14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Hoofdstuk XI. Overbrenging van de in het geheugen van de voertuigunit of van bestuurderskaarten opgeslagen gegevens

Artikel 17

§1. De in het geheugen van de voertuigunit opgeslagen gegevens worden overgebracht naar een beveiligd extern medium ten minste om de twee maanden te rekenen vanaf de laatste overbrenging.

Indien het voertuig uit het verkeer wordt genomen of ter beschikking gesteld van een ander bedrijf in enigerlei vorm, worden de in het geheugen van de voertuigunit opgeslagen gegevens overgebracht voor de lopende periode sinds de laatste overbrenging.

De in het geheugen van de bestuurderskaart opgeslagen gegevens worden overgebracht naar beveiligde externe media ten minste om de eenentwintig dagen vanaf de laatste overbrenging.

De in het geheugen van de bestuurderskaart opgeslagen gegevens worden overgebracht voor de lopende periode sinds de laatste overbrenging, wanneer de bestuurder zijn activiteiten binnen het bedrijf stopzet of vóór de kaart voor vervanging of vernieuwing naar de bevoegde instelling teruggestuurd wordt.

Een overbrenging van de gegevens over een bepaalde periode kan door de in § 4 bedoelde ambtenaren geëist worden.

Opgelet: in het Publicatieblad van de Europese Unie van 2 juli 2010 verscheen de Verordening (EU) Nr. 581/2010 van 1 juli 2010 inzake de maximumtermijnen voor het downloaden van relevante gegevens van voertuigunits en bestuurderskaarten.
Hierin wordt bepaald dat de maximumtermijn binnen dewelke de relevante gegevens moeten worden gedownload niet langer mag zijn dan : 
 - 90 dagen voor gegevens van de voertuigunit 
 - 28 dagen voor gegevens van de bestuurderskaart.

§2. Het bedrijf bewaart de overgebrachte gegevens ten minste twee jaar.

De overgebrachte gegevens uit het geheugen van de voertuigunit van alle voertuigen van een zelfde bedrijf en uit het geheugen van de bestuurderskaart van alle door dit bedrijf tewerkgestelde bestuurders, worden bewaard op een zelfde beveiligde plek waartoe slechts gerechtigde personen toegang hebben.

§3. De overbrenging noch de bewaring van de gegevens mag deze wijzigen of aantasten.

§4. De door de bedrijven of werkplaatsen overgebrachte gegevens worden voor analyse ter beschikking gesteld op verzoek van en aan :

  1. de in artikel 18, § 2 bedoelde ambtenaren;
  2. de sociaal inspecteurs en de sociaal controleurs van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
  3. de sociaal inspecteurs en de sociaal controleurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Deze ambtenaren kunnen op hun beurt de gegevens overbrengen naar hun eigen opslagmedium voor verdere analyse.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.