14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Hoofdstuk V. Erkenning van de installateurs of herstellers die zich tot analoge tachografen beperken

Afdeling 3. Overbrenging van de in het geheugen van het controleapparaat opgeslagen gegevens

Artikel 9

§1. Naast de technische handelingen, kunnen de erkende werkplaatsen de in het geheugen van het controleapparaat opgeslagen gegevens overbrengen. De gegevens mogen enkel verstrekt worden aan de houder van het voertuig of aan een door hem gemachtigd persoon.

De overbrenging gebeurt in een vorm die de vertrouwelijkheid van de voornoemde gegevens waarborgt.

De in het vorige lid bedoelde overbrenging wordt uitgevoerd vóór de vervanging van het controleapparaat of zijn verwijdering uit het voertuig.

Na de uitvoering van de overbrenging moet nagegaan worden of de overgebrachte gegevens alle veiligheidselementen betreffende hun echtheid en hun integriteit bevatten.

Voor iedere uitgevoerde overbrenging moet de nodige informatie opgetekend worden met het oog op het opmaken van een verslag betreffende de overbrenging van de gegevens. Deze documenten worden gearchiveerd en bewaard voor een duur van vier jaar.

Een kopie van de uit de voertuigunit overgebrachte gegevens wordt gearchiveerd en bewaard voor ten minste vier jaar. Bovendien moet een back-up uitgevoerd worden van elke overbrenging van gegevens naar een beveiligde externe mediumdrager. De back-up wordt even lang bewaard op een beveiligde plaats buiten het tachograaflokaal, teneinde de bewaring van de gegevens in alle omstandigheden te waarborgen.

§2. Alle gegevens worden bewaard in de daartoe bestemde gesloten kast of brandkast in het tachograaflokaal van de erkende werkplaats.

In het geval dat de overbrenging van de gegevens niet mogelijk is, moet de erkende werkplaats een certificaat van onmogelijkheid van gegevensoverdracht waarvan het model op bijlage IV van dit besluit staat, in tweevoud opstellen.

Eén exemplaar wordt of aan de houder van het voertuig of aan een door hem gemachtigde persoon afgeleverd. De erkende werkplaats bewaart een kopie van deze certificaten gedurende vier jaar.

§3. Alle overgebrachte gegevens en in het kader van deze activiteit opgestelde documenten worden ter beschikking gehouden van de door de Minister of zijn afgevaardigde gemachtigde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.