14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Bijlage 3. Erkenning van de installateurs of herstellers die zich tot analoge tachografen beperken

  §1. De natuurlijke personen of rechtspersonen die de installatie, de controle van de meetnauwkeurigheid of de herstelling in hun lokalen uitvoeren, zijn erkend als installateur, wat de installatie en de controle van de meetnauwkeurigheid van de apparaten betreft en als hersteller, wat de herstellingen betreft.

  §2. De voorwaarden waaraan de natuurlijke personen of rechtspersonen moeten voldoen om te worden erkend, zijn bepaald in bijlage II.

  §3. Iedere aanvraag om erkenning als installateur of hersteller van tachografen wordt gericht aan de Administratie.

  §4. Door de Minister of zijn afgevaardigde gemachtigde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer gaan bij de aanvrager na of hij de vereiste beroepsbekwaamheid en technische vaardigheid bezit en over de nodige uitrusting beschikt. Deze ambtenaren stellen een omstandig verslag op over de gedane vaststellingen.

  §5. De erkenning wordt verleend of geweigerd door de Minister of zijn afgevaardigde op basis van het verslag zoals vermeld in paragraaf 4.

  §6. De Minister of zijn afgevaardigde wijst aan ieder erkend installateur of hersteller een identificatiemerk toe dat hij op alle verzegelingen moet aanbrengen. Dit merk bestaat uit twee onderscheiden delen:

  Voor een installateur :

  de letters « BA »;
  een door de Administratie toegekend nummer.

  Voor een hersteller :

  de letters « BB »;
  een door de Administratie toegekend nummer.

  §7. Een werkdocument wordt opgemaakt telkens een tachograaf geïnstalleerd, hersteld of op zijn meetnauwkeurigheid gecontroleerd wordt. Dit document wordt bewaard in een passend klassement voor een periode van zeven jaar.

  De modellen van de bovengenoemde documenten en de erbij te voegen bijlagen worden bepaald door de Minister of zijn afgevaardigde.

  §8. De hiertoe gemachtigde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer kunnen te allen tijde en overal de erkende werkplaatsen controleren.

  De Koning kan, onder de voorwaarden bepaald in bijlage VI, bevoegde instellingen erkennen om de in lid 1 bedoelde controles uit te voeren. Deze instellingen zijn niet betrokken in de fabricatie, de invoer of het in de handel brengen van tachografen.

  §9. De erkenning kan worden ingetrokken, wanneer een installatie, een controle van de meetnauwkeurigheid of een herstelling niet overeenkomstig de voorschriften van de verordening werd uitgevoerd.

  De erkenning als installateur of hersteller kan ook worden ingetrokken wanneer bij toepassing van artikel 14, wordt vastgesteld dat niet meer voldaan is aan de voorwaarden voor het installeren of herstellen van tachografen.

  §10. De weigering tot erkenning of de intrekking ervan wordt met redenen omkleed en aan de betrokkene betekend bij een ter post aangetekende brief.

  Binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de weigering of de intrekking van de erkenning, kan de betrokkene bij een ter post aangetekende brief beroep aantekenen bij de Minister.

  De Minister doet bij een met redenen omklede beslissing uitspraak binnen de dertig dagen na de verzending van de brief, eventueel na de betrokkene of zijn gevolmachtigde te hebben gehoord.

  Het beroep heeft geen schorsende kracht.

  §11. Ieder installateur of hersteller die zijn werkzaamheden stopzet, geeft daarvan onmiddellijk kennis aan de Administratie.

  §12. Tenminste één personeelslid dat met de installatie of met de herstelling van tachografen belast is, heeft een basisopleiding gevolgd, alsook een vervolmakingcursus om de drie jaar.

  Iedere wijziging van het aldus gekwalificeerd personeel wordt onmiddellijk ter kennis gebracht van de Administratie, met vermelding van de datum waarop deze wijziging heeft plaatsgehad.

  §13. De door de Administratie goedgekeurde opleidings- en vervolmakingcursussen worden in specifieke lokalen door de opleidingsinstellingen verstrekt.

  §14. Ieder installateur of hersteller die zijn werkzaamheden stopzet, geeft daarvan onmiddellijk kennis aan de Administratie.

  §15. Teneinde de gelijkvormige toepassing van de voorschriften van dit besluit te verzekeren, stelt de Minister of zijn afgevaardigde instructies op i.v.m. de installatie, de herstelling en de controle van de tachograaf en de installatie in haar geheel.

  §16. Op het installatieplaatje staan de volgende vermeldingen :

  • naam, adres en erkenningsnummer van de installateur;
  • het goedkeuringsnummer van de tachograaf;
  • de bandendruk van de aangedreven wielen uitgedrukt in bar;
  • de bandenmaat van de aangedreven wielen;
  • de gemiddelde effectieve omtrek van de banden van de aangedreven wielen uitgedrukt in mm;
  • de eventueel verbeterde (+ 1%), kenmerkende coëfficiënt van het voertuig voor voertuigen niet voorzien van carrosserie of trekkers;
  • indien van toepassing, de dubbele brugoverbrenging;
  • indien van toepassing, de waarden van de tandraderen voor het regelen van het aanpassingsorgaan;
  • de datum waarop de kenmerkende coëfficiënt van het voertuig en de effectieve omtrek van de banden van de aangedreven wielen gemeten is.
   Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.