28 NOVEMBER 1997. - Koninklijk besluit houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben.
[BS 05.12.1997]

Hoofdstuk III. Vergunningen en parcours

Artikel 5

Ten minste drie maanden vóór de datum van de wedstrijd of competitie, richt de organisator, zowel met betrekking tot de klassementsproeven als voor de verbindingstrajecten, een aanvraag tot vergunning zoals bedoeld in artikel 3 aan de bevoegde burgemeester of burgemeesters met tegelijkertijd afschrift aan de bevoegde provinciegouverneur of provinciegouverneurs, als aan de commissie voor de veiligheid voorzien in artikel 17, alsook aan de betrokken Commissie of Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening.

Niet-ontvankelijk zijn vergunningsaanvragen die niet binnen die termijn ingediend zijn.

De aanvraag tot vergunning gericht aan de burgemeester dient vergezeld te zijn van volgende documenten :

  • het veiligheidsplan bedoeld in artikel 11, 2°;
  • een timing van het verloop van de klassementsproeven;
  • het eventuele bewijs van de vermelding van de wedstrijd of de competitie op de jaarkalender van één of meer sportbonden;
  • het bewijs van betaling voor de vorige editie van de wedstrijd of competitie, van de bijdrage die de organisator moet betalen met toepassing van artikel 283 van de wet van 22 februari 1998 houdende de sociale bepalingen.

De aanvraag tot vergunning moet ter kennis gebracht worden van het publiek door middel van aanplakking aan het gemeentehuis ten laatste de achtste dag na ontvangst ervan tot aan de dag van de afgifte of weigering van de vergunning.

Artikel 6

§1. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en binnen de grenzen van § 2, bepaalt de gemeentelijke overheid de dagen en uren waarop verkenningen toegelaten zijn.

§2. De verkenningen zijn verboden tussen 22 uur en 7 uur.

De verkenningen mogen daarenboven slechts plaatsvinden :

  • voor de nationale, regionale en provinciale wedstrijden : ten vroegste de dag vóór de wedstrijd;
  • voor de internationale wedstrijden : gedurende maximum twee dagen en binnen de week die het vertrek voorafgaat.

Indien een provinciale, regionale of nationale wedstrijd samen met een internationale wedstrijd doorgaat, kunnen de verkenningen samen met die van de internationale wedstrijd doorgaan.

§3. Het parcours van de wedstrijd of competitie wordt slechts bekendgemaakt aan de deelnemers de dag zelf waarop de verkenning kan beginnen of plaatsvinden.

Met uitzondering van de verkenningen op de dag zelf van de wedstrijd of competitie, mogen de verkenningen enkel worden uitgevoerd met gewone, maar toch door de organisator en de politiediensten identificeerbare wagens.

Artikel 7

§1. De klassementsproeven mogen slechts plaatsvinden op een voor het openbaar verkeer volledig gesloten terrein.

Het parcours van de klassementsproeven mag geheel noch ten dele vallen binnen de 500 meter van ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen en rusthuizen.

Het parcours van de klassementsproeven mag niet vallen binnen de zones aangeduid als " schoolomgeving " zoals gedefinieerd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

§2. Bij het ontwerpen van het parcours dient de organisator erover te waken dat er zo weinig mogelijk woningen langs het parcours van de klassementsproeven gelegen zijn.

§3. Het parcours van de klassementsproeven mag geheel noch ten dele vallen binnen een bebouwde kom.

De burgemeester kan afwijken van deze bepaling na het advies te hebben ingewonnen van de commissie voorzien in artikel 17. Deze adviesaanvraag dient bijzonder gemotiveerd te zijn.

§4. Het is verboden klassementsproeven te organiseren tussen 23 en 7 uur.

§5. Alle sportwedstrijden of competities voor auto's die onder toepassing van het besluit vallen, maken het voorwerp uit van een advies van de commissie voorzien in artikel 17. De betrokken burgemeesters dienen hiervoor binnen de dertig dagen na ontvangst van de vergunningsaanvraag, een adviesaanvraag aan de commissie voor te leggen.

§6. De commissie voorzien in artikel 17 brengt haar adviezen uit binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van alle adviesaanvragen ingediend door de verschillende gemeenten voor eenzelfde wedstrijd of competitie, evenals van het bijhorende volledige dossier, met inbegrip van een bewijs van de homologatie van het parcours van de klassementsproeven door de betrokken sportbond.

In haar adviezen kan de commissie aanvullende veiligheidsbepalingen voorstellen.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.