28 NOVEMBER 1997. - Koninklijk besluit houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben.
[BS 05.12.1997]

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op de sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatsvinden, en die één of meerdere snelheidswedstrijden bevatten.

Dit besluit is niet van toepassing op sportwedstrijden of sportcompetities die plaatsvinden op omlopen die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg gelegen zijn.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder :

1° nationale sportinstantie : de Koninklijke Automobiel Club van België v.z.w., houder van de nationale sportmacht, waarvan het beheer uitgeoefend wordt door de Nationale Sportkommissie van deze club;

2° sportbonden : de organisaties aan wie de nationale sportinstantie het beheer van de provinciale en regionale sportmacht heeft overgedragen, te weten :

  • de Vlaamse Auto-Sportfederatie v.z.w.,
  • " l'Association Sportive Automobile Francophone a.s.b.l. ".

3° omloop : een afgesloten parcours, van tijdelijke of permanente aard, dat begint en eindigt op dezelfde plaats, speciaal ingericht of aangepast voor autorennen en dat gehomologeerd is door de Internationale Automobiel Federatie " F.I.A. " of de nationale sportinstantie.

Artikel 3

Voor het verlenen van de vergunning bedoeld in artikel 9 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart 1968, moet minstens voldaan zijn aan volgende voorwaarden :

de naleving door de organisator van alle wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van de bepalingen van dit besluit;

de toestemming bedoeld in artikel 8 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

het gunstig advies van de beheerders van de wegen gebruikt voor het parcours van de klassementsproeven en van de verbindingstrajecten;

het uitvaardigen van de politiereglementen te nemen in uitvoering van dit besluit;

in voorkomend geval, de gemotiveerde beslissing van de burgemeester bedoeld in artikel 7;

de schriftelijke vaststelling door de gouverneur van de provincie op het grondgebied waar het vertrek plaatsvindt dat een zelfde veiligheidsniveau, zoals bedoeld in artikel 4, is bereikt;

de beoordeling van de betrouwbaarheid en de verantwoordelijkheidszin van de organisator;

het bewijs van betaling voor de vorige editie van de wedstrijd of competitie, van de bijdrage die de organisator moet betalen met toepassing van artikel 283 van de wet van 22 februari 1998 houdende de sociale bepalingen;

het advies van de betrokken Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening betreffende de medische voorzieningen die door de organisator tot stand worden gebracht;

10° het advies van de commissie voorzien in artikel 17

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.