kasten of brandkasten bewaard worden.

Elk verlies of elke diefstal van verzegelinggereedschap wordt onmiddellijk meegedeeld aan de Administratie. Bij diefstal wordt bovendien ook onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie.

Elke verzegeling en het aanbrengen van een stempel wordt opgetekend in een genummerd bestand dat door de in artikel 13 bedoelde bevoegde ambtenaren kan gecontroleerd worden. Dit bestand mag op computer worden bijgehouden.

§2. De erkende werkplaats laat de ijking of het periodiek nazicht van zijn uitrusting uitvoeren door een laboratorium, dat hetzij geaccrediteerd is door BELAC conform de serie EN 17000-normen, hetzij geaccrediteerd door de Administratie. De accreditaties afgeleverd volgens de systemen waarmee BELAC een wederzijdse erkenning heeft afgesloten, worden als gelijkwaardig beschouwd.

De controle-instrumenten worden geijkt vóór hun gebruik en op regelmatige tijdstippen gedurende hun gebruik. De erkende werkplaats houdt een register bij van alle uitgevoerde ijkingen.

§3. Een werkdocument, waarvan het model is vastgelegd door de Minister of zijn afgevaardigde, wordt opgesteld telkens een tachograaf geïnstalleerd, hersteld of op zijn meetnauwkeurigheid gecontroleerd wordt. Dit document wordt vier jaar bewaard in een klassement of op een passende informatiedrager.

Dit document draagt een nummer bestaande uit twee onderscheiden delen:

  • de vier cijfers van het lopende kalenderjaar;
  • een nummer naar de chronologische volgorde van de ingrepen.

§4. Iedere wijziging in de juridische toestand of van de vestigingsplaats van de erkende werkplaats wordt per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de Administratie betekend. De Minister of zijn afgevaardigde oordeelt of een nieuw erkenningsmerk aan de werkplaats toegekend wordt of als een administratieve regularisatie op voorlegging van de bijgewerkte documenten volstaat.

Ieder installateur of hersteller die zijn werkzaamheden i.v.m. de tachografen stopzet, geeft daarvan onmiddellijk schriftelijk kennis aan de Administratie.

§5. De erkende werkplaats moet zorgen voor de overbrenging van de in het geheugen van zijn werkplaatskaarten opgeslagen gegevens, iedere dag dat deze gebruikt werden. Deze gegevens worden minstens vier jaar bewaard. Een back-up wordt even lang bewaard op een beveiligde plaats die van het tachograaflokaal gescheiden is, teneinde de bewaring van de gegevens in alle omstandigheden te waarborgen.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.