26 NOVEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de technische specificaties van de alcoholsloten bedoeld in artikel 61sexies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
[BS 09.12.2010]

Hoofdstuk II. Alcoholsloten

Artikel 2

De alcoholsloten zijn onderworpen aan een modelgoed-keuring, aan de eerst ijk, aan de herijk en aan de technische controle, bedoeld in de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen.

Om de modelgoedkeuring en de aanvaardingsmerken zowel bij de eerste ijk als bij de herijk en de technische controle te kunnen bekomen moeten de alcoholsloten :

voldoen aan de voorschriften bepaald in de norm NBN EN 50436-1 en aan de bijkomende voorschriften van bijlage 1 of, wat betreft de alcoholsloten afkomstig uit de andere lidstaten van de Europese Unie, uit Turkije, of uit een EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst, aan de voorschriften van toepassing in één van die Staten voor zover deze evenwaardige garanties bieden;

het starten van het voertuig verhinderen wanneer het systeem bij de bestuurder een alcoholconcentratie vaststelt dat ten minste 0,09 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht bedraagt;

controleren dat de uitademing op een continue wijze gebeurt met een minimumdebiet van 0,2 liter per seconde tot een volume van 1,2 liter wordt bereikt; indien dit niet het geval is, het starten verhinderen en onmiddellijk een hertest vragen;

tijdens het rijden een eerste hertest vragen op een willekeurig interval tussen 5 en 10 minuten. Daarna volgen de hertesten elkaar op volgens een willekeurig interval tussen 15 en 45 minuten;

De hertest moet worden aangekondigd door middel van een duidelijk hoorbaar geluidssignaal eventueel aangevuld met een voor de bestuurder van het motorvoertuig duidelijk zichtbare aanduiding op het alcoholslot;

de bestuurder 15 minuten de tijd bieden voor het leveren van de blaasprestatie vanaf het geluidssignaal dat aan de bestuurder een hertest vraagt;

voldoende garanties bieden dat het alcoholslot niet kan omzeild worden;

door middel van een code afgeleverd met de goedkeuring van de omkaderingsinstelling, bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma, toelaten dat het voertuig gedurende een periode van 24 uren kan worden gestart zonder dat er een blaasprestatie moet worden geleverd;

de instructies voor de bestuurder kunnen weergeven tenminste in het Frans, in het Nederlands en in het Duits;

vergezeld zijn van de documentatie vermeld in paragraaf 2 van artikel 5;

10° onverminderd het bijhouden van de data bedoeld in punt 4.6 van de norm NBN EN 50436-1 de data onder punten 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° opslaan, en het downloaden van deze data mogelijk maken;

11° alle data gecodeerd registreren en bij het downloaden van deze data door de erkende dienstencentra, deze data opslaan op een beveiligde website.

Artikel 3

Elke modelgoedkeuring wordt verleend voor maximum tien jaar en houdt een nationaal goedkeuringsmerk in, bestaande uit een rechthoekige omlijsting bevattende een kennummer van meerdere cijfers, een streepje, de hoofdletter B, een streepje en de laatste twee cijfers van het jaartal van toekenning van de modelgoedkeuring.

Het kennummer wordt voorafgegaan door de letter P bij modelgoedkeuringen van beperkte strekking in de zin van artikel 5.2 van het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meetwerktuigen, en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meetwerktuigen. Dat merk kan slechts een maal en voor één enkel model worden toegekend.

Ingeval het een variant betreft van een reeds goedgekeurd model, moet een aanvraag voor die variant worden ingediend overeenkomstig de voorwaarden bedoeld in artikel 5. Indien het kleine wijzigingen betreft ten opzichte van het basismodel, die de metrologische kenmerken ervan niet zullen veranderen, zal hetzelfde goedkeuringsmerk verleend worden als aan het basismodel.

Elk toestel moet overeenstemmen met het goedgekeurde model en het voor dit model toegewezen goedkeuringsmerk op duurzame en onuitwisbare wijze dragen.

Artikel 4

Nadat de toestellen in het voertuig zijn geïnstalleerd, zijn deze steeds vergezeld van de gebruiksaanwijzing, ten minste in het Frans, in het Nederlands en in het Duits, bedoeld in punten 6.2 van de norm NBN EN 50436-1, en van het metrologisch boekje.

Het gebruik en het onderhoud van de toestellen gebeuren in overeenstemming met de voorschriften van deze gebruiksaanwijzing.

Artikel 5

§ 1. De aanvraag tot modelgoedkeuring van een alcoholslot wordt bij de Dienst Metrologie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, ingediend door de fabrikant of, voor zover de fabrikant in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije gevestigd is, zijn gevolmachtigde of elke aanvrager die de conformiteit van de in serie vervaardigde alcoholsloten met het goedgekeurde model kan verzekeren en die in staat is dezelfde verantwoordelijkheden te dragen als de fabrikant.

Voor de studie en de voorafgaande proeven van modelgoedkeuring worden drie exemplaren van het model met toebehoren bezorgd aan de instelling bedoeld in artikel 6.

§ 2. Elk exemplaar van het model van het alcoholslot wordt vergezeld van de documentatie bedoeld in punt 6 van de norm NBN EN 50436-1 en in punt 6 van de bijkomende technische voorschriften van bijlage 1. Deze documentatie wordt meegeleverd ten minste in het Frans, in het Nederlands en in het Duits met uitzondering van punt 6.3 van de norm NBN EN 50436-1 en punt 6.2 van de bijkomende technische voorschriften van bijlage 1 die ten minste in het Engels moeten beschikbaar zijn.

Elk exemplaar wordt eveneens voorzien van specifieke apparatuur, specifiek gereedschap, software en softwarecodes nodig om het toestel in de laboratoriummode te plaatsen voor het verifiëren en justeren van het toestel, alsook voor het uitschakelen van het mechanisme dat het alcoholslot beschermt tegen manipulatie.

Artikel 6

De voorafgaande proeven van modelgoedkeuring worden uitgevoerd door :

a) een instelling geaccrediteerd voor het uitvoeren van de individuele proeven vermeld in bijlage 1 en in de norm NBN EN 50436-1, in overeenstemming met de eisen van de norm NBN EN ISO/IEC 17025, binnen het Belgische accreditatiesysteem of volgens een gelijkwaardige accreditatie voor het uitvoeren van deze proeven in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije;

of

b) de nationale autoriteit voor wettelijke metrologie in een lidstaat van de Europese Unie of in een EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije gevestigd is, voor zover de testprocedures gelijkwaardig zijn aan die van de instelling bedoeld in punt a).

Voor de afgifte en de verlenging van de accreditatie verifieert de accreditatie instantie of de instelling bedoeld in a), voldoet aan alle garanties inzake onafhankelijkheid.

De instelling mag :

  • noch fabrikant;
  • noch gevolmachtigde van de fabrikant bedoeld in artikel 5 zijn.

De instelling mag, onder eigen toezicht en op eigen verantwoordelijkheid, de uitvoering van sommige voorafgaande proeven van modelgoedkeuring toevertrouwen aan andere laboratoria.

Artikel 7

De instelling bezorgt de resultaten van de voorafgaande proeven van modelgoedkeuring samen met de drie exemplaren van de documentatie aan de Dienst Metrologie.

De modelgoedkeuring wordt door de Dienst Metrologie verleend op basis van de meet-, proef- en onderzoeksverslagen van de instelling en eventueel van de andere laboratoria.

De Dienst Metrologie vermeldt in het goedkeuringsdossier, voor wat betreft de eerste ijk en de herijk, de proeven die moeten uitgevoerd worden per type en serie van het toestel. Een voorbeeld van ijkcertificaat en metrologisch boekje is aan het dossier bijgevoegd.

Artikel 8

Het dossier van modelgoedkeuring en een exemplaar van het goedgekeurde model worden door de Dienst Metrologie bijgehouden.

Een kopie van dit dossier mag ter beschikking gesteld worden van de onafhankelijke instelling die instaat voor de eerste ijk, de herijk en de technische controles, met het akkoord van de fabrikant of van zijn gevolmachtigde. Zonder dit akkoord worden minstens de instrumenten en middelen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de proeven ter beschikking van de instelling gesteld.

Artikel 9

De kosten van de studie en van de voorafgaande proeven van modelgoedkeuring worden betaald door de aanvrager aan de instelling.

Artikel 10

De lijst van de toestellen waarvan het model is goedgekeurd wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.