14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Hoofdstuk XIV. Overgangs-, slot- en opheffingsbepalingen

Artikel 21

In afwijking van de voorschriften van artikel 4, § 4 van dit besluit, betreffende de controle bij de aanvrager, mag een voorlopige erkenning worden afgeleverd na onderzoek en aanvaarding van het aanvraagdossier. De voorlopige erkenning heeft een geldigheid van maximum één jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering.

Artikel 22

De nieuwe voertuigen ingeschreven vanaf 5 augustus 2005 zijn uitgerust met een digitale tachograaf. Evenwel, voor de periode tussen 5 augustus 2005 en 31 december 2005, mogen deze uitgerust zijn met een analoge tachograaf indien de houder van de inschrijving het bewijs levert dat het onmogelijk was het voertuig uit te rusten met een digitale tachograaf.

Vóór 5 augustus 2006, dienen alle voertuigen met een installatieplaatje dat sinds twee jaar of meer geldig is bij een erkend installateur aangeboden te worden voor een controle zoals voorzien in artikel 14, na afloop waarvan een controleplaatje wordt aangebracht.

Alle voertuigen voorzien van een installatieplaatje dat sinds zes jaar geldig is, worden aangeboden voor een controle van de nauwkeurigheid van de tachograaf en van zijn installatie in haar geheel, na afloop waarvan een installatieplaatje, zoals beschreven in artikel 15, wordt aangebracht.

Artikel 23

Het koninklijk besluit van 13 juli 1984 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 1987, wordt opgeheven.

Artikel 24

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Artikel 25

Onze Minister van Mobiliteit en Onze Minister van Economie en Energie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.