28 NOVEMBER 1997. - Koninklijk besluit houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben.
[BS 05.12.1997]

Hoofdstuk V. Organisatorische maatregelen

Artikel 11

De organisatoren leggen aan de betrokken burgemeester(s) een veiligheidsplan voor, dat in detail alle voorziene veiligheidsmaatregelen beschrijft. Dit plan bevat minstens :

de gedetailleerde gegevens van de verantwoordelijken, zoals :

 • de koersdirecteur;
 • de adjunct-koersdirecteur;
 • de algemene veiligheidsverantwoordelijke;
 • de verantwoordelijken voor elke klassementsproef;
 • de veiligheidschefs voor elke klassementsproef;
 • de verantwoordelijken van de medische dienst;
 • de coördinaten van de verschillende interventiediensten (politie, rijkswacht, ziekenhuizen, brandweerdiensten, Rode Kruis,...);

de gedetailleerde kaart van het parcours, met inbegrip van de verbindingstrajecten en met een beschrijving van de reisweg van de wedstrijd of competitie, de voor het publiek verboden zones, de bijzonder gevaarlijke zones, de voor het verkeer gesloten wegen en de zones van verboden parkeren en van verplicht parkeren. Zij vermeldt eveneens de exacte positie van de opstellingsplaatsen van alle verantwoordelijken, van de assistentie-zones en van de hulpposten alsook de eventuele wijzigingen ten aanzien van de vorige editie;

de middelen om met de hierboven in de punten 1° en 2° vermelde verantwoordelijken, zones en posten te communiceren;

het aantal ingezette baancommissarissen en stewards, hun plaatsen en hun spreiding langs het parcours;

de toegangs- en evacuatiewegen ten behoeve van de interventiediensten;

de medische middelen en de middelen tot brandbestrijding.

Artikel 12

De organisatoren voorzien minstens in de volgende medische middelen en middelen tot brandbestrijding :

een coördinerende geneesheer, coördinator voor de geneeskundige hulpverlening die beschikt over één van de kwalificaties die voorzien worden in art. 9, § 1, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie " gespecialiseerde spoedgevallenzorg " moet voldoen om erkend te worden. Deze geneesheer dient ter plaatse te zijn en is ertoe gehouden voorafgaand aan de wedstrijd of competitie, de medische urgentiestructuren gevestigd in de provincie of provincies waar de wedstrijd of de competitie plaatsvindt, te contacteren;

bij de start van elke klassementsproef :

 • een dokter;
 • een uitgeruste ziekenwagen;
 • een ploeg hulpverleners;
 • een depannagewagen;
 • een brandweerploeg;

op een tussenpunt, indien de ritten langer zijn dan 15 km :

 • een dokter;
 • een uitgeruste ziekenwagen;
 • een ploeg hulpverleners.

Artikel 13

De organisatoren duiden een koersdirecteur en een algemeen veiligheidsverantwoordelijke aan die ten minste 21 jaar zijn. Deze laatste is belast met :

 • het nemen van de organisatorische en materiële veiligheidsmaatregelen die aan de organisator toekomen en die complementair zijn aan het lokaal veiligheidsplan;
 • het organiseren en coördineren van het optreden van de veiligheidschefs aangeduid voor elke klassementsproef;
 • het deelnemen aan de door de overheid georganiseerde coördinatie- en evaluatie vergaderingen;
 • het vervullen van de taak van contactpunt ten opzichte van de interventiediensten.

Voor elke klassementsproef duiden de organisatoren een verantwoordelijke aan en een veiligheidschef die ten minste 21 jaar zijn en baancommissarissen en stewards van ten minste 18 jaar.

De veiligheidschef zorgt ter plaatse voor de uitvoering van de door de organisator in akkoord met de overheid vastgelegde veiligheidsmaatregelen. Hij organiseert en coördineert het optreden van de baancommissarissen en de stewards.

De baancommissarissen, die over het gehele parcours verspreid staan, waken over het goede verloop van de wedstrijd of competitie zelf en moeten onder meer de piloten informeren of hen instructies verstrekken aan de hand van overeengekomen en ondubbelzinnige signalen.

De stewards worden opgesteld langs het parcours en zijn belast met volgende opdrachten :

 • onthaal van het publiek;
 • veiligheidsraadgevingen aan het publiek;
 • de verbodszones signaleren aan het publiek en het publiek onderbrengen in de voor het publiek toegankelijke zones;
 • informatie verschaffen aan het publiek over de parkeermogelijkheden, de potentiële gevaren, de sanitaire, medische of veiligheidsinfrastructuur;
 • de veiligheidschefs en ordediensten waarschuwen indien ze risicosituaties vaststellen.

De veiligheidschefs, de baancommissarissen en de stewards kunnen slechts tot die taak worden toegelaten indien zij houder zijn van een bewijs van bekwaamheid afgeleverd door één van de sportbonden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Dit bewijs, geldig voor een duur van maximum twee jaar, wordt afgeleverd na het doorlopen van een basisopleiding waarvan het programma is goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken. Het wordt vernieuwd na het doorlopen van een bijscholing waarvan het programma is goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken. De basisopleiding en de bijscholing worden georganiseerd door of in opdracht van de sportbonden.

Artikel 14

§1. In overleg met de gemeentelijke overheid, neemt de organisator de nodige maatregelen om het publiek en de weggebruikers te waarschuwen, te responsabiliseren en te sensibiliseren, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd of competitie.

§2. Indien er woningen langs het parcours van de klassementsproeven gelegen zijn, moeten de organisator en de gemeentelijke overheid in nauw overleg met de buurtbewoners, aangepaste fysische en materiële maatregelen nemen ter bescherming van hun veiligheid en van hun woning tijdens het verloop van de wedstrijd of competitie.

§3. Voorafgaand aan de wedstrijd of competitie dienen de organisator en de gemeentelijke overheid in gezamenlijk overleg erover te waken een praktische, volledige en gerichte informatie aan de lokale bevolking en, in het bijzonder, aan de bewoners langs het parcours van de klassementsproeven te verspreiden, teneinde ze te sensibiliseren aangaande de algemene en de bijzondere veiligheidsvoorwaarden.

Het publiek dat aanwezig is op de dag van de wedstrijd of competitie ontvangt eveneens een specifieke informatie betreffende de algemene organisatie en haar eigen veiligheid.

De hierboven bedoelde informatie heeft vooral, maar niet uitsluitend betrekking op :

 • verplichtingen gekoppeld aan de verkenningen en aan de eigenlijke wedstrijden (toegankelijkheid van de woningen, van de hulpdiensten, tijdelijke maatregelen voor de verkeersregeling, rechtvaardiging van de verboden zones);
 • gewestelijk verkeersplan : omleidingen, alternatieve routes; beheer van de parkeerzones;
 • herhaling van de veiligheidsraadgevingen zowel op de klassementsproeven als op de verbindingstrajecten;
 • aanbrengen en inventaris van de voor het publiek verboden zones en hun signalisatie.

Artikel 15

De organisatoren voorzien, afhankelijk van het aantal toeschouwers, naast de middelen om het publiek op een afstand te houden, ook voldoende plaatsen met een infrastructuur waardoor aan de toeschouwers en aan de pers voldoende zichtbaarheid op de wedstrijd of de competitie geboden wordt.

Elke voor het publiek toegankelijke plaats moet voldoende mogelijkheden bieden voor uitwijken en evacuatie.

De start van de klassementsproef moet uitgesteld of de klassementsproef moet zo snel mogelijk stilgelegd worden, wanneer er zich een noodsituatie voordoet die de tussenkomst van de politiediensten of van één of meerdere elementen van de medische of de brandweervoorzieningen vereisen. Zowel de organisator van de wedstrijd of competitie, als de bevoegde overheid of de persoon die volgens de wet de hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie bezit, zijn gerechtigd tot het nemen van de beslissing de start van de klassementsproef uit te stellen of deze stil te leggen.

De wedstrijd of de competitie kan pas hervat worden wanneer de noodsituatie effectief opgeheven is én voor zover de medische en brandweervoorzieningen weer ter beschikking zijn van de organisator.

Artikel 16

De voorwaarden die de organisator aan de deelnemers oplegt, schrijven op zijn minst het volgende voor :

de vereiste leeftijd voor de deelneming als piloot; deze bedraagt ten minste de leeftijd bepaald door het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer voor de categorie van het voertuig;

de leeftijd voor deelneming als co-piloot; deze wordt vastgesteld op ten minste 18 jaar;

het bezit van een licentie; deze moet afgeleverd zijn door één van de sportbonden die de deelneming aan het type en de graad van georganiseerde wedstrijd of competitie toelaat;

een veiligheidsuitrusting voor de inzittenden van de deelnemende auto's; deze omvat minstens : een gehomologeerde veiligheidshelm, een veiligheidsgordel of -harnas en een brandvrije overall;

als piloot beschikken over een geldig rijbewijs en, tijdens de verkenningen bedoeld in artikel 6 § 2, niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs zoals bedoeld in artikel 55 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

de wedstrijdauto is gedekt door een geldig schouwingsbewijs in toepassing van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen, en voldoet aan de voorschriften van de nationale sportinstantie of sportbonden.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.